Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Kontakt: email: anna.bachorz@ue.poznan.pl telefon: 61-856-92-39 Koszt uczestnictwa: 3400.00 zł Rekrutacja trwa do: 26.09.2021
Cele i zadania

Cele i zadania studiów: przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Otrzymane świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych upoważnia absolwentów, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2.11.2004 r. "W sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy" (Dz. Nr 246, poz. 2468) do pełnienia funkcji: starszego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy po co najmniej 1 roku stażu pracy w służbie bhp, starszego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy po co najmniej 3-letnim stażu pracy w służbie bhp, głównego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy po co najmniej 5-letnim stażu pracy w służbie bhp w przedsiębiorstwach i innych jednostkach.

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych studiów magisterskich (lub równorzędnych), jak i wyższych studiów zawodowych (po uzyskaniu dyplomu licencjata lub równorzędnego).

Program
 • Prawo pracy  12 godz.
 • Kwalifikacje zawodowe operatorów maszyn   4 godz. 
 • Ergonomia i fizjologia pracy  8 godz. 
 • Ekonomiczne i organizacyjne uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi  4 godz.
 • Ocena ryzyka zawodowego  12 godz.
 • Zarządzanie ochroną środowiska  8 godz.
 • Bezpieczeństwo maszyn   8 godz.
 • Środki ochrony zbiorowej i indywidualnej  4 godz.
 • Zabezpieczenie społeczne w Polsce: ubezpieczenie wypadkowe  4 godz. 
 • Psychologia pracy  8 godz.
 • Kontrola i nadzór warunków pracy i wypadkoznawstwo  16 godz.
 • Chemiczne i pyłowe czynniki szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia  8 godz. 
 • Pierwsza pomoc  16 godz.
 • Organizacja i metodyka szkoleń bhp  8 godz.
 • Organizacja stanowiska pracy 4 godz.
 • Bezpieczeństwo obiektów budowlanych i organizacja bezpieczeństwa na budowie 12 godz.
 • Ochrona przeciwpożarowa  8 godz.
 • Rola i zadania oraz formy i metody pracy służby bhp  8 godz.
 • Zarządzanie bhp  16 godz.
 •  Oprogramowanie komputerowe dla służb bhp 4 godz.
 • Programy ochrony zdrowia w firmie  8 godz. 

 

Egzaminy

Obowiązują egzaminy z:

 • Ergoomii i fizjologii pracy
 • Oceny ryzyka zawodowego
 • Bezpieczeństwo maszyn
 • Pierwszej pomocy
 • Zarządzania BHP
Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.
Liczba godzin
181

Studia trwają dwa semestry.

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w soboty i niedziele, raz lub 2 razy w miesiącu w formule mieszanej - część zajęć zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni, część natomiast za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną). Jeśli wymagać będzie tego sytuacja epidemiczna, wszystkie zajęcia zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość.

Uwaga!

Studia podyplomowe będą realizowane niezależnie od wynikających z epidemii ograniczeń dotyczących organizowania spotkań. W przypadku całkowitego braku możliwości odbywania zajęć w formule tradycyjnej (face-to-face), wszystkie zajęcia dydaktyczne będą realizowane zdalnie za pomocą metod i technik kształcenia na odległość - w formie wideokonferencji umożliwiających interakcję synchroniczną.

Koszt uczestnictwa
3400.00 zł

Opłata za studia: 3.400 zł *

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 2.720 zł.

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) w przypadku płatności jednorazowej w wysokości 3.400 zł (lub 2.720 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- opłatę należy wnieść w terminie do dnia 5 października 2021 r.

2) w przypadku płatności w dwóch równych ratach po 1.700 zł (lub 1.360 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r. 

- II rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r. 

3) w przypadku płatności w czterech równych ratach po 850 zł. (lub 680 zł. i w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 grudnia 2021 r.

- III rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

- IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zgłoszenia

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

 • wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
 • kwestionariusz osobowy,
 • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem studiów podyplomowych,
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w Biurze Studiów Podyplomowych dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast do BSP przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),
 • kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty na XXII edycję studiów należy złożyć osobiście lub listownie w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.

Uwaga!

Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji ”Biuro Studiów Podyplomowych - Kontakt”.  


Listownie: 

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe "Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy"

 

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Budynek Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych, Towarowa 55 , III  piętro  , p. 3.4

( przy Akademii Muzycznej)
Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stałej stronie informacyjnej studiów

Kierownik
dr Katarzyna Lis, e-mail: katarzyna.lis@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Biuro Studiów Podyplomowych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Budynek Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych, Towarowa 55 , III piętro , p.3.4
61-896 Poznań
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.