Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Jakość i bezpieczeństwo oraz zarządzanie ryzykiem w produkcji żywności i opakowań

Kontakt: email: bsp@ue.poznan.pl telefon: 61 856 90 88 Koszt uczestnictwa: 4500.00 zł Rekrutacja trwa do: 26.09.2021
Cele i zadania

Celem studiów jest dostarczanie słuchaczom wiedzy, pozwalającej na projektowanie, wdrażanie i utrzymywanie systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem oraz ich przygotowanie do pełnienia w przedsiębiorstwie roli managera ds. jakości i bezpieczeństwa.

Po ukończeniu studiów słuchacz będzie potrafił:

- zaprojektować i wdrożyć system zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności zgodny z wymaganiami norm FSSC 22000, IFS, BRC, GlobalGAP;

- zaprojektować i wdrożyć system zarządzania jakością i bezpieczeństwem opakowań i materiałów opakowaniowych zgodny z wymaganiami normy BRC Packaging Materials;

- posługiwać się metodami oceny ryzyka;

- przeprowadzić ocenę ryzyka w obszarach wymaganych przez normy;

- zaplanować i przeprowadzić audity w/w systemów;

- pełnić rolę negocjatora (pełnoprawnego partnera) w relacjach z auditorami jednostek certyfikujących, przedstawicielami organów nadzoru zewnętrznego oraz auditorami drugiej strony;

- praktycznie wykorzystać metody i techniki doskonalenia jakości;         

- doskonalić funkcjonujące systemy zarządzania;

- planować, przeprowadzać i doskonalić działania podejmowane na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowych oraz incydentów.

 

Po zdaniu egzaminu słuchacze uzyskują certyfikat:

 - audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem,

- Managera Systemów Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem.

Studia przeznaczone są dla:

a) osób, które chciałyby zajmować się systemami zarządzania jakością i bezpieczeństwem w przedsiębiorstwach branży spożywczej  i opakowaniowej,

b) kadry kierowniczej i pracowników służb kontroli jakości.

Program

1. Rozwój systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności oraz opakowań.

2. Uwarunkowania prawne w produkcji żywności i opakowań do żywności.

3. Zagrożenia mikrobiologiczne, fizyczne i chemiczne w produkcji i obrocie żywnością oraz

    w produkcji opakowań do żywności.

4. GMP oraz GHP w produkcji żywności i opakowań.

5. Ocena ryzyka jako element zarządzania bezpieczeństwem.

6. Projektowanie i wdrażanie BRC i IFS w produkcji żywności.

7. Analiza zagrożeń i ocena ryzyka w produkcji żywności.

8. Projektowanie i wdrażanie systemu BRC wyd. 5 w produkcji opakowań.

9. Analiza zagrożeń i ocena ryzyka w produkcji opakowań.

10. Projektowanie i wdrażanie systemu FSSC 22000 oraz GLOBALGAP.

11. TACCP oraz VACCP w produkcji żywności.

12. Metody i techniki doskonalenia jakości.

13. Zarządzanie ciągłością działania.

14. Zarządzanie alergenami.

15. Audit systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.

16. Znakowanie żywności i obliczanie wartości odżywczych.

17. Seminarium dyplomowe.

Egzaminy

1. Zagrożenia mikrobiologiczne, fizyczne i chemiczne w produkcji i obrocie żywnością oraz

    w produkcji opakowań do żywności.

2. GMP oraz GHP w produkcji żywności i opakowań.

3. Ocena ryzyka jako element zarządzania bezpieczeństwem.

4. TACCP oraz VACCP w produkcji żywności.

5. Metody i techniki doskonalenia jakości.

Studia kończą się przygotowaniem pracy podyplomowej i zdaniem ustnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

Liczba godzin
188

Studia trwają dwa semestry.

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych zaplanowano na październik 2021 roku.

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w formie dwudniowych zjazdów, organizowanych w Uczelni raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele. Jeśli wymagać będzie tego sytuacja epidemiczna, część lub całość zajęć zostanie zrealizowana z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną).

Uwaga!

Studia podyplomowe będą realizowane niezależnie od wynikających z epidemii ograniczeń dotyczących organizowania spotkań. W przypadku całkowitego braku możliwości odbywania zajęć w formule tradycyjnej (face-to-face), wszystkie zajęcia dydaktyczne będą realizowane zdalnie za pomocą metod i technik kształcenia na odległość - w formie wideokonferencji umożliwiających interakcję synchroniczną.

Koszt uczestnictwa
4500.00 zł

Opłata za studia: 4.500 zł *

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 3.600 zł.

 Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) w przypadku płatności jednorazowej w wysokości 4.500 złotych (lub 3.600 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- opłatę należy wnieść w terminie do dnia 5 października 2021 r.


2) w przypadku płatności w dwóch równych ratach po 2.250 zł (lub 1.800 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

3) w przypadku płatności w czterech równych ratach po 1.125 zł (lub 900 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 grudnia 2021 r.

- III rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

- IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zgłoszenia

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

- wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,

- kwestionariusz osobowy,

- zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,

- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,

- oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast do BSP przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),

- kserokopia aktu małżeństwa - jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty na IV edycję studiów należy złożyć osobiście lub listownie w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.

Uwaga!

Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji Biuro Studiów Podyplomowych -Kontakt.  


Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

Budynek Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych, Towarowa 55 , III  piętro , p. 3.4

( przy Akademii Muzycznej)

  

Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe Jakość i bezpieczeństwo oraz zarządzanie ryzykiem w produkcji żywności i opakowań. 

Dodatkowe informacje

Wiecej informacji na stałej stronie informacyjnej studiów.

Kierownik
dr hab.inż. Justyna Górna, prof. UEP, tel. kom. 501-080-832, e-mail: justyna.gorna@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Zarządzania Jakością
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.