Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Compliance w organizacji

Kontakt: email: bsp@ue.poznan.pl telefon: 61 856 92 37 Koszt uczestnictwa: 4500.00 zł Rekrutacja trwa do: 29.02.2020
Cele i zadania

Studia organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnetrznej.

Compliance jest bardzo ważnym elementem odpowiedzialnego zarządzania organizacją.

W kontekście zmieniających sie przepisów międzynarodowych oraz polskich, wymogi jakie są stawiane specjalistom zajmującym się wdrażaniem i rozbudową funkcji compliance w przedsiębiortswach wciąż rosną.

Zespół Compliance wspiera kierownictwo wyższego szczebla organziacji w realizacji jej celów biznesowych poprzez działania zmierzajacedo zapewnienia przez organizację zachowania zgodności z przepisami prawa oraz zasadami etyki.

Zadania te przebiegać mają dwutorowo:

 • wewnątrz organziacji - poprzez zarządzanie zasadami i procedurami korporacyjnymi opartymi na kodeksie postepowania mającymi zastosowanie do każdego pracownika bądź do zdefiniowanych grup pracowniczych oraz jasno określającymi wytyczne i konsekwencje niestosowania się do nich. Elementem zarządzania zasadami i procedutami korporacyjnymi jest właściwa edukacja, czyli promowanie wiedzy na temat decyzji biznesowych uznawanych przez przedsiębiorstwo za właściwe i nie właściwe, podkreślania wagi i znaczenia udziału każdego pracownika w procesie realizacji celów biznesowych niezależnie od szczebla na jakim się znajduje oraz otwartość i swoboda wypowiedzi zmierzająca do wykluczania, wykrywania bądź niwelowania nadużyć przy jednoczesnym budowaniu zaangażowania i lojalności pracowników;
 • na zewnątrz organziacji - poprzez transparentność stosowanych praktyk biznesowych oraz budowanie i utrzymywanie właściwych relacji z organzami prawnymi jak i kontrahentami. Osiąganie jest to m.in. poprzez ochronę danych osobowych, ochronę tajemnicy handlowejoraz zapobieganiem manipulacjom finansowym.
Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki compliance z różnych perspektyw, przy jednoczesnym wykorzystaniu praktycznych przykładów. W trakcie studiów przedstawimy jak, w ramach istniejących struktur i rozwiązań, zastosować różnorodne instrumenty do rozbudowy efektywnego systemu zarządzania compliance na miarę każdego przedsiębiorstwa.

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym absolwenci otrzymują:

 • Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
 • Certyfikat Specjalisty ds. Compliance / Compliance Officer,
 •  Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z uzyskaną specjalizacją / patrz § 9 Regulaminu KLPAiKW http://www.klpaikw.pl/regulamin,165.html

 

Studia przeznaczone są dla:

 • osób, które ukończyły studia wyższe i dalszy rozwój kariery zawodowej wiązą z istniejącymi, bądź powstającymi działami zarządzania ryzykiem zgodności organizacji;
 • osób, posiadają lub będą posiadać uprawnienia decyzyjne w zakresie budowy i realizacji programów i startegii compliance lub poszczergólnych domen tej funkcji;
 • doświadczonych specjalistów z działów prawnych, audytu, kontroli wewnętrznej, finansów, relacji z inwestorami, rozwoju biznesu, bezpieczeństwa i ochrony danych;
 • osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem, przeciwdziałanie nadużyciom oraz promocję zachowań etycznych.
Program

1. Otoczenie prawne organizacji

2. Etyka biznesu i ład korporacyjny

3. Rola zespołu compliance we wspomaganiu osiągania celów biznesowych

4. Zarządzanie ryzykiem braku zgodności

5. Konflikty interesów, uczciwa konkurencja i wolny handel

6. Programy działania monitoringu compliance oraz rodzaje przestępstw finansowych

7. Compliance w Bankowości, Rekomendacja H, UOKIK 

8. Działania prewencyjne funkcji compliance

9. Zapewnienie ładu i przejrzystości funkcjonowania przedsiębiorstwa i instytucji

10. IT i compliance - przeciwdziałanie przestępczości informatycznej oraz rola w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych

11. Mechanizmy kontrolne compliance w organizacji, wewnętrzne i zewnętrzne metody zarządzanie jakością

12. Skuteczne raportowanie funkcji compliance oraz ustanowienie mierników jakości

 

Egzaminy

1. Otoczenie prawne organizacji

2. Etyka biznesu i ład korporacyjny

3. Rola zespołu compliance we wspomaganiu osiągania celów biznesowych

4. Zarządzanie ryzykiem braku zgodności

5. Konflikty interesów, uczciwa konkurencja i wolny handel

6. Programy działania monitoringu compliance oraz rodzaje przestępstw finansowych

7. Compliance w Bankowości, Rekomendacja H, UOKIK 

8. Działania prewencyjne funkcji compliance

9. Zapewnienie ładu i przejrzystości funkcjonowania przedsiębiorstwa i instytucji

10. IT i compliance - przeciwdziałanie przestępczości informatycznej oraz rola w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych

11. Mechanizmy kontrolne compliance w organizacji, wewnętrzne i zewnętrzne metody zarządzanie jakością

12. Skuteczne raportowanie funkcji compliance oraz ustanowienie mierników jakości

 

Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.
Liczba godzin
184

Studia trwają dwa semestry i obejmują okres od marca 2020 r. do lutego 2021 r. 

Zajęcia odbywać się będą w formie dwudniowych zjazdów, organizowanych średnio dwa razy w miesiącu,  w soboty i niedziele.

W okresie wakacyjnym (lipiec - sierpień 2020 r.) zajęcia dydaktyczne nie odbywają się.

Koszt uczestnictwa
4500.00 zł

W przypadku płatności jednorazowej 4.500 zł:

- płatna do dnia 15 kwietnia 2020 r.,

W przypadku płatności w dwóch równych ratach po 2.250 zł:

- I rata płatna do dnia 15 kwietnia 2020 r.,

- II rata płatna do dnia 15 września 2020 r.,

W przypadku płatności w czterech równych ratach po 1.125 zł:

- I rata płatna do dnia 15 kwietnia 2020 r.,

- II rata płatna do dnia 15 czerwca 2020 r.,

- III rata płatnia do dnia 15 września 2020 r.,

- IV rata płatnia do dnia 15 listopada 2020 r.

Zgłoszenia

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

 • Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
 • Kwestionariusz osobowy,
 • Zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
 • Oświadczenie o zapoznaniu się Regulaminem Studiów Podyplomowych,
 • Odpis lub kopia (poświadczona przez upoważnionego pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP) dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych,
 • Kserokopia aktu małżeństwa - jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty na II edycję studiów (trwającą od marca 2020 roku do lutego 2021 roku) należy złożyć osobiście lub listownie w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP

Poznań, ul. Taczaka 9, parter, pokój 03
pn.-pt. w godz. 8.00-15.30
w weekendy zjazdowe studiów podyplomowych:
w sobotę w godz. 11.00 - 13.00
w niedzielę w godz. 10.00 - 12.00
Terminy zjazdów studiów podyplomowych można sprawdzić tutaj.

Listownie: 

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe Compliance w organizacji.

Kierownik
Dr hab. Maciej Cieślukowski, prof. UEP, e-mail: maciej.cieslukowski@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Finansów Publicznych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.