Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

E-marketing

Kontakt: email: bsp@ue.poznan.pl telefon: 61 856 92 37 Koszt uczestnictwa: 8900.00 zł Rekrutacja trwa do: 26.09.2021
Cele i zadania

Problematyka studium swoim zasięgiem obejmuje szeroki zakres pojęć i narzędzi związanych z prowadzeniem działań marketingowych w Internecie, w tym zwłaszcza:

 • Projektowanie i optymalizacja użytecznych stron internetowych i aplikacji mobilnych,
 • Rodzaje kampanii marketingowych w Internecie - uczestnicy studiów dowiedzą się, które kampanie służą do realizacji jakich celów, jak optymalizować kampanie i na co przeznaczać budżety marketingowe,
 • Tajniki komunikacji w sieci: PR online, wizerunek marki, jak rozmawiać w Social Media, itp. - po ukończeniu studiów uczestnicy będą wiedzieli, nie tylko co zrobić w przypadku negatywnych komentarzy, ale jak nie dopuścić do takiej sytuacji,
 • Nowoczesne narzędzia marketingowe - studia zapewniają zdybcie praktycznych umiejętności i posługiwania się nowoczesnymi narzędziami, takimi jak: systemy do e-mail marketingu i marketing automation, Google Adwords, platforma DoubleClick, Google Analytics, narzędzia do monitoringu Internetu,
 • Praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy - na zajęciach będą omawiane case`y z rynku oraz przykłady kampanii do zastosowania w praktyce,
 • Analityka internetowa: co mierzyć i jak wykorzystywać dane do podejmowania decyzji o dalszych kampaniach,
 • Prawne aspekty działań marketingowych w Internecie.

Nadrzędnym celem realizowanym w ramach niniejszych studiów jest przekazanie słuchaczom najbardziej aktualnej, kompleksowej i praktycznej wiedzy dotyczącej wykorzystania Internetu do celów marketingowych i biznesowych. zajęcia prowadzone są przez uznanych praktyków i wykładowców posiadających wieloletnie doświadczenie w e-biznesie co pozwoliło na przygotowanie programu, którego ukończenie gwarantuje biegłe poruszanie się w e-marketingu zarówno na poziomie operacyjnym jak i strategicznym. W ramach studiów słuchacze będą mieli możliwość:

 • Opanowania podstaw e-marketingu, a w szczególności znajomości wpływu Internetu na działalność marketingową,
 •  Nabycia umiejętności prowadzenia analiz dotyczących działań e-marketingowych,
 • Poznania zasad, narzędzi i procedur związanych z zarządzaniem projektami e-marketingowymi,
 •  Poznania najnowszych trendów w marketingu internetowym,
 • Nabycia umiejętności zaplanowania skutecznej kampanii promocyjnej w Internecie.

Studia adresowane są zarówno do osób posiadających już określoną wiedzę w zakresie e-marketingu i chcących ją pogłębić jak i również do osób, które dopiero zaczynają poznawać problematykę prowadzenia działań marketingowych w Internecie. Program studiów, dobór kadry prowadzącej zajęcia oraz charakter prowadzonych zajęć mają na celu spełnienie potrzeb obu wskazanych wyżej grup słuchaczy.

Program

1. Wstęp do marketingu internetowego.

2. Projektowanie i użyteczność stron internetowych.

3. Projektowanie i UX stron i aplikacji mobilnych.

4. Rozwiązania mobilne w marketingu.

5. Kampanie reklamowe w Internecie - wprowadzenie.

6. Planowanie i optymalizacja kampanii reklamowych w Internecie.

7. Marka w Internecie.

8. Online PR.

9. Komunikacja w mediach społecznościowych.

10. Współczesne technologie i trendy w e-marketingu.

11. Narzędzia marketingu internetowego w praktyce - Google Ads.

12. Narzędzia marketingu internetowego w praktyce - Google Marketing Platform.

13. Narzędzia marketingu internetowego w praktyce - Email Marketing.

14. Narzędzia marketingu internetowego w praktyce - Marketing Automation.

15. SE0 - Marketing w wyszukiwarkach internetowych.

16. Content Marketing.

17. Wideo w Internecie.

18. Analityka internetowa.

19. Google Analytics jako podstawowe narzędzie badań i analiz w Internecie.

20. Prowadzenie badań w Internecie.

21. Monitoring mediów społecznościowych.

22. Prawne aspekty działań marketingowych w Internecie.

23. Kampanie reklamowe w Social Media.

24. Online marketing dla B2B.

25. Przygotowanie prezentacji i wystąpienia publiczne.

26.Kampanie Programmatic.

27. Seminarium.

Egzaminy

1. Projektowanie i użyteczność stron internetowych.

2. Komunikacja w mediach społecznościowych.

3. Narzędzia marketingu internetowego w praktyce - Google Ads.

4. Content Marketing.

5. Google Analytics jako podstawowe narzędzie badań i analiz w Internecie.

 

Studia kończą się zdaniem ustnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

Liczba godzin
210

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w soboty i niedziele, raz lub 2 razy w miesiącu w formule mieszanej - część zajęć zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni, część natomiast za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną). Jeśli wymagać będzie tego sytuacja epidemiczna, wszystkie zajęcia zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość.Koszt uczestnictwa
8900.00 zł

Opłata za studia: 8.900 zł *

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 7.120 zł.

 Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) Płatność jednorazowa 8.900 zł  (lub 7.120 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- płatna do dnia 5 października 2021 r.

2) Płatność w dwóch równych ratach po 4.450 zł każda (lub 3.560 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

3) Płatność w czterech równych ratach po 2.225 zł każda  (lub 1.780 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 grudnia 2021 r.

- III rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

- IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zgłoszenia

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

 

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

- wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,

- kwestionariusz osobowy,

- zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,

- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,

- oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast do BSP przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),

- kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty na VI edycję studiów należy złożyć listownie, ewentualnie osobiście, w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.


Uwaga!

Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji ”Biuro Studiów Podyplomowych - Kontakt”.  


Listownie: 

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe "E-marketing"

 

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Budynek Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych, ul.Towarowa 55, III  piętro, p. 3.4

(przy Akademii Muzycznej)
Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stałej stronie informacyjnej studiów.

Kierownik
dr Marcin Lewicki, e-mail: marcin.lewicki@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Biuro Studiów Podyplomowych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.