Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji

Kontakt: email: magdalena.baczkowska@ue.poznan.pl telefon: 61 856 92 39 Koszt uczestnictwa: 4400.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Studia organizowane we współpracy z polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.

Program został przygotowany w oparciu o wymagania międzynarodowych kwalifikacji Certified Fraud Examiner (CFE) Biegłego ds. Wykrywania Przestępstw Gospodarczych, nadawanych przez Association of Certified Fraud Examiners w USA. PIKW we współpracy z ACFE Polska oraz kadrą polskich specjalistów, posiadających długoletnie doświadczenie w organach ścigania, opracowało program studiów dostosowanych do polskiej specyfiki. 

Celem studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności umożliwiających efektywne wykonywanie zawodu. Zajęcia realizowane są w  formie praktycznych zajęć, obejmujących taktyki, techniki i narzędzia wykorzystywane i stosowane w organach ścigania. Podczas zajęć przedstawione będą akty prawne, zawodowe standardy i regulacje dotyczące pracy biegłych wykrywających oszustwa i nadużycia gospodarcze, a także metodologia postępowań przygotowawczych, prowadzenia dochodzeń, gromadzenia dowodów oraz zasad ich dokumentowania. Wymieniony zakres uzupełniony będzie elementami teoretycznymi i praktycznymi  z zakresu psychologii, umożliwiającymi nabycie tzw. umiejętności miękkich, przydatnych w realizacji zadań. 

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w skutecznym wykonywaniu zawodu biegłego ds. wykrywania przestępstw gospodarczych oraz w działach organizacji odpowiedzialnych za procesy gospodarcze w istotny sposób narażonych na ryzyko wystąpienia nadużyć i przestępstw gospodarczych.

Adresatami studiów są osoby zainteresowane specjalizacją w zakresie profesjonalnego zapobiegania i wykrywania nadużyć i przestępstw gospodarczych, w szczególności:

 • kontrolerzy wewnętrzni
 • audytorzy wewnętrzni
 • kontrolerzy finansowi
 • specjalici ds. zamówień publicznych
 • specjaliści ds. bezpieczeństwa
 • specjaliści ds. przeciwdziałania oszustwom finansowym
 • pracownicy działów finansowych, księgowości, płac, inwestycji i sprzedaży, specjaliści ds. rozliczania środków unijnych
Program

1. Mechanizmy identyfikowania oszustów finansowych

2. Metodyka przeprowadzania analizy śledczej w rozpoznawaniu i zwalczaniu zagrożeń

3. Metodyka przeprowadzania analizy śledczej - zajęcia praktyczne

4. Wyzwania w obszarze oszustw i nadużyć - blockchain, kryptowaluty, Darknet

5. Oszustwa księgowe

6. Prawno - karne aspekty korupcji oraz oszustw gospodarczych

7. Techniki przeprowadzania rozmów oraz przesłuchań

8. Psychologia oszustw

9. Studium przypadków - zajęcia warsztatowe

10. Wykorzystanie informatyki śledczej

11. Zasady wykrywania oszustw i zarządzanie incydentami

12. Zarządzanie ryzykiem oszustw i korupcji

Egzaminy

1. Mechanizmy identyfikowania oszustów finansowych

2. Oszustwa księgowe

3. Zasady wykrywania oszustw i zarządzanie incydentami

4. Zarządzanie ryzykiem oszustw i korupcji

 

Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

Liczba godzin
168

Studia będą trwały dwa semestry. 

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w soboty i niedziele, raz lub 2 razy w miesiącu w formule mieszanej - część zajęć zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni, część natomiast za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną). Jeśli wymagać będzie tego sytuacja epidemiczna, wszystkie zajęcia zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość.

Pierwsze zajęcia dydaktyczne odbędą się w weekend 27/28 listopada 2021 roku.

Koszt uczestnictwa
4400.00 zł

Opłata za studia: 4.400 zł *

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 3.520 zł.

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) w przypadku płatności jednorazowej w wysokości 4.400 zł (lub 3.520 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- opłatę należy wnieść w terminie do dnia 19 listopada 2021 r.

2) w przypadku płatności w dwóch równych ratach po 2.200 zł (lub 1.760 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 19 listopada 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r. 

3) w przypadku płatności w czterech równych ratach po 1.100 zł (lub 880 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia  19 listopadaa 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 grudnia 2021 r.

- III rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

- IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2022 r. 

Zgłoszenia

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

 • Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
 • Kwestionariusz osobowy,
 • Zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
 • Oświadczenie o zapoznaniu się Regulaminem Studiów Podyplomowych,
 • Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast do BSP przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),
 • Kserokopia aktu małżeństwa - jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy złożyć listownie, ewentualnie osobiście, w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.

Uwaga!

Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji ”Biuro Studiów Podyplomowych - Kontakt”.  

 

Listownie: 

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe "Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji"

 

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych

ul. Towarowa 55, III  piętro , p. 3.4  ( przy Akademii Muzycznej)

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stałej stronie informacyjnej studiów

Kierownik
dr Joanna Przybylska, e-mail: j.przybylska@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Finansów Publicznych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.