Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Master of Business Training - studia menedżersko-trenerskie

Kontakt: email: bsp@ue.poznan.pl telefon: 61 856 9088 Koszt uczestnictwa: 9900.00 zł Rekrutacja trwa do: 26.09.2021
Cele i zadania

Pierwsze w Polsce studia podyplomowe rozwijające kompleksowo kompetencje menadżerskie i trenerskie.

Program opiera się na:

 • Nauce w praktyce – każdy z uczestników wielokrotnie będzie w sposób praktyczny zdobywał wiedzę z obszaru przywództwa oraz rozwijał kompetencje.
 • Oparciu o perspektywiczne plany rozwoju kompetencji poszczególnych uczestników (tworzone na studiach) w ramach prowadzonych warsztatów.
 • Rozwijaniu równolegle kompetencji przywódczych oraz trenerskich.
 • Mocnym nastawieniu na rozwój osobisty uczestników.
 • Przełożeniu kompetencji przywódczych na osiąganie wyników biznesowych.
 • Realizacji praktycznych zadań wdrażających wiedzę ze studiów w miejscu pracy.

Ukończenie studiów z wynikiem dobrym lub bardzo dobrym potwierdzane jest jednocześnie trzema dyplomami:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
 • Certyfikat ukończenia kursu Train the Trainer
 • Certyfikat nabycia kompetencji menadżerskich w zakresie efektywnego zarządzania ludźmi.

Program adresowany jest do osób które chcą rozwinąć:

 • kompetencje z obszaru przywództwa i wykorzystywania potencjału pracowników – w oparciu o współczesne trendy i międzynarodowe standardy.
 • kompetencje z obszaru uczenia innych i budowania własnego wizerunku – np. występowania w roli trenera wewnętrznego, prowadzenia prezentacji, wywierania wpływu.

Połączenie zaawansowanego treningu menadżerskiego oraz zaawansowanego treningu dla trenerów i osób występujących publicznie. Kompetencje potrzebne menadżerom i trenerom wewnętrznym, w dużej mierze pokrywają się ze sobą. Bazując na międzynarodowych standardach w zakresie kształcenia tych kompetencji, stworzyliśmy program, który pozwala przygotować do bardzo świadomego zarządzania potencjałem pracowników.

Studia przeznaczone są dla:

 • średniej i podstawowej kadry kierowniczej, osób które chcą ugruntować i usystematyzować kompetencje menadżerskie i nabyć umiejętności uczenia innych osób.
 • trenerów wewnętrznych, którzy chcą rozwinąć swój warsztat trenerski, a także dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystywać potencjał intelektualny uczestników – przed, w trakcie i po szkoleniach – aby tworzyć spójne i wysoce skuteczne programy rozwojowe w organizacji. Chcą zdobyć kompetencje, które pozwoliłyby zająć stanowiska menadżerskie, występować w roli HR Business Partnera.
 • osób, które chcą przygotować sobie bazę do rozwoju w obszarach menadżerskich i trenerskich.
Program

1. Świadome przywództwo.

2. Biznesowe i biologiczne uwarunkowanie szkoleń.

3. Techniki kreatywnego rozwiązywania problemów.

4. Przygotowanie i prowadzenie treningów.

5. Świadoma komunikacja  w pracy menedżera i trenera.

6. Budowanie efektywnych zespołów.

7. Realizacja treningów przez uczestników.

8. Rola trenera i menedżera w procesie zmian organizacyjnych.

9. Analiza talentów, stylów komunikacji i uczenia się.

10. Komunikacja podczas trudnych sytuacji.

11. Prezentacja rozwiązań case`ów zaliczeniowych.

12. Warsztaty związane z obszarem zaawansowanej komunikacji.

13. Egzamin końcowy.

Egzaminy

1. Świadoma komunikacja  w pracy menedżera i trenera.

2. Budowanie efektywnych zespołów.

3. Egzamin końcowy.

Studia kończą się zdaniem ustnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

Liczba godzin
204

Studia trwają dwa semestry.

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych zaplanowano na październik 2021 roku.

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w formie dwudniowych zjazdów, organizowanych w Uczelni raz lub dwa razy w miesiącu, w piątki i soboty. Jeśli wymagać będzie tego sytuacja epidemiczna, część lub całość zajęć zostanie zrealizowana z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną).

Uwaga!

Studia podyplomowe będą realizowane niezależnie od wynikających z epidemii ograniczeń dotyczących organizowania spotkań. W przypadku całkowitego braku możliwości odbywania zajęć w formule tradycyjnej (face-to-face), wszystkie zajęcia dydaktyczne będą realizowane zdalnie za pomocą metod i technik kształcenia na odległość - w formie wideokonferencji umożliwiających interakcję synchroniczną.

Koszt uczestnictwa
9900.00 zł

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 7.920 zł.

1) w przypadku płatności jednorazowej w wysokości 9.900 złotych (lub 7.920 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- opłatę należy wnieść w terminie do dnia 5 października 2021 r.


2) w przypadku płatności w dwóch równych ratach po 4.950 zł (lub 3.960 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

3) w przypadku płatności w czterech równych ratach po 2.475 zł (lub 1.980 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 grudnia 2021 r.

- III rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

- IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2022 r.

     

 

Zgłoszenia

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

 • Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
 • Kwestionariusz osobowy,
 • Zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
 • Oświadczenie o zapoznaniu się Regulaminem Studiów Podyplomowych,
 • Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast do BSP przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),
 • Kserokopia aktu małżeństwa - jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć listownie, ewentualnie osobiście, w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w terminie podanym podczas rejestracji w systemie. 

Uwaga!

Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji Biuro Studiów Podyplomowych -Kontakt  


Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych 

Centrum Edukacji Menedżerskiej 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe Master of Business Training -  studia menedżersko-trenerskie

 

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

Budynek Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych, Towarowa 55 , III  piętro , p. 3.4

( przy Akademii Muzycznej)

 

 

  

Kierownik
dr hab. Marcin Gołembski, e-mail: marcin.golembski@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
tel. 61 856 90 88
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.