Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Coaching menedżerski. Nowoczesne narzędzie rozwoju osobistego, zespołu i organizacji.

Kontakt: email: magdalena.baczkowska@ue.poznan.pl telefon: 61 856 92 39 Koszt uczestnictwa: 8450.00 zł Rekrutacja trwa do: 30.09.2020
Cele i zadania

ROZWIŃ SIEBIE, ZESPÓŁ, FIRMĘ 

ZAJĘCIA PROWADZONE W MAŁYCH GRUPACH 

PRACA Z PSYCHOLOGAMI I CERTYFIKOWANYMI COACHAMI ICF 

SUPERWIZJE - GRUPY 3 OSOBOWE 

INDYWIDUALNE SESJE COACHINGOWE  

INDYWIDUALNE SESJE MENTORINGOWE  

MODUŁ COACHINGOWY PROWADZONY ZGODNIE ZE STANDARDAMI I KOMPETENCJAMI INTERNATIONAL COACH FEDERATION  

ROZWÓJ PRZEZ PRACĘ SKONCENTROWANĄ NA CZŁOWIEKU

 

Celem studiów jest przygotowanie menedżerów do skutecznego zarządzania kompetencjami pracowników w organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania coachingu. Program studiów integruje dorobek psychologii i nauk o zarządzaniu w celu kształcenia kompetencji menedżerskich, przydatnych w funkcjonowaniu instytucji oraz przedsiębiorstw. Wiedza z różnych obszarów psychologii i zarządzania dotycząca zachowania człowieka w organizacji jest podstawą do rozwoju kompetencji coachingowych, ćwiczonych z certyfikowanymi coachami na zajęciach praktycznych. Trening obejmuje m. in. warsztaty ustalania celów przełożonych z podwładnymi, radzenia sobie ze stresem wynikającym z ról pełnionych w organizacji czy rozwiązywania konfliktów interpersonalnych.

 

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). 

Program

Moduł psychologiczny:

1. Społeczna psychologia poznawcza - 8h

2. Testy psychologiczne w ZZL - 4h

3. Zastosowanie podejścia psychodynamicznego w rozumieniu pracownika - 6h

4. Wykorzystanie narzędzi psychologii systemowej w programach rozwojowych - 8h

5. Przegląd metod i narzędzi rozwoju kompetencji pracowników - 8h

6. Rozwiązywanie konfliktów w organizacji - 12h

Moduł coachingowy:

7. Czym jest coaching? - 10h

8. Kontrakt w coachingu - 16h

9. Relacja coachingowa - 16h

10. Podstawowe umiejętności coacha - 12h

11. Narzędzia pracy coachingowej - 20h

12. Mentoring i style kierowania - 6h

13. Przeprowadzanie klienta przez zmiany - 10h

14. Coaching grupowy -10h

15. Kim jest coach - rozwój zawodowy i etyka zawodowa? - 10h

Moduł menedżerski:

16. Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana - 6h

17. Inteligencja emocjonalna w pracy menedżera - 6h

18. Radzenie sobie ze stresem - 4h

19. Asertywność - 4h

20. Zarządzanie czasem - 4h

21. Identyfikacja i pomiar kompetencji, AC - 4h

22. Bariery w komunikacji - 8h

23. Przezwyciężanie dysfunkcji pracy zespołowej - 4h

24. Konstruktywna krytyka i przekazywanie informacji zwrotnej - 4h

25. Model rozmowy coachingowej - 4h

26. Zajęcia superwizyjne - 4h

27. Sesje mentoringowe - 7h

Egzaminy

1. Społeczna psychologia poznawcza.

2. Kontrakt w coachingu.

3. Podstawowe umiejętności coacha.

4. Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana.

5. Inteligencja emocjonalna w pracy menedżera.

Studia kończą się zdaniem pisemnego i ustnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

Liczba godzin
215

Studia rozpoczną się w październiku 2020 r. i będą trwały dwa semestry.

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w formie dwudniowych zjazdów, organizowanych raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele.

Uwaga

Studia podyplomowe będą realizowane niezależnie od wynikających z epidemii ograniczeń dotyczących organizowania spotkań. W przypadku braku możliwości odbywania zajęć w formule tradycyjnej (face-to-face) lub konieczności ograniczenia takich zajęć, zajęcia dydaktyczne będą realizowane zdalnie za pomocą metod i technik kształcenia na odległość  - w formie wideokonferencji umożliwiających interakcję synchroniczną.

Koszt uczestnictwa
8450.00 zł


Opłata za studia: 8.450 zł *

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 6.760 zł.

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) Płatność jednorazowa 8.450 zł (lub 6.760 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- płatna do dnia 15 października 2020 r.

2) Płatność w dwóch równych ratach po 4.225 zł każda (lub 3.380 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 15 października 2020 r.

- II rata płatna do dnia 15 lutego 2021 r.

3) Płatność w czterech ratach (3 raty po 2.150 zł każda, 4 rata 2.000 zł) (lub 3 raty po 1.720 zł, 4 rata 1.600 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 15 października 2020 r.

- II rata płatna do dnia 15 grudnia 2020 r.

- III rata płatna do dnia 15 lutego 2021 r.

- IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2021 r.

Zgłoszenia

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

  • Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
  • Kwestionariusz osobowy,
  • Zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
  • Oświadczenie o zapoznaniu się Regulaminem Studiów Podyplomowych,
  • Odpis lub kopia (poświadczona przez upoważnionego pracownika CEM-UEP) dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych,
  • Kserokopia aktu małżeństwa - jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty na IX edycję studiów (trwającą od października 2020 roku do września 2021 roku) należy złożyć osobiście lub listownie w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Collegium Altum (wieżowiec), V piętro, p. 513

Poznań, ul. Powstańców Wlkp. 16

Uwaga!
Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego od dnia 26 marca 2020 r. do odwołania godziny otwarcia Biura Studiów Podyplomowych ulegają skróceniu. Biuro Studiów Podyplomowych jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-12:00 oraz 13:00-14:00. 

Listownie:
 

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe

Coaching menedżerski. Nowoczesne narzędzie do rozwoju osobistego, zespołu i organizacji.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stałej stronie informacyjnej studiów.

Kierownik
dr Magdalena Andrałojć, e-mail: m.andralojc@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Pracy i Polityki Społecznej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
kontakt: Teresa Brączkowska tel. 061-854-38-83


Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.