Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Logistyka i łańcuchy dostaw w przemyśle 4.0

Kontakt: email: sylwia.paluszak@ue.poznan.pl telefon: 61 854 36 18 Koszt uczestnictwa: 4900.00 zł Rekrutacja trwa do: 26.10.2021
Cele i zadania

Studia podyplomowe Logistyka i łańcuchy dostaw w przemyśle 4.0. to specjalistyczny program studiów wychodzący naprzeciw dynamicznemu rozwojowi Przemysłu 4.0., który jest rezultatem niektórych procesów, np. internacjonalizacji, rozwoju technologii informacyjnych, automatyzacji procesów produkcyjnych, a także nadmiernej konkurencji. Obecnie w wielu przedsiębiorstwach coraz powszechniejsza staje się integracja planowania produkcji z logistyką. Zapotrzebowanie na specjalne umiejętności będzie powodowało przesunięcia miejsc pracy w ramach Przemysłu 4.0. Współczesne środowisko produkcyjno-logistyczne będzie wymagało wykwalifikowanej kadry kierowniczej i pracowników produkcyjno-logistycznych z doświadczeniem w pracy z nowymi materiałami, maszynami, a zwłaszcza informacjami. Studia dedykowane są osobom chcącym zdobyć wiedzę potrzebną do sprawnego zarządzania procesami logistycznymi i planowaniem produkcji oraz kompetencje niezbędne każdemu pracownikowi nowoczesnej firmy w przemyśle 4.0. Atutem studiów jest również możliwość praktycznego poznania w laboratoriach komputerowych używanych obecnie przez wiodące przedsiębiorstwa programów prognozowania popytu czy przepływu materiałów procesie produkcji (Qlik Sense, Flexsim, Goldratt).

Cele kształcenia:

1. Przygotowanie słuchaczy do praktycznego stosowania metod prognozowania popytu.

2. Praktyczne poznanie i rozumienie mechanizmów tworzenia prognoz.

3. Poznanie sposobów optymalizacji przepływu materiałów w magazynie w celu zwiększenia wydajności operacji magazynowych.

4. Przekazanie praktycznej wiedzy na temat metod wspomagających zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie.

5. Poznanie sposób identyfikacji wąskich gardeł, nieprawidłowości oraz optymalizacja procesów w celu zwiększenia ich wydajności.

6. Poznanie sposób oceny efektywności procesów.

7. Umiejętność planowania produkcji.

8. Nabycie praktycznych umiejętności mapowania i modelowania procesów.

9. Analiza procesów przy pomocy wybranych technik i programów informatycznych.

10. Poznanie skutecznych narzędzi zarządzania ryzkiem holistycznym w logistyce i łańcuchach dostaw.

Studia kierowane są do menedżerów, analityków i planistów łańcuchów dostaw, specjalistów poszczególnych obszarów logistyki w przedsiębiorstwie i łańcuchach dostaw, zarządzających: zaopatrzeniem, produkcją, dystrybucją, relacjami z klientami, magazynowaniem i przepływem materiałów, transportem, spedycją, kooperacją z partnerami biznesowymi w łańcuchach dostaw, procesem zawierania umów handlowych, a także chcących pogłębić swoje kompetencje zawodowe o umiejętność kierowania zespołem w obszarze logistyki i łańcuchach dostaw.

Program
 1. Zarządzanie zakupami
 2. Zarządzanie zapasami 
 3. Zarządzanie produkcją 
 4. Zawieranie umów logistycznych
 5. Zarządzanie przepływem materiałów
 6. Prognozowanie popytu  w łańcuchach dostaw
 7. Lean management – studium przypadku
 8. Mapowanie procesów logistycznych
 9. Efektywna organizacja gospodarki magazynowej
 10. Wdrażanie  i   ewolucja VMI- studium przypadku
 11. Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw
 12. Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem i łańcuchami dostaw
 13. Przestrzenne uwarunkowania systemów logistycznych
 14. Strategie łańcuchów dostaw
 15. Systemy informatyczne dla logistyki i łańcuchów dostaw
 16. Planowanie produkcji
 17. Przywództwo w organizacji
 18. Logistyczna obsługa klienta
 19. Innowacje w logistyce
 20. Koszty logistyki i zasobowo-procesowy rachunek kosztów
Egzaminy

Logistyczna obsługa klienta.

 

Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym

Liczba godzin
164

Studia będą trwały od października 2021 do września 2022 ( 2 semestry)


Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w piątki i soboty, raz lub 2 razy w miesiącu w formule mieszanej - część zajęć zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni, część natomiast za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną). Jeśli wymagać będzie tego sytuacja epidemiczna, wszystkie zajęcia zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Koszt uczestnictwa
4900.00 zł

Opłata za studia: 4.900 zł *

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 3.920 zł.

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) w przypadku płatności jednorazowej w wysokości 4.900 zł (lub 3.920 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- opłatę należy wnieść w terminie do dnia 5 października  2021 r.

2) w przypadku płatności w dwóch równych ratach po 2.450 zł (lub 1.960 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r. 

- II rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r. 

3) w przypadku płatności w czterech równych ratach po 1.225 zł (lub 980 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 grudnia 2021 r.

- III rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

- IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2022 r. 

 

Zgłoszenia

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

 • Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
 • Kwestionariusz osobowy,
 • Zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
 • Oświadczenie o zapoznaniu się Regulaminem Studiów Podyplomowych,
 • Odpis lub kopia (poświadczona przez upoważnionego pracownika CEM-UEP) dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych,
 • Kserokopia aktu małżeństwa - jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć listownie, ewentualnie osobiście, w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w terminie podanym podczas rejestracji w systemie. 

 

Uwaga!

Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji Biuro Studiów Podyplomowych - Kontakt.  

Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych 

Centrum Edukacji Menedżerskiej 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe Logistyka i łańcuchy dostaw w przemyśle 4.0


Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

Budynek Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych, Towarowa 55 , III  piętro  , p. 3.4

( przy Akademii Muzycznej)

 

 

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stałej stronie informacyjnej studiów

Kierownik
dr hab. Anna Łupicka, prof. nadzw. UEP, e-mail: anna.lupicka@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Logistyki Międzynarodowej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.