Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Studia podyplomowe w zakresie przedsiębiorczości dla nauczycieli.

Kontakt: email: sylwia.paluszak@ue.poznan.pl telefon: 61 854 36 18 Koszt uczestnictwa: 500.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Celem głównym projektu jest wzrost wiedzy z zakresu przedsiębiorczości i rozwijanie umiejętności nauczania przedmiotu szkolnego podstawy przedsiębiorczości.

Cel zostanie osiągnięty poprzez trzysemestralnych studiów podyplomowych w zakresie przedsiębiorczości dla nauczycieli, zakończonych uzyskaniem dyplomu przez min. 45 osób.

Cele szczegółowe studiów podyplomowych w zakresie przedsiębiorczości dla nauczycieli to:

1.  wzrost wiedzy z zakresu przedsiębiorczości wśród uczestników studiów podyplomowych dotyczący:

a. sposobów planowania i finansowania działalności przedsiębiorstw, mechanizmów zachowań podmiotów gospodarczych;

b. kształtowania postaw przedsiębiorczych w aspekcie społecznej odpowiedzialności biznesu;

c.    planowania kariery zawodowej, identyfikacji i sposobów ograniczania ryzyka w procesie zaciągania zobowiązań.

2.  wzrost wiedzy w zakresie nowoczesnych metod i innowacyjnych technik edukacyjnych nauczania przedsiębiorczości;

3.  Wzrost umiejętności w zakresie nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, w tym dotyczących pomocy uczniom wyboru własnej ścieżki zawodowej

Rezultaty studiów podyplomowych w zakresie przedsiębiorczości dla nauczycieli:

  • Zwiększenie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości wśród uczestników studiów dotyczącej sposobów organizacji przedsiębiorstw
  • Zwiększenie wiedzy na temat roli państwa w gospodarce
  • Zwiększenie wiedzy na temat planowania kariery zawodowej oraz kształtowania postaw przedsiębiorczych
  • Zwiększenie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod i technik edukacyjnych nauczania przedsiębiorczości

Adresatami studiów podyplomowych są dwie grupy docelowe:

1. Nauczyciele, którzy chcą rozpocząć nauczanie  przedmiotu podstawy przedsiębiorczości.

2. Nauczyciele, którzy prowadzą przedmiot podstawy przedsiębiorczości i którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat przedsiębiorczości w wymiarze gospodarczym, społecznym i indywidualnym oraz są zainteresowani ekonomią, zarządzaniem oraz znaczeniem transformacji gospodarczej Polski, która nastąpiła po 1989r.

Program

1. Przedsiębiorstwo i jego otoczenie.

2. Podstawowe decyzje i kompetencje przedsiębiorcy.

3. Człowiek a przedsiębiorczość.

4. Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem.

5. Zatrudnienie w przedsiębiorstwie.

6. Prawne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw.

7. Podstawowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw.

8. Finansowe aspekty działalności przedsiębiorstwa.

9. Przedsiębiorstwo na rynkach finansowych.

10. Innowacyjność przedsiębiorstw.

11. Metodyczne aspekty nauczania przedsiębiorczości.

12. Praktyka zawodowa.

Egzaminy

1. Przedsiębiorstwo i jego otoczenie.

2. Podstawowe decyzje i kompetencje przedsiębiorcy.

3. Człowiek a przedsiębiorczość.

4. Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem.

5. Zatrudnienie w przedsiębiorstwie.

6. Prawne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw.

7. Podstawowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw.

8. Finansowe aspekty działalności przedsiębiorstwa.

9. Przedsiębiorstwo na rynkach finansowych.

10. Innowacyjność przedsiębiorstw.

11. Metodyczne aspekty nauczania przedsiębiorczości.

Studia kończą się zdaniem ustnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

Liczba godzin
340

Najbliższa edycja studiów zostanie uruchomiona od marca 2022 roku. Studia będą trwały trzy semestry (do września 2023 roku).

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w soboty i niedziele, (ewentualnie również w piątki) raz lub 2 razy w miesiącu (z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych).  Zajęcia dydaktyczne, z wyjątkiem pierwszego zjazdu, realizowane będą w formule online - za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną). Rozpoczęcie studiów planowane jest w siedzibie Uczelni, o ile pozwoli na to sytuacja epidemiczna.

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych zaplanowano na weekend 9/10 kwietnia  2022 roku.

Koszt uczestnictwa
500.00 zł

Opłata w wysokości 500 zł jest wnoszona jednorazowo w terminie do dnia 5 kwietnia 2022 roku

 

Zgłoszenia

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajeć.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

- wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,

- kwestionariusz osobowy,

- zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,

- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,

- odpis lub kopia (poświadczona przez upoważnionego pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP) dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych,

- kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy złożyć osobiście lub listownie w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.

Uwaga!

Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji ”Biuro Studiów Podyplomowych - Kontakt”.  

 

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Budynek CEUE

ul. Towarowa 55, III  piętro , p. 3.4  ( przy Akademii Muzycznej)

 

Listownie: 

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem  Studia podyplomowe w zakresie przedsiębiorczości dla nauczycieli.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stałej stronie informacyjnej studiów

Kierownik
dr hab. Paweł Mikołajczak, prof. nadzw. UEP - tel. 604 196 041, e-mail: pawel.mikolajczak@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Pieniądza i Bankowości
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.