Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Podatki i doradztwo podatkowe

Kontakt: email: bsp@ue.poznan.pl telefon: 61-856-90-88 Koszt uczestnictwa: 4200.00 zł Rekrutacja trwa do: 26.09.2021
Cele i zadania

Pogłębienie oraz zaktualizowanie wiedzy w obszarze podatków, prawa podatkowego i systemów podatkowych. Przygotowanie słuchaczy do podjęcia pracy, bądź pogłębienie wiedzy, podwyższenie kompetencji i kwalifikacji osób zatrudnionych w doradztwie podatkowym, doradztwie gospodarczym, administracji publicznej (w szczególności administracji skarbowej), działach finansowo-księgowych szeregu podmiotów sektora publicznego i prywatnego, a także przygotowanie słuchaczy do egzaminu z zakresu doradztwa podatkowego.

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem (licencjackim, inżynierskim, magisterskim) zatrudnionych bądź przewidujących zatrudnienie w działach finansowo-księgowych jednostek gospodarczych i instytucji finansowych, w podmiotach zajmujących się doradztwem podatkowym, a także w organach administracji podatkowej na szczeblu państwowym i lokalnym. Oferta skierowana jest także do osób zamierzających przystąpić do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego.

 

Program

1. Podatki i system podatkowy.

2. Źródła i wykładnia prawa. Prawo cywilne a prawo podatkowe.

3. Międzynarodowe i unijne prawo podatkowe.

4. Rachunkowość finansowa.

5. Zasady prowadzenia ksiąg i ewidencji podatkowej. Rachunkowość podatkowa.

6. Doradztwo podatkowe - praktyka i przyszłość zawodu.

7. Ordynacja podatkowa. Administracja skarbowa, kontrola podatkowa i kontrola celno-skarbowa.

8. Pisma procesowe w postępowaniu podatkowym. Postępowanie sądowo-administracyjne w sprawach podatkowych oraz orzecznictwo podatkowe ETS i NSA.

9. Postępowanie egzekucyjne w administracji w sprawach podatkowych.

10. Podatek dochodowy od osób prawnych.

11. Podatek dochodowy od osób fizycznych.

12. Zryczałtowane formy opodatkowania dochodów. Wybór formy opodatkowania.

13. Podatek od towarów i usług.

14. Podatek akcyzowy.

15. Podatek od czynności cywilnoprawnych. Podatek od gier.

16. Podatki i opłaty celne.

18. Podatek od niektórych instytucji finansowych i podatek od sprzedaży detalicznej.

19. Seminarium podyplomowe z zakresu podatków i opłat publicznych.

Egzaminy

Podatki i system podatkowy.

Studia kończą się przygotowaniem pracy podyplomowej i zdaniem ustengo egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

Liczba godzin
195

Studia trwają dwa semestry.

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych zaplanowano na październik 2021 roku.

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w formie dwudniowych zjazdów, organizowanych w Uczelni raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele. Jeśli wymagać będzie tego sytuacja epidemiczna, część lub całość zajęć zostanie zrealizowana z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną).

Uwaga!

Studia podyplomowe będą realizowane niezależnie od wynikających z epidemii ograniczeń dotyczących organizowania spotkań. W przypadku całkowitego braku możliwości odbywania zajęć w formule tradycyjnej (face-to-face), wszystkie zajęcia dydaktyczne będą realizowane zdalnie za pomocą metod i technik kształcenia na odległość - w formie wideokonferencji umożliwiających interakcję synchroniczną.

Koszt uczestnictwa
4200.00 zł

Opłata za studia: 4.200 zł *

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 3.360 zł.

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) w przypadku płatności jednorazowej w wysokości 4.200 zł (lub 3.360 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- opłatę należy wnieść w terminie do dnia 5 października 2021 r.


2) w przypadku płatności w dwóch równych ratach po 2.100 zł (lub 1.680 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r. 

- II rata płatna do dnia 15 lutego 2021 r. 

3) w przypadku płatności w czterech równych ratach po 1.050 zł (lub 840 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 grudnia 2021 r.

- III rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

- IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2022 r. 

Zgłoszenia

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

- wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,

- kwestionariusz osobowy,

- zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,

- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,

- oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast do BSP przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),

- kserokopia aktu małżeństwa - jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć listownie, ewentualnie osobiście, w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w terminie podanym podczas rejestracji w systemie. 

Uwaga!

Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji Biuro Studiów Podyplomowych -Kontakt  


Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych 

Centrum Edukacji Menedżerskiej 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe Podatki i doradztwo podatkowe

 

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

Budynek Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych, Towarowa 55 , III  piętro  , p. 3.4

( przy Akademii Muzycznej)

 

 

  

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stałej stronie informacyjnej studiów.

Kierownik
dr hab. Małgorzata Magdalena Hybka, prof. UEP, tel. kom: 603 082 402, e-mail: malgorzata.hybka@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Finansów Publicznych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.