Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Lean Manufacturing

Kontakt: email: ewa.kozlowska@ue.poznan.pl telefon: 61 856 92 37 Koszt uczestnictwa: 4500.00 zł Rekrutacja trwa do: 27.03.2022
Cele i zadania

Lean Manufacturing  jest systemem zarządzania produkcją mającym na celu eliminowanie marnotrawstwa i zapobieganie marnotrawstwu. Do marnotrawstwa zalicza się: nadprodukcję, zbędny ruch, jak również powtarzanie czynności, zbędny proces, nadmierne zapasy, braki, złe
produkty, niewykorzystaną kreatywność ludzi, częściowo używane systemy (programy komputerowe i związana z nimi administracja), nieracjonalne wykorzystywanie energii i wody, marnotrawstwo materiałów. Pragnienie tworzenia jest fundamentalną cechą człowieka a produkcja odgrywa decydującą rolę w zasilaniu wzrostu gospodarczego. Lean Manufacturing jest środkiem zwiększającym zdolność firmy do dodawania wartości poprzez eliminację marnotrawstwa. Lean Manufacturing dotyczy czterech specyficznych celów dla wszystkich poziomów organizacji: oferowanie klientowi jakości i obsługi, zapewnienie umiejętności pracownikom opartych na szacunku i współpracy, redukowanie kosztów poprzez eliminowanie marnotrawstwa, stworzenie elastycznego systemu produkcji.

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy, pozwalającej na projektowanie, wdrażanie i utrzymywanie rozwiązań w ramach Lean Manufacturing w organizacji.

Po ukończeniu studiów słuchacz będzie potrafił:

-  kreować strategię LM w organizacji;

-  samodzielnie zaplanować i wdrożyć narzędzia LM;

-  przygotować master plan wdrożenia działań LM;

-  mapować, modelować i optymalizować procesy biznesowe w organizacji.

Ponadto, absolwent studiów podyplomowych nabędzie między innymi następujące umiejętności:

-  umiejętności menedżerskie w zakresie Lean Manufacturing, 

-  umiejętności promowania zarządzania organizacją zgodnie z filozofią Lean,

-  umiejętności pracy zespołowej w zakresie zarządzania projektami, rozwiązywania problemów i doskonalenia organizacji.

MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA CERTYFIKATU GREEN BELT

Studia skierowane są do osób chcących zdobyć oraz usystematyzować wiedzę i umiejętności w zakresie doskonalenia procesów i polepszania wyników organizacji. Grupę docelową stanowią przede wszystkim specjaliści i inżynierowie zajmujący się wsparciem bądź optymalizacją procesów, a także kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla. Ponadto studia są również skierowane do osób przygotowujących się do roli członka zespołu wdrożeniowego Lean.

Program

1. Wprowadzenie do Lean Manufacturing.

2. 5S i zarządzanie wizualne.

3. Organizacja systemów produkcyjnych.

4. Jakościowe narzędzia doskonalenia.

5. Zaangażowanie i rozój pracowników w organizacji "lean".

6. Standaryzacja.

7. Zarządzanie procesowe.

8. Mapowanie procesów.

9. Doskonalenie procesów produkcyjnych.

10. Lean a SixSigma.

11. Analiza przyczyn źródłowych, analiza studiów przypadków.

12. Total Productive Maintenance.

13. Zastosowanie statystyki w SixSigma.

14. Seminarium dyplomowe.

Egzaminy

5S i zarządzanie wizualne.

1. Organizacja systemów produkcyjnych.

2. Jakościowe narzędzia doskonalenia.

3. Mapowanie procesów.

4. Lean a SixSigma.

Studia kończą się przygotowaniem pracy podyplomowej i zdaniem ustnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

Liczba godzin
174

Najbliższa edycja studiów zostanie uruchomiona od marca 2022 roku. Studia będą trwały dwa semestry (do lutego 2023 roku).

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w formie dwudniowych zjazdów, organizowanych w Uczelni raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele (z wyłączeniem lipca i sierpnia). Jeśli wymagać będzie tego sytuacja epidemiczna, część lub całość zajęć zostanie zrealizowana z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną).

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych zaplanowano na weekend 9/10 kwietnia 2022 roku.

Koszt uczestnictwa
4500.00 zł

Opłata za studia: 4.500 zł *

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 3.600 zł.

 Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) w przypadku płatności jednorazowej w wysokości 4.500 złotych (lub 3.600 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- opłatę należy wnieść w terminie do dnia 4 kwietnia 2022 r.


2) w przypadku płatności w dwóch równych ratach po 2.250 zł (lub 1.800 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 4 kwietnia 2022 r. 

- II rata płatna do dnia 15 września 2022 r.

3) w przypadku płatności w czterech równych ratach po 1.125 zł (lub 900 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 4 kwietnia 2022 r.

- II rata płatna do dnia 15 maja 2022 r.

- III rata płatna do dnia 15 wrzesnia 2022 r.

- IV rata płatna do dnia 15 listopada 2022 r.

Zgłoszenia

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

- wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,

- kwestionariusz osobowy,

- zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,

- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,

- oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast do BSP przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),

- kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście lub listownie w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.

Uwaga!

Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji ”Biuro Studiów Podyplomowych - Kontakt”.  


Listownie: 

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe "Lean Manufacturing"

 

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Budynek CEUE

ul. Towarowa 55, III  piętro, p. 3.4 (przy Akademii Muzycznej)

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stałej stronie informacyjnej studiów.

Kierownik
dr hab. inż. Justyna Górna, prof. UEP , tel. kom. 501-080-832, e-mail: justyna.gorna@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.