Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Uwaga!

Ta strona opisuje archiwalną edycję Studiów Podyplomowych. Aby zapoznać się z aktualną ofertą proszę kliknąć tutaj (VII edycja).

Compliance w organizacji

Kontakt: email: bsp@ue.poznan.pl telefon: 61 856 92 37 Koszt uczestnictwa: 4500.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Studia organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnetrznej.

Compliance jest bardzo ważnym elementem odpowiedzialnego zarządzania organizacją.

W kontekście zmieniających sie przepisów międzynarodowych oraz polskich, wymogi jakie są stawiane specjalistom zajmującym się wdrażaniem i rozbudową funkcji compliance w przedsiębiortswach wciąż rosną.

Zespół Compliance wspiera kierownictwo wyższego szczebla organziacji w realizacji jej celów biznesowych poprzez działania zmierzajacedo zapewnienia przez organizację zachowania zgodności z przepisami prawa oraz zasadami etyki.

Zadania te przebiegać mają dwutorowo:

 • wewnątrz organziacji - poprzez zarządzanie zasadami i procedurami korporacyjnymi opartymi na kodeksie postepowania mającymi zastosowanie do każdego pracownika bądź do zdefiniowanych grup pracowniczych oraz jasno określającymi wytyczne i konsekwencje niestosowania się do nich. Elementem zarządzania zasadami i procedutami korporacyjnymi jest właściwa edukacja, czyli promowanie wiedzy na temat decyzji biznesowych uznawanych przez przedsiębiorstwo za właściwe i nie właściwe, podkreślania wagi i znaczenia udziału każdego pracownika w procesie realizacji celów biznesowych niezależnie od szczebla na jakim się znajduje oraz otwartość i swoboda wypowiedzi zmierzająca do wykluczania, wykrywania bądź niwelowania nadużyć przy jednoczesnym budowaniu zaangażowania i lojalności pracowników;
 • na zewnątrz organziacji - poprzez transparentność stosowanych praktyk biznesowych oraz budowanie i utrzymywanie właściwych relacji z organzami prawnymi jak i kontrahentami. Osiąganie jest to m.in. poprzez ochronę danych osobowych, ochronę tajemnicy handlowejoraz zapobieganiem manipulacjom finansowym.
Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki compliance z różnych perspektyw, przy jednoczesnym wykorzystaniu praktycznych przykładów. W trakcie studiów przedstawimy jak, w ramach istniejących struktur i rozwiązań, zastosować różnorodne instrumenty do rozbudowy efektywnego systemu zarządzania compliance na miarę każdego przedsiębiorstwa.

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym absolwenci otrzymują:

 • Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
 • Certyfikat Specjalisty ds. Compliance / Compliance Officer,
 •  Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z uzyskaną specjalizacją / patrz § 9 Regulaminu KLPAiKW http://www.klpaikw.pl/regulamin,165.html

 

Studia przeznaczone są dla:

 • osób, które ukończyły studia wyższe i dalszy rozwój kariery zawodowej wiązą z istniejącymi, bądź powstającymi działami zarządzania ryzykiem zgodności organizacji;
 • osób, posiadają lub będą posiadać uprawnienia decyzyjne w zakresie budowy i realizacji programów i startegii compliance lub poszczergólnych domen tej funkcji;
 • doświadczonych specjalistów z działów prawnych, audytu, kontroli wewnętrznej, finansów, relacji z inwestorami, rozwoju biznesu, bezpieczeństwa i ochrony danych;
 • osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem, przeciwdziałanie nadużyciom oraz promocję zachowań etycznych.
Program

1. Otoczenie prawne organizacji

2. Etyka biznesu i ład korporacyjny

3. Rola zespołu compliance we wspomaganiu osiągania celów biznesowych

4. Zarządzanie ryzykiem braku zgodności

5. Konflikty interesów, uczciwa konkurencja i wolny handel

6. Programy działania monitoringu compliance oraz rodzaje przestępstw finansowych

7. Compliance w Bankowości, Rekomendacja H, UOKIK 

8. Działania prewencyjne funkcji compliance

9. Zapewnienie ładu i przejrzystości funkcjonowania przedsiębiorstwa i instytucji

10. IT i compliance - przeciwdziałanie przestępczości informatycznej oraz rola w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych

11. Mechanizmy kontrolne compliance w organizacji, wewnętrzne i zewnętrzne metody zarządzanie jakością

12. Skuteczne raportowanie funkcji compliance oraz ustanowienie mierników jakości

 

Egzaminy

1. Otoczenie prawne organizacji

2. Etyka biznesu i ład korporacyjny

3. Rola zespołu compliance we wspomaganiu osiągania celów biznesowych

4. Zarządzanie ryzykiem braku zgodności

5. Konflikty interesów, uczciwa konkurencja i wolny handel

6. Programy działania monitoringu compliance oraz rodzaje przestępstw finansowych

7. Compliance w Bankowości, Rekomendacja H, UOKIK 

8. Działania prewencyjne funkcji compliance

9. Zapewnienie ładu i przejrzystości funkcjonowania przedsiębiorstwa i instytucji

10. IT i compliance - przeciwdziałanie przestępczości informatycznej oraz rola w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych

11. Mechanizmy kontrolne compliance w organizacji, wewnętrzne i zewnętrzne metody zarządzanie jakością

12. Skuteczne raportowanie funkcji compliance oraz ustanowienie mierników jakości

 

Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.
Liczba godzin
184

Studia trwają dwa semestry i obejmują okres od marca 2020 r. do lutego 2021 r. 

Zajęcia odbywać się będą w formie dwudniowych zjazdów, organizowanych średnio dwa razy w miesiącu,  w soboty i niedziele.

W okresie wakacyjnym (lipiec - sierpień 2020 r.) zajęcia dydaktyczne nie odbywają się.

Koszt uczestnictwa
4500.00 zł

Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata za studia podyplomowe wynosi 3.600 zł.

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) W przypadku płatności jednorazowej w wysokości 4.500 zł (lub 3.600 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- opłatę należy wnieść do dnia 15 kwietnia 2020 r.,

2) W przypadku płatności w dwóch równych ratach po 2.250 zł (lub 1.800 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 15 kwietnia 2020 r.,

- II rata płatna do dnia 15 września 2020 r.,

3) W przypadku płatności w czterech równych ratach po 1.125 zł (lub 900 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 15 kwietnia 2020 r.,

- II rata płatna do dnia 15 czerwca 2020 r.,

- III rata płatnia do dnia 15 września 2020 r.,

- IV rata płatnia do dnia 15 listopada 2020 r.

Zgłoszenia

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

 • Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
 • Kwestionariusz osobowy,
 • Zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
 • Oświadczenie o zapoznaniu się Regulaminem Studiów Podyplomowych,
 • Odpis lub kopia (poświadczona przez upoważnionego pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP) dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych,
 • Kserokopia aktu małżeństwa - jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty na II edycję studiów (trwającą od marca 2020 roku do lutego 2021 roku) należy złożyć osobiście lub listownie w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP

Poznań, ul. Powstańców Wielkopolskich 16
Collegium Altum (wieżowiec), V piętro, p.513
pn.-pt. w godz. 8.00-15.30
w weekendy zjazdowe studiów podyplomowych:
w sobotę w godz. 11.00 - 13.00
w niedzielę w godz. 10.00 - 12.00
Terminy zjazdów studiów podyplomowych można sprawdzić tutaj.


 

Uwaga!
Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego od dnia 16 marca do odwołania godziny otwarcia Biura Studiów Podyplomowych ulegają skróceniu. Biuro jest czynne:

pn.-pt. w godz. 9.00-12.00


Listownie: 

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe Compliance w organizacji.

Kierownik
Dr hab. Maciej Cieślukowski, prof. UEP, e-mail: maciej.cieslukowski@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Finansów Publicznych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.