Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Coaching menedżerski. Nowoczesne narzędzie rozwoju osobistego, zespołu i organizacji.

Kontakt: email: grazyna.switala@ue.poznan.pl telefon: 61 854 38 83 Koszt uczestnictwa: 8950.00 zł Rekrutacja trwa do: 02.10.2022
Cele i zadania

ROZWIŃ SIEBIE, ZESPÓŁ, FIRMĘ 

ZAJĘCIA PROWADZONE W MAŁYCH GRUPACH 

PRACA Z PSYCHOLOGAMI I CERTYFIKOWANYMI COACHAMI ICF 

SUPERWIZJE - GRUPY 3 OSOBOWE 

INDYWIDUALNE SESJE COACHINGOWE  

INDYWIDUALNE SESJE MENTORINGOWE  

MODUŁ COACHINGOWY PROWADZONY ZGODNIE ZE STANDARDAMI I KOMPETENCJAMI INTERNATIONAL COACH FEDERATION  

ROZWÓJ PRZEZ PRACĘ SKONCENTROWANĄ NA CZŁOWIEKU

 

Celem studiów jest przygotowanie menedżerów do skutecznego zarządzania kompetencjami pracowników w organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania coachingu. Program studiów integruje dorobek psychologii i nauk o zarządzaniu w celu kształcenia kompetencji menedżerskich, przydatnych w funkcjonowaniu instytucji oraz przedsiębiorstw. Wiedza z różnych obszarów psychologii i zarządzania dotycząca zachowania człowieka w organizacji jest podstawą do rozwoju kompetencji coachingowych, ćwiczonych z certyfikowanymi coachami na zajęciach praktycznych. Trening obejmuje m. in. warsztaty ustalania celów przełożonych z podwładnymi, radzenia sobie ze stresem wynikającym z ról pełnionych w organizacji czy rozwiązywania konfliktów interpersonalnych.

 

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). 

Program

Moduł psychologiczny:

1. Społeczna psychologia poznawcza - 8h

2. Testy psychologiczne w ZZL - 4h

3. Zastosowanie podejścia psychodynamicznego w rozumieniu pracownika - 6h

4. Wykorzystanie narzędzi psychologii systemowej w programach rozwojowych - 8h

5. Przegląd metod i narzędzi rozwoju kompetencji pracowników - 8h

6. Rozwiązywanie konfliktów w organizacji - 12h

Moduł coachingowy:

7. Czym jest coaching? - 10h

8. Kontrakt w coachingu - 16h

9. Relacja coachingowa - 16h

10. Podstawowe umiejętności coacha - 12h

11. Narzędzia pracy coachingowej - 20h

12. Mentoring i style kierowania - 6h

13. Przeprowadzanie klienta przez zmiany - 10h

14. Coaching grupowy -10h

15. Kim jest coach - rozwój zawodowy i etyka zawodowa? - 10h

Moduł menedżerski:

16. Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana - 6h

17. Inteligencja emocjonalna w pracy menedżera - 6h

18. Radzenie sobie ze stresem - 4h

19. Asertywność - 4h

20. Zarządzanie czasem - 4h

21. Identyfikacja i pomiar kompetencji, AC - 4h

22. Bariery w komunikacji - 8h

23. Przezwyciężanie dysfunkcji pracy zespołowej - 4h

24. Konstruktywna krytyka i przekazywanie informacji zwrotnej - 4h

25. Model rozmowy coachingowej - 4h

26. Zajęcia superwizyjne - 4h

27. Sesje mentoringowe - 7h

Egzaminy

1. Społeczna psychologia poznawcza.

2. Kontrakt w coachingu.

3. Podstawowe umiejętności coacha.

4. Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana.

5. Inteligencja emocjonalna w pracy menedżera.

Studia kończą się zdaniem pisemnego i ustnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

Liczba godzin
215

Studia będą trwały dwa semestry. Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w soboty i niedziele, raz lub 2 razy w miesiącu w formule mieszanej - część zajęć zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni, część natomiast za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną). Jeśli wymagać będzie tego sytuacja epidemiczna, wszystkie zajęcia zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość.

Koszt uczestnictwa
8950.00 zł

Opłata za studia: 8.950 zł *

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 7.160 zł.

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) Płatność jednorazowa 8.950 zł (lub 7.160 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- płatna do dnia 18 października 2022 r.

2) Płatność w dwóch równych ratach po 4.475 zł każda (lub 3.580 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 18 października 2022 r.

- II rata płatna do dnia 15 lutego 2023 r.

3) Płatność w czterech równych ratach po 2.237,50 zł (lub 1.790 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 18 pażdziernika 2022 r.

- II rata płatna do dnia 15 grudnia 2022 r.

- III rata płatna do dnia 15 lutego 2023 r.

- IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2023 r.

 

Zgłoszenia

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

  • wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
  • kwestionariusz osobowy,
  • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
  • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast do BSP przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),
  •  kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

 Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy złożyć osobiście lub listownie w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.

Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

 

Osobiście :

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych

ul. Towarowa 55, III  piętro , p. 3.4  ( przy Akademii Muzycznej)

 

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stałej stronie informacyjnej studiów.

Kierownik
dr Magdalena Andrałojć, e-mail: m.andralojc@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Pracy i Polityki Społecznej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
kontakt: Teresa Brączkowska tel. 061-854-38-83


Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.