Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Zaawansowane techniki analityczne w biznesie. Studia podyplomowe pod patronatem SAS Institute

Kontakt: email: magdalena.baczkowska@ue.poznan.pl telefon: 61-856-92-39 Koszt uczestnictwa: 4900.00 zł Rekrutacja trwa do: 26.09.2021
Cele i zadania

Nadrzędnym celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu przetwarzania i analizowania danych statystycznych. Do głównych zadań studiów należy dostarczenie praktycznych umiejętności stosowania najnowszych metod, modeli i technik analiz statystycznych umożliwiających podejmowanie decyzji biznesowych. W tym celu słuchacze studiów zdobędą kompleksową wiedzę na temat metod statystycznych, ich praktycznego wykorzystania oraz poznają jeden z najlepszych programów do analiz i modelowania danych - SAS.

 

Studia podyplomowe przeznaczone sa dla absolwentów wyższych studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszystkich typów uczelni. W szczególności skierowane są do wszystkich tych osób, które w swojej pracy mają kontakt z danymi - dokonują ich obróbki, przetwarzania, analizowania oraz wykorzystują je w procesie prognozowania.

Studia są skierowane do m.in.:

 • osób pracujących w działach marketingu lub działach badań i analiz rynkowych oraz marketingowych,
 • osób zarządzających markami, produktami oraz usługami,
 • pracowników urzędów statystycznych,
 • pracowników naukowych,
 • pracowników firm badawczych,
 • kadry kierowniczej, menedżerów, właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy chcą usprawnić proces podejmowania decyzji przy pomocy funkcji i narzędzi jakie oferuje jeden z najlepszych programów statystycznych - SAS.

 

Program

1. Wykorzystanie systemu analizy statystycznej SAS w działalności przedsiębiorstwa (12 h)
2. Przetwarzanie danych w pakiecie SAS (makroprogramowanie, SQL, IML) (24 h),
3. Wizualizacja i raportowanie w systemie SAS (18 h),
4. Detekcja i analiza współzależności w biznesie (18h),
5. Badanie dynamiki zjawisk ekonomicznych w systemie SAS (18h),
6. Badania sondażowe (18h),
7. Wielowymiarowa analiza statystyczna (18h),
8. Metody badania rynku (24h),
9. Business Intelligence (12h),
10. Wybrane zagadnienia Data Mining (12h),
11. Systemy wczesnego ostrzegania (12h),
12. Prognozowanie gospodarcze (18h),
13. Systemy informacji o przestrzeni (12h),

Egzaminy

1. Detekcja i analiza współzależności w biznesie

2. Badanie dynamiki zjawisk ekonomicznych w systemie SAS

3. Metody badania rynku

4. Systemy wczesnego ostrzegania

5. Prognozowanie gospodarcze

 

Studia kończą się zdaniem ustnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

 

Liczba godzin
210

XI edycja studiów podyplomowych "Zaawansowane techniki analityczne w biznesie. Studia podyplomowe pod patronatem SAS Institute" rozpocznie się w październiku 2021 r. i będzie trwała dwa semestry. 

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w formie dwudniowych zjazdów, organizowanych w Uczelni raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele. Jeśli wymagać będzie tego sytuacja epidemiczna, część lub całość zajęć zostanie zrealizowana z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną).

Koszt uczestnictwa
4900.00 zł

Opłata za studia: 4.900 zł *

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 3.920 zł.

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) w przypadku płatności jednorazowej w wysokości 4.900 zł (lub 3.920 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- opłatę należy wnieść w terminie do dnia 5 października 2021 r.

2) w przypadku płatności w dwóch równych ratach po 2.450 zł (lub 1.960 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r. 

- II rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r. 

3) w przypadku płatności w czterech równych ratach po 1.225 zł (lub 980 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 grudnia 2021 r.

- III rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

- IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2022 r. 

Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala Rektor.

Zgłoszenia

Rekrutacja obejmie zainteresowane osoby, które są w stanie wylegitymować się wykształceniem co najmniej na poziomie licencjata. Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty można dostarczyć osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

 • Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
 • Kwestionariusz osobowy,
 • Zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
 • Oświadczenie o zapoznaniu się Regulaminem Studiów Podyplomowych,
 • Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast do BSP przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),
 • Kserokopia aktu małżeństwa - jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty na XI edycję studiów należy złożyć listownie, ewentualnie osobiście, w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.

 

Uwaga!

Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji Biuro Studiów Podyplomowych - Kontakt.  

 

Listownie: 

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe "Zaawansowane techniki analityczne w biznesie. Studia pod patronatem SAS Institute"

 

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Budynek Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych, Towarowa 55 , III  piętro  , p. 3.4

( przy Akademii Muzycznej)
Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stałej stronie informacyjnej studiów

Kierownik
dr Marcin Szymkowiak, e-mail: m.szymkowiak@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Statystyki
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.