Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Zarządzanie ryzykiem

Kontakt: email: bsp@ue.poznan.pl telefon: 61 854 30 63 Koszt uczestnictwa: 4800.00 zł Rekrutacja trwa do: 26.09.2021
Cele i zadania

Warunki niepewności towarzyszą od zawsze przedsiębiorcom. Różne były możliwości jej ograniczania za sprawą obserwacji, opisu, wyjaśniania i prognozowania. Przyjmuje się, że ta część niepewności, którą można oszacować wskazując ilościowo lub jakościowo wyrażone prawdopodobieństwa zajścia zdarzeń, zjawisk itd. wiąże się z ryzykiem. Oznacza ono możliwość, że projektowane cele i działania nie zostaną zrealizowane w takim zakresie i na takim poziomie jakie uprzednio zakładano. Z tego powodu przedsiębiorcy podejmują działania mające na celu zarządzanie ryzykiem. Wiąże się ono z ustaleniem i przewidywaniem obszarów w przedsiębiorstwie szczególnie podatnych na ekspozycję na ryzyko oraz podjęcia działań minimalizujących negatywny wpływ na przedsiębiorstwo.

Podstawowym celem studiów jest przekazanie wiedzy ujmującej holistycznie problem ryzyka związanego z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa w niezwykle wymagającym, złożonym i dynamicznie się zmieniającym otoczeniu, wiedzy o zintegrowanych systemach zarządzania ryzykiem i światowych standardach zarządzania ryzykiem, ryzykiem marketingowym, finansowym, organizacyjnym, prawnym, ryzykiem personalnym, w zarządzaniu projektami i wspomaganiu informacyjnym zarządzania. Nastąpi wykształcenie umiejętności posługiwania się metodami szacowania ryzyka i jego analizy oraz zarządzania nim w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa. Ponadto stworzone zostaną nowe lub doskonalone będą dotychczasowe kompetencje uczestników studiów w zakresie zarządzania ryzykiem.

Studia podyplomowe skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji i rozwijaniem umiejętności w zakresie zarządzania ryzykiem. Studia przeznaczone są dla osób zajmujących stanowiska związane z zarządzaniem ryzykiem, w tym zarządzaniem portfelem projektów oraz kierowaniem zespołami projektowymi w przedsiębiorstwach i innych układach organizacyjnych oraz dla osób przygotowujących się do objęcia takich stanowisk i zainteresowanych problematyką.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się  osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych, zarówno ekonomicznych, jak i nieekonomicznych.

 

Program

1. Ryzyko w zarządzaniu (natura).

2. Zintegrowane zarządzanie ryzykiem (systemy, standardy).

3. Ryzyko zmian organizacyjnych.

4. Ryzyko kreowania wartości dla klientów.

5. Ryzyko współpracy z otoczeniem.

6. Ryzyko metodyczne i informacyjne decyzji rynkowych.

7. Ryzyko personalne (umiejętności, motywacje, relacje).

8. Nadzór właścicielski a ryzyko.

9. Aspekty prawne ryzyka organizacji.

10. Kultura organizacyjna w warunkach ryzyka.

11. zarządzanie ryzykiem w projektach.

12. Ryzyko w różnych fazach rozwoju organizacji (odnowa).

13. Ryzyko w zachowaniach konsumentów.

14. Standing ekonomiczno-finansowy organizacji.

15. Szacowanie i analiza ryzyka w organizacji.

16. Ryzyko w zarządzaniu portfelem produktów.

17. Strategie wobec ryzyka.

18. Strategiczna Karta Ryzyka.

19. Controlling ryzyka w przedsiębiorstwie.

20. Seminarium dyplomowe.

Egzaminy

1. Ryzyko kreowania wartości dla klientów.

2. Ryzyko personalne (umiejętności, motywacje, relacje).

Studia kończą się przygotowaniem pracy podyplomowej i zdaniem ustnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

Liczba godzin
190

Studia będą trwały dwa semestry.

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych zaplanowano na październik 2021 roku.


Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w formie dwudniowych zjazdów, organizowanych w Uczelni raz lub dwa razy w miesiącu, w piątki i soboty. Jeśli wymagać będzie tego sytuacja epidemiczna, część lub całość zajęć zostanie zrealizowana z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną).

 

Koszt uczestnictwa
4800.00 zł

Opłata za studia: 4.800 zł *

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 3.840 zł.

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) w przypadku płatności jednorazowej w wysokości 4.800 zł (lub 3.840 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- opłatę należy wnieść w terminie do dnia 5 października 202 r.

2) w przypadku płatności w dwóch równych ratach po 2.400 zł (lub 1.920 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r. 

- II rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r. 

3) w przypadku płatności w czterech równych ratach po 1.200 zł (lub 960 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 grudnia 2021 r.

- III rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

- IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2022 r. 

Zgłoszenia

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

- wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,

- kwestionariusz osobowy,

- zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,

- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,

- oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast do BSP przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),

- kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty na  I edycję studiów (uruchamianą od października 2021 roku) należy złożyć listownie, ewentualnie osobiście, w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.

 

Uwaga!

Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji Biuro Studiów Podyplomowych - Kontakt.  

 

Listownie: 

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe "Zarządzanie ryzykiem"

 

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Budynek Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych, Towarowa 55 , III  piętro  , p. 3.4

( przy Akademii Muzycznej)

 

 

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stałej stronie informacyjnej studiów

Kierownik
prof. dr hab. E. Urbanowska-Sojkin, e-mail: elzbieta.sojkin@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Zarządzania Strategicznego
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.