Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Menedżer Jakości

Kontakt: email: bsp@ue.poznan.pl telefon: 61 856 90 88 Koszt uczestnictwa: 4500.00 zł Rekrutacja trwa do: 26.09.2021
Cele i zadania

Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie słuchaczom wiedzy pozwalającej na zdobycie i poszerzenie umiejętności z zakresu zarządzania jakością oraz innych znormalizowanych systemów zarządzania, przydatnych w pracy menedżera zarówno w przedsiębiorstwie produkcyjnym, jak i usługowym. 

Zajęcia pozwolą na zdobycie umiejętności związanych z projektowaniem, dokumentowaniem, wdrażaniem i utrzymywaniem rozwiązań systemowych ukierunkowanych na zagadnienia szeroko definiowanej jakości, stanowiącej podstawę na rynku dla oferowania produktów i świadczenia usług. Z uwagi na powszechność standardów międzynarodowych stanowiących podstawę znormalizowanych systemów zarządzania – program ukierunkowany został na aspekty rozwoju systemu, zmian związanych z nowelizacjami norm oraz doświadczeniami w zakresie funkcjonowania systemów. Najnowsze rozwiązania normalizacyjne, w szczególności opublikowane we wrześniu 2015r. normy: ISO 9001 i ISO 14001 w inny sposób definiują wymagania, uwzględniają zagadnienia zarządzania ryzykiem w ujęciu zarówno zagrożeń, jak i szans towarzyszących podejmowaniu decyzji zarządczych i realizacji działań w organizacji.

Po ukończeniu studiów słuchacz będzie potrafił: 

 • zaprojektować rozwiązania adekwatne dla organizacji w zakresie zarządzania jakością oraz wykorzystać inne elementy systemów znormalizowanych, w oparciu o benchmarki z organizacji produkcyjnych i usługowych różnych branż,
 • interpretować wymagania dla znormalizowanych systemów zarządzania – w zakresie zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem, w tym także w zakresie zagadnień ryzyka i szans związanych z podejmowaniem działań,
 • zaprojektować, wdrożyć i rozwijać systemy zarządzania oparte o międzynarodowe normy (w zakresie kluczowych elementów systemów zarządzania, jakością i bhp),
 • samodzielnie dokonać diagnozy podejmowanych działań w organizacji na zgodność z wymaganiami normatywnymi oraz ocenić ich przystawalność i skuteczność,
 • mapować, modelować i optymalizować procesy biznesowe w organizacji, w kontekście wymagań norm oraz filozofii LM,
 • zaplanować i wdrożyć działania związane z utrzymaniem i rozwojem systemu zintegrowanego,
 • zarządzać ryzykiem w ramach znormalizowanych systemów zarządzania.

Ponadto absolwent studiów podyplomowych nabędzie między innymi następujące umiejętności:

 • umiejętności menedżerskie w zakresie wdrożenia i funkcjonowania znormalizowanych systemów zarządzania,
 • umiejętności promowania zarządzania organizacją uwzględniającej sformalizowanie podejście do zarządzania ryzykiem,
 • umiejętności pracy zespołowej w zakresie zarządzania projektami dotyczącymi systemu zarządzania, rozwiązywania problemów i doskonalenia organizacji.  

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich, a w szczególności osób, które chcą nabyć umiejętności:

 • menedżerskie w zakresie wdrożenia i funkcjonowania znormalizowanych systemów zarządzania,
 • promowania zarządzania organizacją uwzględniającej sformalizowane podejście do zarządzania ryzykiem,
 • pracy zespołowej w zakresie zarządzania projektami dotyczącymi systemu zarządzania, rozwiązywania problemów i doskonalenia organizacji.

 

Program
1. Zarządzanie jakością w organizacji.
2. Zarządzanie jakością usług.
3. System zarządzania jakością (ISO 9001:2015).
4. System zarządzania środowiskowego ISO 14001/EMAS.
5. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N 18001.
6. Zarządzanie ryzykiem w zintegrowanych systemach zarządzania. Warsztaty e-risk.
7. Zarządzanie ciągłością działania.
8. Audyt w zintegrowanym systemie zarządzania.
9. Wybrane elementy branżowych systemów zarządzania.
10. Metody i techniki - rozwiązywania problemów i doskonalenia organizacji.
11. Zarządzanie procesowe. Elementy LM.
12. Statystyczne sterowanie procesem (SPC), analiza zdolności systemu pomiarowego (MSA).
13. Proces certyfikacji systemu zarządzania.
14. Utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania. Analiza przypadku.
15. Program zarządzania jakością. Analiza przypadku.
Egzaminy

1. System zarządzania jakością (ISO 9001:2015).

2. Audyt w zintegrowanym systemie zarządzania.

3. Metody i techniki - rozwiązywania problemów i doskonalenia organizacji.

Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

Liczba godzin
152

Studia trwają dwa semestry.

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych zaplanowano na październik 2021 roku.

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w formie dwudniowych zjazdów, organizowanych w Uczelni raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele. Jeśli wymagać będzie tego sytuacja epidemiczna, część lub całość zajęć zostanie zrealizowana z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną).

Uwaga!

Studia podyplomowe będą realizowane niezależnie od wynikających z epidemii ograniczeń dotyczących organizowania spotkań. W przypadku całkowitego braku możliwości odbywania zajęć w formule tradycyjnej (face-to-face), wszystkie zajęcia dydaktyczne będą realizowane zdalnie za pomocą metod i technik kształcenia na odległość - w formie wideokonferencji umożliwiających interakcję synchroniczną.

Koszt uczestnictwa
4500.00 zł

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) Płatność jednorazowa 4.500 zł:

- płatna do dnia 5 października 2021 r.

2) Płatność w dwóch równych ratach po 2.250 zł każda:

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

3) Płatność w czterech równych ratach po 1.125 zł każda:

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 grudnia 2021 r.

- III rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

- IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2022 r.
Zgłoszenia

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

- wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,

- kwestionariusz osobowy,

- zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,

- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,

- oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast do BSP przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),

- kserokopia aktu małżeństwa - jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty na VI edycję studiów należy złożyć listownie, ewentualnie osobiście, w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w terminie podanym podczas rejestracji w systemie. 

Uwaga!

Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji Biuro Studiów Podyplomowych -Kontakt  


Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych 

Centrum Edukacji Menedżerskiej 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe Menedżer Jakości

 

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

Budynek Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych, Towarowa 55 , III  piętro , p. 3.4

( przy Akademii Muzycznej)

 

 

  


Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stałej stronie informacyjnej studiów.

Kierownik
dr hab. inż. Jacek Łuczak, prof. UEP; tel. 602 394 161, e-mail: jacek.luczak@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
tel. 61 856 90 88
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.