Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Gospodarka nieruchomościami – specjalność: wycena nieruchomości

Kontakt: email: sylwia.paluszak@ue.poznan.pl telefon: 61 854 36 18 Koszt uczestnictwa: 5600.00 zł Rekrutacja trwa do: 26.09.2021
Cele i zadania

Cele i zadania studiów: dostarczenie praktykom gospodarczym zajmującym się gospodarką nieruchomościami możliwie szerokiej i aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat zasad racjonalnego działania różnych podmiotów w sferze nieruchomości. Ukończenie studiów upoważnia, po spełnieniu innych warunków wymienionych w ustawie o gospodarce nieruchomościami do podjęcia starań – zgodnie z ustawą – o dopuszczenie do egzaminu państwowego dla osób ubiegających się o uprawnienia państwowe do wyceny nieruchomości.

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem, które zajmują się lub zamierzają zajmować się wyceną nieruchomości, a także dla pracowników administracji samorządowej, banków itp. Program studiów, uzupełniony i rozwinięty po konsultacji z dotychczasowymi uczestnikami studiów prowadzonych od 1994 roku w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, uwzględnia potrzeby w zakresie kształtowania i poszerzania kwalifikacji zawodowych osób zajmujących się gospodarką nieruchomościami.

Program

1. Część ogólna prawa cywilnego  8 godz.

2. Podstawy prawa rzeczowego 12 godz.

3. Podstawy prawa zobowiązań 8 godz.

4. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego  4 godz.

5. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego 4 godz.

6. Źródła informacji o nieruchomościach 10 godz.

7. Gospodarka przestrzenna 8 godz.

8. Gospodarka nieruchomościami 16 godz.

9. Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze 10 godz. 

10. Gospodarka rolna, leśna i wodna  4 godz.

11. Ochrona danych osobowych 2 godz.

12. Zamówienia publiczne 4 godz.

13. Podstawy ekonomii 6 godz.

14. Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości 8 godz.

15. Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji 8 godz.

16. Elementy finansów i bankowości 6 godz.

17. Podstawy matematyki finansowej 6 godz.

18. Podstawy statystyki i ekonometrii 6 godz.

19. Elementy rachunkowości 4 godz.

20. Podstawy budownictwa 10 godz.

21. Przegląd technologii w budownictwie 6 godz.

22. Proces inwestycyjny w budownictwie 4 godz.

23. Eksploatacja nieruchomości 6 godz.

24. Podstawy kosztorysowania 4 godz.

25. Status prawny rzeczoznawcy majątkowego 4 godz.

26. Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych 2 godz.

27. Standardy zawodowe i etyka zawodowa rzeczoznawcy majątkowego 2 godz.

28. Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości 4 godz.

29. Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny 6 godz.

30. Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce 26 godz.

31. Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych 10 godz.

32. Wycena nieruchomości zurbanizowanych 10 godz.

33. Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami 8 godz.

34. Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych 6 godz.

35. Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych 22 godz.

36. Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością 4 godz.

37. Wycena masowa 4 godz.

38. Dokumentacja procesu wyceny 4 godz.

39. Doradztwo na rynku nieruchomości 4 godz. 

40. Wykład do wyboru 20 godz. 

41. Seminarium dyplomowe i egzamin 10 godz.

Egzaminy

1. Gospodarka nieruchomościami.

2. Podstawy ekonomii.

3. Podstawy budownictwa.

4. Status prawny rzeczoznawcy majątkowego.

5. Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce.

Studia kończą się przygotowaniem pracy podyplomowej i zdaniem ustnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

Liczba godzin
314

Studia rozpoczną się w  październiku 2021 r. i będą trwały dwa semestry.

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w soboty i niedziele, raz lub 2 razy w miesiącu w formule mieszanej - część zajęć zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni, część natomiast za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną). Jeśli wymagać będzie tego sytuacja epidemiczna, wszystkie zajęcia zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość. 

 

Koszt uczestnictwa
5600.00 zł

Opłata za studia: 5.600 zł *

* Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 4.480zł.

 

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na 

studia podyplomowe.

 

 Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) w przypadku płatności jednorazowej w wysokości 5.600 zł (lub 4.480 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- opłatę należy wnieść w terminie do dnia 5 pździernika  2021 r.

2) w przypadku płatności w dwóch równych ratach po 2.800 zł (lub 2.240 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października  2021 r. 

- II rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r. 

3) w przypadku płatności w czterech równych ratach po 1.400 zł (lub 1.120 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października  2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 grudnia  2021 r.

- III rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

- IV rata płatna do dnia 15 kwietnia  2022 r.

Zgłoszenia

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

  • wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
  • kwestionariusz osobowy,
  • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
  •  oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,
  •  oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast do BSP przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),
  •  kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty na XLVIII edycję studiów (uruchamianą od października 2021 roku) należy złożyć listownie, ewentualnie osobiście, w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w terminie podanym podczas rejestracji w systemie. 


Uwaga!

Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji ”Biuro Studiów Podyplomowych”/ „Kontakt”.  


Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych 

Centrum Edukacji Menedżerskiej 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe Gospodarka nieruchomościami – specjalność: wycena nieruchomości

 

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

Budynek Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych, Towarowa 55 , III  piętro  , p. 3.4

( przy Akademii Muzycznej)

 

 

 

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stałej stronie informacyjnej studiów

 

Kierownik
dr hab. Piotr Bartkowiak, prof.nadzw. UEP , e-mail: piotr.bartkowiak@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Inwestycji i Nieruchomości
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.