Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Uwaga!

Ta strona opisuje archiwalną edycję Studiów Podyplomowych. Aby zapoznać się z aktualną ofertą proszę kliknąć tutaj (VII edycja).

Compliance w organizacji

Kontakt: email: bsp@ue.poznan.pl telefon: 61 856 92 37 Koszt uczestnictwa: 4500.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Studia organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.

Najbliższa edycja studiów (uruchamiana wiosną 2022 roku) realizowana będzie w całości online (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną). Uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych oraz zdawanie egzaminów nie będzie wiązało się z koniecznoscią przyjazdu do siedziby Uczelni w Poznaniu.

Compliance jest bardzo ważnym elementem odpowiedzialnego zarządzania organizacją.

W kontekście zmieniających sie przepisów międzynarodowych oraz polskich, wymogi jakie są stawiane specjalistom zajmującym się wdrażaniem i rozbudową funkcji compliance w przedsiębiorstwach wciąż rosną.

Zespół Compliance wspiera kierownictwo wyższego szczebla organizacji w realizacji jej celów biznesowych poprzez działania zmierzające do zapewnienia przez organizację zachowania zgodności z przepisami prawa oraz zasadami etyki.

Zadania te przebiegać mają dwutorowo:

 • wewnątrz organizacji - poprzez zarządzanie zasadami i procedurami korporacyjnymi opartymi na kodeksie postępowania mającymi zastosowanie do każdego pracownika bądź do zdefiniowanych grup pracowniczych oraz jasno określającymi wytyczne i konsekwencje niestosowania się do nich. Elementem zarządzania zasadami i procedurami korporacyjnymi jest właściwa edukacja, czyli promowanie wiedzy na temat decyzji biznesowych uznawanych przez przedsiębiorstwo za właściwe i niewłaściwe, podkreślania wagi i znaczenia udziału każdego pracownika w procesie realizacji celów biznesowych niezależnie od szczebla na jakim się znajduje oraz otwartość i swoboda wypowiedzi zmierzająca do wykluczania, wykrywania bądź niwelowania nadużyć przy jednoczesnym budowaniu zaangażowania i lojalności pracowników;
 • na zewnątrz organizacji - poprzez transparentność stosowanych praktyk biznesowych oraz budowanie i utrzymywanie właściwych relacji z organami prawnymi jak i kontrahentami. Osiągane jest to m.in. poprzez ochronę danych osobowych, ochronę tajemnicy handlowej oraz zapobieganie manipulacjom finansowym.
Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki compliance z różnych perspektyw, przy jednoczesnym wykorzystaniu praktycznych przykładów. W trakcie studiów przedstawimy jak, w ramach istniejących struktur i rozwiązań, zastosować różnorodne instrumenty do rozbudowy efektywnego systemu zarządzania compliance na miarę każdego przedsiębiorstwa.

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym absolwenci otrzymują:

 • Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
 • Certyfikat Specjalisty ds. Compliance / Compliance Officer,
 • Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z uzyskaną specjalizacją / patrz § 9 Regulaminu KLPAiKW http://www.klpaikw.pl/regulamin,165.html

 

Studia przeznaczone są dla:

 • osób, które ukończyły studia wyższe i dalszy rozwój kariery zawodowej wiążą z istniejącymi, bądź powstającymi działami zarządzania ryzykiem zgodności organizacji;
 • osób, posiadają lub będą posiadać uprawnienia decyzyjne w zakresie budowy i realizacji programów i startegii compliance lub poszczergólnych domen tej funkcji;
 • doświadczonych specjalistów z działów prawnych, audytu, kontroli wewnętrznej, finansów, relacji z inwestorami, rozwoju biznesu, bezpieczeństwa i ochrony danych;
 • osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem, przeciwdziałanie nadużyciom oraz promocję zachowań etycznych.
Program
 1. Otoczenie prawne organizacji
 2. Etyka biznesu i ład korporacyjny
 3. System kontroli wewnętrznej i audyt wewnętrzny
 4. Rola zespołu compliance we wspomaganiu osiągania celów biznesowych
 5. Polityka i metody zgłaszania niezgodności i ochrona sygnalistów
 6. Zarządzanie ryzykiem braku zgodności
 7. Zarządzanie ryzykiem korupcji i konfliktu interesów
 8. Programy działania monitoringu compliance oraz rodzaje przestępstw finansowych
 9. Compliance w bankowości. Rekomendacja H, UOKiK
 10. Działania prewencyjne funkcji compliance
 11. Zapewnienie ładu i przejrzystości funkcjonowania organizacji
 12. IT i compliance – przeciwdziałanie przestępczości informatycznej oraz rola w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych
 13. Skuteczne raportowanie funkcji compliance oraz ustanowienie mierników jakości

 

Egzaminy

1. Otoczenie prawne organizacji

2. Programy działania monitoringu compliance oraz rodzaje przestępstw finansowych

3. Compliance w Bankowości, Rekomendacja H, UOKIK 

4. IT i compliance - przeciwdziałanie przestępczości informatycznej oraz rola w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych

 

Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.
Liczba godzin
184

Najbliższa edycja studiów realizowana będzie w okresie od marca 2022 roku do lutego 2023 roku (dwa semestry).

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych zaplanowano na weekend 9/10 kwietnia.

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w soboty i niedziele, raz lub 2 razy w miesiącu. Zającia w całości zostana przeprowadzone online - za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną). Zarówno uczestnictwo w zajęciach, jak i zdawanie egzaminów nie bedzie wymagało przyjazdu do siedziby Uczelni w Poznaniu.

W okresie wakacyjnym (lipec - sierpień) zajęcia dydaktyczne nie odbywaja się.

Koszt uczestnictwa
4500.00 zł

Opłata za studia: 4.500 zł *

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 3.600 zł.

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

 1) w przypadku płatności jednorazowej w wysokości 4.500 zł (lub 3.600 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- opłatę należy wnieść w terminie do dnia 22 kwietnia 2022 r.

2) w przypadku płatności w dwóch równych ratach po 2.250 zł (lub 1.800 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 22 kwietnia 2022 r. 

- II rata płatna do dnia 15 września 2022 r. 

3) w przypadku płatności w czterech równych ratach po 1.125 zł (lub 900 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 22 kwietnia 2022 r.

- II rata płatna do dnia 15 maja 2022 r.

- III rata płatna do dnia 15 września 2022 r.

- IV rata płatna do dnia 15 listopada 2022 r.

Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala Rektor. 

Zgłoszenia

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

 • Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
 • Kwestionariusz osobowy,
 • Zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
 • Oświadczenie o zapoznaniu się Regulaminem Studiów Podyplomowych,
 • Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast do BSP przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),
 • Kserokopia aktu małżeństwa - jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście lub listownie w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.

 

Uwaga!

Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji ”Biuro Studiów Podyplomowych - Kontakt”.  

 

Listownie: 

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe "Compliance w organizacji"

 

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych

ul. Towarowa 55, III  piętro , p. 3.4  ( przy Akademii Muzycznej)

 

 

Dodatkowe informacje

Wiecej informacji na stałej stronie informacyjnej studiów

Kierownik
Dr Joanna Przybylska, e-mail: joanna.przybylska@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Finansów Publicznych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.