Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo teleinformatyczne w biznesie

Kontakt: email: magdalena.baczkowska@ue.poznan.pl telefon: 61 856 92 39 Koszt uczestnictwa: 4600.00 zł Rekrutacja trwa do: 26.09.2021
Cele i zadania

Studia podyplomowe "Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo teleinformatyczne w biznesie" stanowią unikatowe połączenie zagadnień prawnych z zakresu ochrony danych osobowych z zagadnieniami z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Program studiów uwzględnia zmiany prawne wywołane Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 o ochronie danych osobowych, które weszły w życie  w maju 2018 roku.

Studia odbywają się pod patronatem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Celem proponowanych studiów jest:

a) zapoznanie słuchaczy z unormowaniami prawnymi i rozwiązaniami informatycznymi gwarantującymi bezpieczeństwo informacji w biznesie,

b) nabycie przez słuchaczy wiedzy z zakresu obowiązujących i wprowadzonych reformą Unii Europejskiej rozwiązań prawnych dotyczących ochrony danych osobowych w biznesie,

c) nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych w biznesie,

d) zapoznanie słuchaczy z wybranymi narzędziami informatycznymi oraz metodami i wytycznymi wspierającymi zapewnienie bezpieczeństwa systemów informacyjnych w biznesie,

e) nabycie przez słuchaczy umiejętności analizy sytuacji przedsiębiorstwa w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz wyboru i rekomendowania optymalnych rozwiązań.

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem po ukończonych studiach licencjackich lub magisterskich. Słuchaczami mogą zostać absolwenci zarówno uczelni ekonomicznych jak i nieekonomicznych.

Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się ochroną danych osobowych w przedsiębiorstwach, przygotowujących się do pełnienia funkcji administratora danych osobowych, inspektora danych osobowych, zajmujących się bezpieczeństwem systemów informatycznych, administratorów IT i innych zainteresowanych tematyką studiów.

Program

1. Prawo ochrony danych osobowych (RODO):

a) zakres przedmiotowy i podmiotowy RODO

b) obowiązki administratora danych

c) prawa osób, których dane dotyczą

d) zasady przetwarzania danych osobowych

e) dokumentacja ochrony danych osobowych

f) rola i zadania IOD

g) outsourcing danych osobowych

h) transfer danych osobowych do państw trzecich

2. IT w biznesie:

a) systemy informacyjne w biznesie

b) sieci teleinformatyczne

3. Bezpieczeństwo systemów informacyjnych:

a) podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem informacyjnym

b) charakterystyka podstawowych metod ataków

c) analiza bezpieczeństwa systemu informacyjnego

d) społeczne i psychologiczne aspekty bezpieczeństwa informacyjnego

e) cyberprzestępczość

f) kryptografia i szyfrowanie.

4. Urząd Ochrony Danych Osobowych - postępowanie kontrolne.

5. Ochrona danych osobowych w stosunku pracy i innych formach zatrudnienia.

6. Gromadzenie i przetwarzanie danych:

a) Big Data, cloud computing

b) bazy i hurtownie danych

c) prowadzenie badań marketingowych - profilowanie - pseudonimizacja danych

7. Nowe technologie w biznesie a bezpieczeństwo informacyjne:

a) prawo nowych technologii

b) kryptowaluty i blockchain

c) dokumenty elektroniczne i podpis cyfrowy

8. Seminarium - przygotowanie do egzaminu końcowego.

Egzaminy

1. Prawo ochrony danych osobowych (RODO):

a) zakres przedmiotowy i podmiotowy RODO,

b) obowiązki administratora danych,

c) prawa osób, których dane dotyczą,

d) zasady przetwarzania danych osobowych,

e) dokumentacja ochrony danych osobowych,

f) rola i zadania IOD,

g) outsourcing danych osobowych,

h) transfer danych osobowych do państw trzecich.

2. Bezpieczeństwo systemów informacyjnych:

a) podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem informacyjnym

b) charakterystyka podstawowych metod ataków

c) analiza bezpieczeństwa systemu informacyjnego

d) społeczne i psychologiczne aspekty bezpieczeństwa informacyjnego

e) cyberprzestępczość

f) kryptografia i szyfrowanie.

Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

Liczba godzin
160

Studia trwają dwa semestry.

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w soboty i niedziele, raz lub 2 razy w miesiącu. Zajęcia w całości zostaną przeprowadzone online - za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną).

Koszt uczestnictwa
4600.00 zł

Opłata za studia: 4.600 zł *

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 3.680 zł.

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) w przypadku płatności jednorazowej w wysokości 4.600 złotych (lub 3.680 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- opłatę należy wnieść w terminie do dnia 5 października 2021 r.


2) w przypadku płatności w dwóch równych ratach po 2.300 zł (lub 1.840 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r. 

3) w przypadku płatności w czterech równych ratach po 1.150 zł (lub 920 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 grudnia 2021 r.

- III rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

- IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2022 r. 

Zgłoszenia

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

  • Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
  • Kwestionariusz osobowy,
  • Zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
  • Oświadczenie o zapoznaniu się Regulaminem Studiów Podyplomowych,
  • Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast do BSP przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),
  • Kserokopia aktu małżeństwa - jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście lub listownie w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.

Uwaga!

Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji ”Biuro Studiów Podyplomowych - Kontakt”.  


Listownie: 

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe "Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo teleinformatyczne w biznesie"

 

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Budynek Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych, Towarowa 55 , III  piętro , p. 3.4

( przy Akademii Muzycznej)

 

 

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stałej stronie informacyjnej studiów.

Kierownik
dr Elżbieta Lewańska, e-mail: elzbieta.lewanska@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.