Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Gospodarka nieruchomościami - specjalność: doradztwo i obsługa rynku nieruchomości

Kontakt: email: sylwia.paluszak@ue.poznan.pl telefon: 61 854 36 18 Koszt uczestnictwa: 3900.00 zł Rekrutacja trwa do: 26.09.2021
Cele i zadania

Dostarczenie praktykom gospodarczym zajmującym się gospodarką nieruchomościami możliwie szerokiej i aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat zasad racjonalnego działania różnych podmiotów w sferze nieruchomości. Ukończenie studiów upoważnia do podejścia do egzaminu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości dla osób ubiegających się o certyfikat pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości. Program studiów spełnia minima wyznaczone przez Polska Federację Rynku Nieruchomości.

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem, które zajmują się lub zamierzają zajmować się doradztwem, pośrednictwem w obrocie i zarządzaniem  nieruchomościami, a także dla pracowników administracji samorządowej, banków itp. Program studiów, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników rynku nieruchomości, uwzględnia potrzeby w zakresie kształtowania i poszerzania kwalifikacji zawodowych osób zajmujących się gospodarką nieruchomościami. 

Program

1. Działalność zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami.

2. Relacje z klientami na rynku nieruchomości.

3. Realizacja umów z klientami.

4. Ustalanie stanu prawnego nieruchomości.

5. Dokumentacja techniczna nieruchomości.

6. Marketing nieruchomości.

7. Organizacja transakcji.

8. Organizacja i zarządzanie biurem obrotu nieruchomościami.

9. Działalność zawodowa zarządcy nieruchomości.

10. Relacje z klientami na rynku nieruchomości.

11. Zawieranie umów z klientami.

12. Czynności prawne i administracyjne.

13. Techniczne aspekty zarządzania.

14. Finansowe aspekty zarządzania.

15. Zarządzanie najmem i usługami dodatkowymi.

16. Zarządzanie firmą.

17. Doradztwo jako działalność zawodowa.

18. Kierunki inwestowania i rozwoju rynku nieruchomości.

19. Analiza rynku nieruchomości.

20. Analiza finansowa nieruchomości inwestycyjnych.

21. Finansowanie inwestycji na rynku nieruchomości.

22. Seminarium.

Egzaminy

1. Ustalanie stanu prawnego nieruchomości.

2. Organizacja transakcji.

3. Relacje z klientami na rynku nieruchomości.

4. Analiza finansowa nieruchomości inwestycyjnych.

Studia kończą się przygotowaniem pracy podyplomowej i zdaniem ustnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

Liczba godzin
170

Studia  będą trwały dwa semestry. 

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w soboty i niedziele, raz lub 2 razy w miesiącu w formule mieszanej - część zajęć zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni, część natomiast za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną). Jeśli wymagać będzie tego sytuacja epidemiczna, wszystkie zajęcia zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość.

 

Koszt uczestnictwa
3900.00 zł
Opłata za studia: 3900 zł *

* Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 3120 zł.

 

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe.

 

 Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) w przypadku płatności jednorazowej w wysokości 3900 zł (lub 3120 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- opłatę należy wnieść w terminie do dnia 5 października  2021 r.

2) w przypadku płatności w dwóch równych ratach po 1950 zł (lub 1560 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października  2021 r. 

- II rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r. 

3) w przypadku płatności w czterech równych ratach po 975 zł (lub 780 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października  2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 grudnia  2021r.

- III rata płatna do dnia 15 lutego  2022 r.

- IV rata płatna do dnia 15 kwietnia  2022 r.

 
Zgłoszenia

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

  • wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
  • kwestionariusz osobowy,
  • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
  •  oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,
  •  oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast do BSP przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),
  •  kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty na IV edycję studiów należy złożyć listownie, ewentualnie osobiście, w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w terminie podanym podczas rejestracji w systemie. 


Uwaga!

Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji Biuro Studiów Podyplomowych - Kontakt.  


Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych 

Centrum Edukacji Menedżerskiej 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe Gospodarka nieruchomościami – specjalność: doradztwo i obsługa rynku nieruchomości 

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

Budynek Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych, Towarowa 55 , III  piętro , p. 3.4

( przy Akademii Muzycznej)
Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stałej stronie informacyjnej studiów

 

Kierownik
dr Anna Mazurczak , e-mail: anna.mazurczak@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedry Inwestycji i Nieruchomości
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.