Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Menedżer bezpieczeństwa informacji

Kontakt: email: bsp@ue.poznan.pl telefon: 61 856 9088 Koszt uczestnictwa: 4500.00 zł Rekrutacja trwa do: 26.09.2021
Cele i zadania

Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie słuchaczom wiedzy pozwalającej na zdobycie i poszerzenie umiejętności z zakresu zarządzania informacją i bezpieczeństwem informacji w organizacji, w szczególności w kontekście systemowego podejścia (ISO/IEC 27001), zarządzania ryzykiem i ciągłością działania, zarządzania procesowego, bezpieczeństwa danych osobowych, własności intelektualnej i innych wymagań prawnych.

Koncepcja Studium jest odpowiedzią na wzrost zapotrzebowania na menedżerów bezpieczeństwa informacji, specjalistów w zakresie SZBI ISO/IEC 27001 i zarządzania ryzykiem, informatyków, product managerów, specjalistów posiadających świadomość, wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania informacją i jej ochrony.

W programie poruszane są przede wszystkim zagadnienia systemowego zarządzania bezpieczeństwem informacji, wymagania prawne (RODO), zarządzania ryzykiem, zarządzania wiedzą, elementy LM i monitorowanie procesów bezpieczeństwa informacji.

Wszystkie zajęcia prowadzone są w formule dyskusji i warsztatów – w szczególności zarządzanie ryzykiem (z wykorzystaniem platformy e-risk), SZBI na przykładzie case study zintegrowanego systemu zarządzania (ISO/IEC 27001, ISO 20000-1).

Słuchacze SP uzyskują formalne kwalifikacje potwierdzone certyfikatami:

 • audytor wewnętrzny SZBI ISO/IEC 27001 (egzamin zorganizowany przez jednostkę certyfikującą DEKRA SA)
 • Certified risk manager ISO 31000 (warsztaty prowadzone przez firmę PBSG SA z wykorzystaniem oprogramowania e-risk)

Po ukończeniu studiów Słuchacz będzie potrafił:

 • zinterpretować wymagania ISO/IEC 27001 oraz omówić koncepcję Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
 • spełnić wymagania prawne UE oraz polskie w zakresie ochrony danych osobowych oraz własności intelektualnej,
 • zaprojektować rozwiązania adekwatne dla organizacji i procesów IT w zakresie zarządzania jakością (ISO 20000-1), zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001),
 • wybrać i stosować adekwatną metodę zarządzania ryzykiem i ciągłością działania (DCP, DRP) z wykorzystaniem uznanych metodyk oraz narzędzi informatycznych,
 • zarządzać informacją pozyskiwaną, uczestniczyć w pracach zespołowych wykorzystujących metody i techniki doskonalenia organizacji,
 • zarządzać ryzykiem, w szczególności w kontekście ISO 27005, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

 

Studium dedykowane jest osobom związanym z:

 • zarządzaniem informacją i bezpieczeństwem informacji,
 • systemami znormalizowanymi,
 • zarządzaniem procesowym,
 • zarządzaniem projektami,
 • innym zainteresowanym, którzy chcą poznać nowoczesne metody zarządzania informacją i bezpieczeństwem informacji w procesach realizowanych w organizacji.

 

Program

1. System zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001. Interpretacja wymagań oraz analiza przypadku.

2. Zarządzanie ryzykiem wg ISO 27005. Warsztaty na platformie e-risk.

3. Ochrona danych osobowych (RODO/DRPR).

4. Zarządzanie ciągłością działania (DRP/DCP).

5. Praca zespołowa. Metody i techniki rozwiązywania problemów.

6. Usługowe zarządzanie IT jako element zarządzania bezpieczeństwem w organizacji.

7. Sektorowe przepisy prawne w obszarze bezpieczeństwa informacji.

8. Przegląd norm i wymagań w obszarze informacji niejawnych.

9. Ochrona własności intelektualnej.

10. Elementy LM. Monitorowanie procesów bezpieczeństwa informacji w organizacji.

11. Audytowanie w systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001)

Egzaminy

1. System zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001. Interpretacja wymagań oraz analiza przypadku.

2. Zarządzanie ryzykiem wg ISO 27005. Warsztaty na platformie e-risk.

3. Praca zespołowa. Metody i techniki rozwiązywania problemów.

Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

Liczba godzin
160

Studia trwają dwa semestry.

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w formie dwudniowych zjazdów, organizowanych w Uczelni raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele. Jeśli wymagać będzie tego sytuacja epidemiczna, część lub całość zajęć zostanie zrealizowana z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną).

Uwaga!

Studia podyplomowe będą realizowane niezależnie od wynikających z epidemii ograniczeń dotyczących organizowania spotkań. W przypadku całkowitego braku możliwości odbywania zajęć w formule tradycyjnej (face-to-face), wszystkie zajęcia dydaktyczne będą realizowane zdalnie za pomocą metod i technik kształcenia na odległość - w formie wideokonferencji umożliwiających interakcję synchroniczną.

Koszt uczestnictwa
4500.00 zł

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) Płatność jednorazowa 4.500 zł:

- płatna do dnia 5 października 2021 r.

2) Płatność w dwóch równych ratach po 2.250 zł każda:

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

3) Płatność w czterech równych ratach po 1.125 zł każda:

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 grudnia 2021 r.

- III rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

- IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2022 r.
Zgłoszenia

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

 • Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
 • Kwestionariusz osobowy,
 • Zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
 • Oświadczenie o zapoznaniu się Regulaminem Studiów Podyplomowych,
 • Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast do BSP przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),
 • Kserokopia aktu małżeństwa - jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.
 • Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

  Miejsce złożenia dokumentów

  Dokumenty na III edycję studiów należy złożyć listownie, ewentualnie osobiście, w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w terminie podanym podczas rejestracji w systemie. 

  Uwaga!

  Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji Biuro Studiów Podyplomowych -Kontakt  


  Listownie:

  Biuro Studiów Podyplomowych 

  Centrum Edukacji Menedżerskiej 

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  Al. Niepodległości 10

  61-875 Poznań

  z dopiskiem Studia Podyplomowe Menedżer bezpieczeństwa informacji

   

  Osobiście:

  Biuro Studiów Podyplomowych

  Centrum Edukacji Menedżerskiej

   Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

  Budynek Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych, Towarowa 55 , III  piętro , p. 3.4

  ( przy Akademii Muzycznej)
  Dodatkowe informacje

  Więcej informacji na stałej stronie informacyjnej studiów.

  Kierownik
  dr hab. inż. Jacek Łuczak, prof. UEP; tel. 602 394 161, e-mail: jacek.luczak@ue.poznan.pl
  Organizator studiów
  Biuro Studiów Podyplomowych
  Centrum Edukacji Menedżerskiej
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  tel. 61 856 90 88
  Uwaga!

  Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.