Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Zarządzanie pracą i zasobami ludzkimi

Kontakt: email: anna.bachorz@ue.poznan.pl telefon: 61-856-92-39 Koszt uczestnictwa: 4350.00 zł Rekrutacja trwa do: 26.09.2021
Cele i zadania

Celem studiów jest stworzenie słuchaczom warunków do zdobycia wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych przydatnych do profesjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi z uwzględnieniem ekonomicznych uwarunkowań pracy. Słuchacze poznają normatywne i rynkowe determinanty systemu kadrowego organizacji, nowoczesne metody analiz zasobów ludzkich z wykorzystaniem specjalistycznych systemów informatycznych, dowiadują się o i ćwiczą zastosowanie nowoczesnych instrumentów rekrutacji i doboru kandydatów do zatrudnienia, adaptacji i szkoleń pracowników, oceny i wynagradzania za wyniki i potencjał rozwojowy oraz inwestycji sposobów na okres po aktywności zawodowej, dowiadują się o prawidłowościach zachowania człowieka w organizacji i możliwościach jakie w praktyce zarządzania stwarza psychologia. Poszczególne sub-dziedziny ZZL są ilustrowane przykładami z praktyki polskich i zagranicznych organizacji przez wykładowców mających osobiste doświadczenie w ich wdrażaniu. 

Adresatami studiów podyplomowych są przede wszystkim absolwenci wyższych studiów magisterskich (lub równorzędnych), a także wyższych studiów zawodowych (po uzyskaniu dyplomu licencjata lub równorzędnego).

Program

ZARZĄDZANIE PRACĄ - 96 godz.

MODUŁY TEORETYCZNE – 56 godz.

 • Sytuacja na rynku pracy jako uwarunkowanie zarządzania zasobami ludzkimi
 • Organizacja pracy
 • Prawo pracy
 • Komunikacja interpersonalna
 • Wybrane aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Psychologia pracy

STUDIA PRZYPADKÓW – opracowania autorskie zintegrowane dydaktycznie z blokiem problemowym "zarządzanie pracą" - 40 godz.

 • Wartościowanie pracy
 • HR Biznes Partner
 • Elastyczność zatrudnienia i jej formy
 • Zarządzanie kosztami pracy. Absencja
 • Kształtowanie systemu wynagrodzeń
 • Równoważenia pracy i życia (WORK – LIFE BALANCE)
 • Opodatkowanie zatrudnienia
 • Warsztat umiejętności interpersonalnych
 • Negocjacje stosunków pracy

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - 110 godz.

MODUŁY TEORETYCZNE – 46 godz.

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Międzynarodowe ZZL
 • Zachowanie człowieka w organizacji
 • Pracownicze programy emerytalne i indywidualne inwestycje emerytalne
 • Wykorzystanie teorii motywacji w praktyce
 • Neuromanagement - podstawy podejmowania decyzji kadrowych

STUDIA PRZYPADKÓW – opracowania autorskie zintegrowane dydaktycznie z blokiem problemowym "zarządzanie zasobami ludzkimi" - 64 godz.

 • Wdrażanie systemu motywacyjnego w korporacji
 • Strategiczna karta wyników i HR
 • Controlling HR
 • Employer branding, rekrutacja i selekcja
 • Systemy ocen pracowniczych
 • Assessment i Development Centre
 • Satysfakcja z pracy - techniki badania opinii
 • Badanie i analiza potrzeb szkoleniowych
 • Kształtowanie kultury organizacyjnej
 • Zarządzanie talentami
 • Systemy informatyczne w HR na przykładzie SAP HR
 • Zastosowanie coachingu w ZZL  
Egzaminy

Egzaminy z przedmiotów:

 • Organizacja pracy
 • Prawo pracy
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

a także zaliczenie pozostałych modułów przedmiotowych i warsztatów oraz zdanie egzaminu końcowego: część pisemna (test), część ustna (wypowiedź na temat wybranego problemu kadrowego). 

Liczba godzin
206

Studia trwają dwa semestry i obejmują okres od października 2021 r. do września 2022 r.

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w soboty i niedziele, raz lub 2 razy w miesiącu w formule mieszanej - część zajęć zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni, część natomiast za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną). Jeśli wymagać będzie tego sytuacja epidemiczna, wszystkie zajęcia zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość.
Koszt uczestnictwa
4350.00 zł

1) Płatność jednorazowa 4.350 zł*: 
*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 3.480 zł.

- płatna do dnia 5 października 2021 r.

2) Płatność w dwóch równych ratach po 2.175 zł każda (lub 1.740 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

3) Płatność w czterech równych ratach po 1087,50 zł. każda (lub 4 raty po 870 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 grudnia 2021 r.

- III rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

- IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zgłoszenia

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.  

 

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

 • wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
 • kwestionariusz osobowy,
 • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem studiów podyplomowych,
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w Biurze Studiów Podyplomowych dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast do BSP przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),
 • kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

 

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty na XX edycję studiów (uruchamianą od października 2021 roku) należy złożyć osobiście lub listownie w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.

 

Uwaga!

Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji ”Biuro Studiów Podyplomowych - Kontakt”.  


Listownie: 

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe "Zarządzanie pracą i zasobami ludzkimi"

 

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Budynek Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych, Towarowa 55 , III  piętro  , p. 3.4

( przy Akademii Muzycznej)

 

 

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stałej stronie informacyjnej studiów

Kierownik
prof. dr hab. Jan Szambelańczyk, e-mail: jan.szambelanczyk@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Pracy i Polityki Społecznej
Uniwersytet Ekonomiczny W Poznaniu
kontakt: Teresa Brączkowska tel. 061-854-38-83
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.