Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Uwaga!

Ta strona opisuje archiwalną edycję Studiów Podyplomowych. Aby zapoznać się z aktualną ofertą proszę kliknąć tutaj (XVII edycja).

Studia Podyplomowe "Zarządzanie pracą i zasobami ludzkimi"

Kontakt: email: kpips@ue.poznan.pl telefon: 61-854-38-83 Koszt uczestnictwa: 4350.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Cele i zadania studiów: przekazanie słuchaczom aktualnego zestawu wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania pracą i zasobami ludzkimi, niezbędnego w warunkach globalizacji gospodarki, europeizacji rynku pracy oraz nowych uwarunkowań konkurencyjności na rynku lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: słuchacz w trakcie studiów uzyska aktualną wiedzę w zakresie prawa pracy, oceny i wartości kapitału ludzkiego. Poszerzy swoją wiedzę z zakresu rynku i stosunku pracy.

Nabędzie umiejętności do analizy typowych sytuacji z zakresu prawa pracy oraz generalnie umiejętność posługiwania się systemami normatywnymi w zakresie kształtowania stosunków pracy.

Uzyska umiejętność analizowania zachowań ludzkich i ich motywowania oraz wykorzystania do budowy zespołów ludzkich oraz przeprowadzania zmian personalnych związanych z wdrażaniem technicznych innowacji.

Stanie się kompetentny w zakresie budowania strategii rozwoju zasobów ludzkich i koordynacji jej z fazą rozwoju organizacji. Koordynacji zjawisk społecznych kształtowania i uczestniczenia w wykorzystywaniu work-life-balance.

 

Studia przeznaczone są dla kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla organizacji, pracowników pionów kadrowych (zarządzania zasobami ludzkimi) oraz osób, pragnących zdobyć nową specjalność zawodową. Uczestnikami studiów mogą zostać absolwenci uczelni wyższych.

Program

ZARZĄDZANIE PRACĄ - 112 godz.

MODUŁY TEORETYCZNE –72 godz.

 • Sytuacja na rynku pracy jako uwarunkowanie zarządzania zasobami ludzkimi
 • Organizacja pracy
 • Prawo pracy
 • Komunikacja interpersonalna
 • Zarządzanie wiedzą
 • Zarządzanie zdrowiem organizacji
 • Psychologia pracy
 • Konwersatorium filmowo-krytyczne

 

STUDIA PRZYPADKÓW – opracowania autorskie zintegrowane dydaktycznie z blokiem problemowym "zarządzanie pracą" - 40 godz.

 • Wartościowanie pracy
 • HR Biznes Partner
 • Elastyczność zatrudnienia i jej formy
 • Zarządzanie kosztami pracy. Absencja
 • Restrukturyzacja zatrudnienia. Fluktuacje
 • Kształtowanie systemu wynagrodzeń
 • Równoważenia pracy i życia (WORK – LIFE BALANCE)
 • Opodatkowanie zatrudnienia
 • Warsztat umiejętności interpersonalnych
 • Trening umiejętności interpersonalnych

 

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - 108 godz.

MODUŁY TEORETYCZNE – 44 godz.

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Międzynarodowe ZZL
 • Zachowanie człowieka w organizacji
 • Pracownicze programy emerytalne i indywidualne inwestycje emerytalne
 • Aplikacyjne walory teorii motywacji
 • Konwersatorium filmowo-krytyczne

STUDIA PRZYPADKÓW – opracowania autorskie zintegrowane dydaktycznie z blokiem problemowym "zarządzanie zasobami ludzkimi" - 64 godz.

 • Wdrażanie systemu motywacyjnego w korporacji
 • Strategiczna karta wyników i controlling HR
 • Employer branding, rekrutacja i selekcja
 • Profile kompetencyjne - tworzenie i aktualizacja
 • Systemy ocen pracowniczych
 • Assessment i development Centre
 • Satysfakcja z pracy - techniki badania opinii
 • Badanie i analiza potrzeb szkoleniowych
 • Kształtowanie kultury organizacyjnej
 • Zarządzanie talentami
 • Systemy informatyczne w HR na przykładzie SAP HR
 • Zastosowanie coachingu w ZZL
 • Kierownie zespołem

Seminarium podyplomowe – 10 godz. (6 godz. stacjonarnie, 4 godz. sesje internetowe)

 

 

 

Egzaminy

Egzaminy z przedmiotów:

 • Organizacja pracy
 • Prawo pracy
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

a także zaliczenie pozostałych modułów przedmiotowych i warsztatów oraz egzamin końcowy i obrona pracy podyplomowej.

 

Liczba godzin
230

Czas trwania studium: dwa semestry (od października 2017 do września 2018). Formuła studium przewiduje łącznie dwanaście zjazdów dwudniowych sobotnio-niedzielnych.

Koszt uczestnictwa
4350.00 zł

Dokonywanie opłat przez osoby fizyczne ze środków własnych może być realizowane w trzech ratach:

 • 1.500,00 zł - do 20 października 2017 r.
 • 1.750,00 zł - do 31 stycznia 2018 r.
 • 1.100,00 zł - do 30 maja 2018 r.
Zgłoszenia

Zgłoszenia osobiste lub listowne należy składać w Sekretariacie Międzykatedralnym Wydziału Ekonomii (pokój 304, tel. 061-854-38-83, e-mail: kpips@ue.poznan.pl, ul. Towarowa 53), adres do korespondencji: al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań w terminie do 30 września 2017 r. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

 

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studia,
 • ksero dowodu osobistego lub paszportu,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie).

Kwestionariusz, podanie oraz zobowiązanie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem.

Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

Miejsce złożenia dokumentów

Katedra Pracy i Polityki Społecznej
ul. Towarowa 53, (pokój 304, tel. 061-854-38-83, tel., e-mail: kpips@ue.poznan.pl)

adres do korespondencji:
al. Niepodległości 10
61-875 PoznańDodatkowe informacje

Dokumenty proszę przesyłać pocztą na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Pracy i Polityki Społecznej

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

 


Kierownik
prof. dr hab. Jan Szambelańczyk, prof. zw. UEP, e-mail: jan.szambelanczyk@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Pracy i Polityki Społecznej

Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.