Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Bankowość i doradztwo finansowe

Kontakt: email: bsp@ue.poznan.pl telefon: 618543063 Koszt uczestnictwa: 4800.00 zł Rekrutacja trwa do: 26.09.2021
Cele i zadania

Celem Studium jest przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej i praktycznej z 2 obszarów tematycznych – Bankowości i Doradztwa finansowego. Program studiów we wskazanych obszarach spełnia europejskie standardy określone przez Związek Banków Polskich na Europejski Certyfikat Bankowca ECB EFCB 3E w przypadku modułu Bankowość oraz Europejską Federację Doradców Finansowych EFFP Europa (European Federation of Financial Professionals) w Bad Homburg (Niemcy) za pośrednictwem Akademii Planowania Finansowego (AFP) na certyfikat Europejskiego Asystenta Finansowego (EFG®, European Financial Guide) w przypadku modułu Doradztwo finansowe.

Treści programowe modułu Bankowość koncentrują się na takich obszarach tematycznych jak: Struktura gospodarcza i finansowa Unii Europejskiej, Polityka monetarna w UE, System finansowy w UE i Unia Bankowa, Dopasowanie produktów i usług do potrzeb klientów, Produkty i usługi, Klienci detaliczni, Klienci zamożni, Klienci MSP, Klienci korporacyjni, Etyka, Ryzyko kredytowe, Ryzyko płynności, Ryzyko rynkowe, Ryzyko operacyjne i inne ryzyka, Audyt wewnętrzny, compliance i system kontroli, Analiza rentowności. Treści programowe modułu Doradztwo finansowe dotyczą planowania finansów osobistych i wspomagania zarządzania finansami przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz otoczenia prawno-ekonomicznego tych procesów.

Ukończenie Studium dla osób zainteresowanych po wniesieniu opłaty egzaminacyjnej* będzie dawało prawo do przystąpienia do egzaminów na 2 certyfikaty – Europejski Certyfikat Bankowca ECB EFCB 3E oraz Europejski Asystent Finansowy (EFG®, European Financial Guide). W związku posiadaniem przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu statusu centrum egzaminacyjnego na każdy z certyfikatów na podstawie umów z ZBP i EAFP, egzaminy na certyfikaty EFCB 3E i EFG® po zebraniu odpowiedniej liczby kandydatów będą przeprowadzone w Poznaniu.

Studia mają charakter uniwersalny i słuchaczami mogą być osoby legitymujące się wyższym wykształceniem licencjackim lub magisterskim pracujące w bankach i niebankowych instytucjach finansowych, prowadzących własną działalność gospodarczą w obszarze doradztwa i pośrednictwa finansowego, a także chcące podjąć pracę w obszarze doradztwa i pośrednictwa finansowego. Świadectwo ukończenia studiów umożliwia, zgodnie z przepisami prawnymi przekwalifikowanie zawodowe. Możliwość uczestnictwa w studiach już po studiach licencjackich dzięki systemowi zajęć w wybrane weekendy pozwala na ich łączenie ze studiami II stopnia, a po ukończeniu studiów możliwe jest posiadanie 2 certyfikatów potwierdzających wiedzę i umiejętności praktyczne w obszarze bankowości i doradztwa finansowego, co będzie stanowiło niewątpliwy atut absolwenta na coraz bardziej konkurencyjnym rynku pracy.

Program

Moduł Bankowość zgodny z najnowszymi wymogami Związku Banków Polskich na Europejski Certyfikat Bankowca ECB EFCB 3E przygotowujący do egzaminu na ten certyfikat

 1.  Struktura gospodarcza i finansowa Unii Europejskiej
 2. Polityka monetarna w UE
 3. System finansowy w UE i Unia Bankowa
 4. Dopasowanie produktów i usług do potrzeb klientów
 5. Produkty i usługi
 6. Klienci detaliczni
 7. Klienci zamożni
 8. Klienci MSP
 9. Klienci korporacyjni
 10. Etyka
 11. Ryzyko kredytowe
 12. Ryzyko płynności
 13. Ryzyko rynkowe
 14. Ryzyko operacyjne i inne ryzyka
 15. Audyt wewnętrzny, compliance i system kontroli
 16. Analiza rentowności   

Moduł Doradztwo finansowe zgodny z wymogami Akademii Planowania Finansowego EFFP Polska przygotowujący do egzaminu na certyfikat Europejskiego Asystenta Finansowego EFG®

1.Podstawy planowania finansowego

2.Podstawy makroekonomii. Polityka gospodarcza Polityka finansowa

3.Obszary niepewności w gospodarstwie domowym oraz MŚP

4.Produkty ubezpieczeniowe dla gospodarstw domowych oraz MŚP

5.Rynek ubezpieczeń zdrowotnych

6.Regulacje prawne rynku finansowego i elementy prawa cywilnego

7.Przepisy prawa podatkowego – wybrane zagadnienia w aspekcie optymalizacji podatkowej

8.Uwarunkowania procesu inwestowania

9.Lokowanie kapitału na giełdzie i poza giełdą

10.Inwestowanie w nieruchomości i ich finansowanie

11.Analiza finansowa gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych

12.Bilans i analiza bilansu w gospodarstwie domowym

13.Rola systemu emerytalnego w planowaniu finansów osobistych

14.Kalkulator finansowy jako narzędzie pracy doradcy finansowego

15.System software'owy wykorzystywane w pracy doradcy finansowego 

16.Kompetencje psychologiczne doradcy finansowego w obsłudze klienta

17.Elementy etyki

18.Doradztwo sukcesyjne


Egzaminy:

 1. Klienci korporacyjni
 2. Klienci detaliczni
 3. Lokowanie kapitału na giełdzie i poza giełdą
 4. Kalkulator finansowy jako narzędzie pracy doradcy finansowego

Studia kończą się zdaniem ustnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

Egzaminy
 1. Klienci korporacyjni
 2. Klienci detaliczni
 3. Lokowanie kapitału na giełdzie i poza giełdą
 4. Kalkulator finansowy jako narzędzie pracy doradcy finansowego
Liczba godzin
160

VII edycja studiów podyplomowych Bankowość i doradztwo finansowe rozpocznie się w październiku 2021 r. i będzie trwać dwa semestry.

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w soboty i niedziele, raz lub 2 razy w miesiącu. Zajęcia w całości zostaną przeprowadzone online - za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną).

 

Koszt uczestnictwa
4800.00 zł

Opłata za studia: 4.800 zł *

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 3.840 zł.

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) Płatność jednorazowa 4.800 zł (lub 3.840 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- płatna do dnia 5 października 2021 r.

2) Płatność w dwóch równych ratach po 2.400 zł (lub 1.920 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

3) Płatność w czterech równych ratach po 1.200 zł (lub 960 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 grudnia 2021 r.

- III rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

- IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online

Dokumenty można dostarczyć osobiście bądź listownieKryteria kwalifikacji mają charakter ogólny i związane są z regulaminowymi wymogami dotyczącymi uczestników studiów. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

 

Wymagane dokumenty
Dokumenty aplikacyjne:
 • wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
 • kwestionariusz osobowy,
 • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
 •  oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,
 •  oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast do BSP przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),
 •  kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

 

 

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty na  VII edycję studiów (uruchamianą od października 2021 roku) należy złożyć listownie, ewentualnie osobiście, w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.

 

Uwaga!

Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji ”Biuro Studiów Podyplomowych - Kontakt”.  

 

Listownie: 

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe "Bankowość i doradztwo finansowe ed. VII"

 

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Budynek Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych, Towarowa 55, III  piętro  , p. 3.4

( przy Akademii Muzycznej)

 

 


 

 

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stałej stronie informacyjnej studiów

Kierownik
dr hab. Krzysztof Waliszewski, prof. UEP, e-mail: krzysztof.waliszewski@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Biuro Studiów Podyplomowych
Budynek Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych, Towarowa 55 , III piętro , p.3.4
( przy Akademii Muzycznej)


Adres do korespondencji:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Pieniądza i Bankowości
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.