Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Audyt śledczy

Kontakt: email: anna.bachorz@ue.poznan.pl telefon: 61 856 92 39 Koszt uczestnictwa: 5200.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Studia organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy i prowadzenia audytu śledczego przy wykorzystaniu narzędzi analizy śledczej, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami oraz najlepszą praktyką zawodową. Udział w studiach zapewni zdobycie kwalifikacji do samodzielnego prowadzenia audytu śledczego poprzez:

 • Usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy z zakresu kontroli i audytu w organizacji,
 • Kształtowanie umiejętności planowania i doboru właściwych metod i narzędzi prowadzenia audytu śledczego,
 • Pozyskiwanie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów dokumentowania wyników audytu śledczego,
 • Wejście w nowy wymiar pozyskiwania oraz analizy informacji z wykorzystaniem narzędzia tzw. analizy śledczej.

Studia pozwolą na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:

 • Metodologii analizy śledczej wykorzystywanej przez organy ścigania
 • Wykorzystania otwartych źródeł informacji
 • Analizy ryzyka
 • Analizy decyzyjnej

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym absolwenci otrzymują:

 1. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
 2. Certyfikat Audytora ŚledczegoII Stopnia PIKW
 3. Prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów   Wewnętrznychprowadzoną przez PIKW Sp. z o.o. https://www.pikw.pl/krajowa-lista,163.html
 4. Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z ukończonym kierunkiem (patrz § 9 Regulaminu KLPAiKWhttps://www.pikw.pl/regulamin,165.html)

 

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie, w tym również merytorycznym, udzielają:

Ireneusz Jabłoński, Dyrektor Operacyjny, Członek Zarządu PIKW 

office: +48 22 654 10 44, mobile: +48 695 761 711, e-mail: i.jablonski@pikw.pl

Leszek Adamski, Dyrektor ds. Rozwoju, Koordynator Studiów Podyplomowych
office: +48 22 654 10 44, mobile: +48 601 363 809,e-mail:  l.adamski@pikw.pl

Kierunek przeznaczony jest dla osób zainteresowanych tematyką prowadzenia audytów śledczych, w szczególności pracowników komórek kontroli i audytu oraz osób planujących w przyszłości zajmować się zawodowo tym obszarem audytu w przedsiębiorstwach i jednostkach administracji publicznej. Kierunek pomocny również dla osób przygotowujących się do uzyskania certyfikatu CFE (Certified Fraud Examiner).

Program

1. Wprowadzenie do audytu śledczego z elementami kryminologii

2. Charakterystyka zjawiska przestępczości gospodarczej

3. Zapobieganie nadużyciom w organziacji. Modele systemów "antyfraudowych"

4. Sprawca przestępstwa gospodarczego

5. Informacja w procesie audytu śledczego

6. Analiza informacji - przebieg procesu, zasady, produkty.

7. Pozyskiwanie informacji - prowadzenie wywiadu metodą FBI

8. Analiza śledcza - nowoczesne narzędzie przetwarzania informacji w procesie audytu śledczego

9. Analiza śledcza - modelowe postępowanie w zakresie wykrywania i zapobiegania nieprawidłowościom w przedsiębiorstwie i instytucjach

10. Audyt śledczy w praktyce

Egzaminy

1. Wprowadzenie do audytu śledczego z elementami kryminologii

2. Charakterystyka zjawiska przestępczości gospodarczej

3. Zapobieganie nadużyciom w organziacji. Modele systemów "antyfraudowych"

4. Sprawca przestępstwa gospodarczego

5. Informacja w procesie audytu śledczego

6. Analiza informacji - przebieg procesu, zasady, produkty.

7. Pozyskiwanie informacji - prowadzenie wywiadu metodą FBI

8. Analiza śledcza - nowoczesne narzędzie przetwarzania informacji w procesie audytu śledczego

9. Analiza śledcza - modelowe postępowanie w zakresie wykrywania i zapobiegania nieprawidłowościom w przedsiębiorstwie i instytucjach

 

Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

Liczba godzin
176

Studia trwają dwa semestry.

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w soboty i niedziele, raz lub 2 razy w miesiącu w formule mieszanej - część zajęć zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni, część natomiast za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną). Jeśli wymagać będzie tego sytuacja epidemiczna, wszystkie zajęcia zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość.

Koszt uczestnictwa
5200.00 zł

Opłata za studia: 5.200 zł *

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 4.160 zł.

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) Płatność jednorazowa 5.200 zł (lub 4.160 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- płatna do dnia 5 października 2021 r.

2) Płatność w dwóch równych ratach po 2.600 zł każda (lub 2.080 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP)::

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

3) Płatność w czterech równych ratach po 1.300 zł każda (lub 1.040 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 grudnia 2021 r.

- III rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

- IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zgłoszenia

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

 • wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
 • kwestionariusz osobowy,
 • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem studiów podyplomowych,
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w Biurze Studiów Podyplomowych dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast do BSP przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),
 • kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

 Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty na III edycję studiów należy złożyć osobiście lub listownie w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.

Uwaga!

Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji ”Biuro Studiów Podyplomowych - Kontakt”.  


Listownie: 

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe "Audyt śledczy"

 

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych

ul. Towarowa 55, III  piętro , p. 3.4  ( przy Akademii Muzycznej)

 

 

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stałej stronie informacyjnej studiów.

Kierownik
dr Joanna Przybylska , e-mail: joanna.przybylska@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Finansów Publicznych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.