Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Rozliczenia kadrowo-płacowe w jednostkach oświatowych

Kontakt: email: edyta.malecka-ziembinska@ue.poznan.pl telefon: 798-877-921 Koszt uczestnictwa: 4000.00 zł Rekrutacja trwa do: 28.02.2021
Cele i zadania

Uwarunkowania funkcjonowania jednostek oświatowych wynikają z jednej strony z ich formy organizacyjno-prawnej, jaką jest jednostka budżetowa lub zakład budżetowy, a z drugiej strony – z obowiązującej w nich Karty Nauczyciela oraz ustawy o pracownikach samorządowych. Okoliczności te przesądziły o sprofilowaniu problematyki rozliczeń kadrowo-płacowych w tych właśnie jednostkach.

Program studiów bazuje na obowiązujących przepisach prawa pracy i prawa oświatowego oraz ustawy o pracownikach samorządowych. Obejmuje on całość zagadnień związanych z obsługą kadrowo-płacową w jednostkach oświatowych, szczególnie w aspekcie podatkowo-składkowym. Słuchacze poznają aktualne przepisy w zakresie opodatkowania i objęcia obowiązkiem ubezpieczeniowym dochodów z pracy, osiąganych na podstawie różnych umów i w różnych formach. Ponadto nabędą praktycznych umiejętności ustalania wynagrodzenia oraz świadczeń pochodnych pracowników jednostek oświatowych, tworzenia listy płac, a także korzystania z programów użytkowych wykorzystywanych w działach kadr i płac (Płatnik i Vulcan).

Studia adresowane są do osób pracujących lub przygotowujących się do podjęcia pracy w działach kadrowo-płacowych jednostek oświatowych.
Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, w tym licencjackich.

Program
Zajęcia są prowadzone w trybie niestacjonarnym (zaocznym) w formie dwudniowych zjazdów organizowanych średnio dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele.

Zajęcia odbywają się w formie wykładów problemowych / warsztatowych i obejmują następujące zagadnienia:

 • Opodatkowanie i oskładkowanie dochodów z pracy. Koszty pracy i klin podatkowy w Polsce i na świecie
 • Karta Nauczyciela i inne przepisy prawa oświatowego
 • Elementy prawa pracy
 • Zasady ogólne i zryczałtowane formy opodatkowania dochodów osób fizycznych
 • Podatek od towarów i usług w jednostkach oświatowych
 • Aspekty podatkowe delegacji krajowych i zagranicznych
 • Rozliczanie pracowników jednostek oświatowych z tytułu podatku dochodowego
 • Dotacje - pozyskiwanie i rozliczanie
 • Źródła finansowania zadań oświatowych
 • Ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusze
 • Zasady ustalania wynagrodzenia oraz innych świadczeń pracownika jednostki oświatowej
 •  Regulaminy płacowe pracowników jednostek oświatowych
 •  Pracownicze plany kapitałowe
 •  Dokumentacja kadrowo-płacowa – akta osobowe
 • RODO w jednostkach oświatowych
 • ZFŚS
 • Zatrudnienie i wynagrodzenie osób niepełnosprawnych. PFRON
 • Rachunkowość budżetowa i ewidencja płacowo-podatkowa. Lista płac
 • Narzędzia informatyczne wspomagające pracę kadrowo-płacową (Płatnik; Vulcan)
 • Obowiązki pracownika kadr w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy oraz obowiązki podmiotu kontrolowanego w zakresie dokumentów kadrowo-płacowych
Egzaminy

Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym (tj. test po I i II semestrze z całości zagadnień objętych programem studiów).

Liczba godzin
176

II edycja studiów podyplomowych "Rozliczenia kadrowo-płacowe w jednostkach oświatowych" rozpocznie się w październiku 2020 r. (I zjazd w listopadzie) i będzie trwała dwa semestry. Zajęcia odbywać się będą w formie dwudniowych zjazdów, organizowanych raz lub dwa razy w miesiącu - w soboty i niedziele. 

Terminarz zjazdów:

 

Uwaga!

Studia podyplomowe będą realizowane niezależnie od wynikających z epidemii ograniczeń dotyczących organizowania spotkań. W przypadku braku możliwości odbywania zajęć w formule tradycyjnej (face-to-face) lub konieczności ograniczenia takich zajęć, zajęcia dydaktyczne będą realizowane zdalnie za pomocą metod i technik kształcenia na odległość  - w formie wideokonferencji umożliwiających interakcję synchroniczną.

Koszt uczestnictwa
4000.00 zł

Opłata za studia: 4.000 zł *

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 3.200 zł.

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) w przypadku płatności jednorazowej w wysokości 4.000 zł (lub 3.200 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- opłatę należy wnieść w terminie do dnia 16 listopada 2020 r.

2) w przypadku płatności w dwóch równych ratach po 2.000 zł (lub 1.600 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 16 listopada 2020 r. 

- II rata płatna do dnia 15 lutego 2021 r. 

3) w przypadku płatności w czterech równych ratach po 1.000 zł (lub 800 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 16 listopada 2020 r.

- II rata płatna do dnia 15 grudnia 2020 r.

- III rata płatna do dnia 15 lutego 2021 r.

- IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2021 r. 

Zgłoszenia

Rekrutacja trwa do 28.02.2021 r.

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online

Dokumenty można dostarczyć osobiście bądź listownie. Kryteria kwalifikacji mają charakter ogólny i związane są z regulaminowymi wymogami dotyczącymi uczestników studiów. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

 

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

- wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,

- kwestionariusz osobowy,

- zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,

- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,

- odpis lub kopia (poświadczona przez upoważnionego pracownika CEM-UEP lub notarialnie) dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych,

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty na II edycję studiów (uruchamianą od października 2020 roku) należy złożyć listownie, ewentualnie osobiście, w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.

 

Uwaga!

Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji ”Biuro Studiów Podyplomowych - Kontakt”.  

 

Listownie: 

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe "Rozliczenia kadrowo-płacowe w jednostkach oświatowych"

 

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Collegium Altum (wieżowiec), V piętro, p. 513

Poznań, ul. Powstańców Wlkp. 16

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stałej stronie informacyjnej studiów

Kierownik
dr hab. Edyta Małecka-Ziembińska, prof. nadzw. UEP, tel. 798-877-921, e-mail: edyta.malecka-ziembinska@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Finansów Publicznych
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.