Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Analizy rynkowe i strategiczne

Kontakt: email: sylwia.paluszak@ue.poznan.pl telefon: 61 854 36 18 Koszt uczestnictwa: 4800.00 zł Rekrutacja trwa do: 26.09.2021
Cele i zadania

Głównym celem studiów jest przekazanie i pogłębianie wiedzy oraz kształtowanie umiejętności w zakresie przeprowadzania analiz rynkowych i strategicznych stanowiących podstawę budowy i aktualizacji strategii rozwoju przedsiębiorstw, a także strategii konkurowania, kooperacji, w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Następować będą rozważania konsekwencji dynamicznych zmian warunków działania dla wymogów w zakresie elastyczności wyborów strategicznych i ich wdrażania oraz kultury organizacyjnej i systemów informacyjnych. Efekty kształcenia na studiach podyplomowych dotyczą różnych aspektów zarządzania strategicznego. Ponadto celami szczegółowymi są:

 • zaprezentowanie procesu formułowania i realizowania strategii, zaznajomienie słuchaczy z różnymi jej rodzajami (strategie korporacji, strategie rozwoju przedsiębiorstw, strategie konkurowania, strategie relacyjne),
 • zwrócenie uwagi na istotną rolę analiz strategicznych w procesie planowania, wdrażania i kontrolowania strategii w dynamicznych warunkach działania, w tym zapoznanie słuchaczy z wybranymi metodami analizy otoczenia i diagnozy wnętrza organizacji z uwzględnieniem związków rekursywnych,
 • ukształtowanie słuchaczy w zakresie umiejętności oceny roli przedsiębiorstwa w otoczeniu rynkowym oraz wnioskowania o potencjalnych wyborach strategicznych dotyczących celów, strategii rozwoju i działania względem podmiotów z otoczenia konkurencyjnego,
 • wskazanie na potrzebę stałego monitorowania efektów zrealizowanych strategii rozwoju,
 • zaprezentowanie nowoczesnych narzędzi analizy danych o otoczeniu i  przedsiębiorstwie,
 • rozwinięcie umiejętności raportowania oraz wzmocnienie kompetencji społecznych w zakresie komunikacji interpersonalnej,
 • wykazanie znaczenia cech kultury organizacyjnej dla skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem oraz systemu wczesnego ostrzegania.

Studia podyplomowe Analizy rynkowe i strategiczne skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji i rozwijaniem umiejętności w zakresie strategicznych analiz rynkowych, a w szczególności do obecnych i przyszłych:

 • menedżerów wyższego i średniego szczebla, pragnących zdobyć lub udoskonalić umiejętności podejmowania optymalnych decyzji w różnych warunkach otoczenia,
 • menedżerów i pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie i kontrolowanie strategii przedsiębiorstwa/ instytucji,
 • pracowników średniego i niższego szczebla odpowiedzialnych za badania i analizy oraz raportowanie wyników przeprowadzonych analiz,
 • właścicieli przedsiębiorstw,
 • pracowników przedsiębiorstw/ instytucji.

Studia są przeznaczone dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych (zarówno ekonomicznych, jak i nieekonomicznych), tj. posiadają tytuł zawodowy licencjata lub magistra (albo równorzędny).

Program

1. Wybory strategiczne.

2. Informacyjne uwarunkowania wyborów strategicznych.

3. Strategie przedsiebiorstw.

4. Metody i źródła pozyskiwania informacji.

5. Analiza mechanizmu rynkowego.

6. Techniki badania rynku.

7. Ocena atrakcyjności rynków zagranicznych.

8. Analiza konkurentów.

9. Analiza klientów.

10. Analiza sieci biznesowych.

11. Audyt organizacyjny przedsiębiorstwa.

12. Diagnoza kultury organizacyjnej przedsiebiorstwa.

13. Ocena systemu celów i strategii przedsiebiorstwa.

14. Kontroling marketingowy.

15. Ocena portfela produktów przedsiebiorstwa.

16. Metody oceny systemu sprzedaży.

17. Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstwa.

18. Analiza opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych.

19. Metody wyceny przedsiębiorstwa.

20. Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa.

21. Systemy wczesnego ostrzegania.

22. Metody szacowania ryzyka gospodarczego.

23. Metody prognozowania gospodarczego.

24. Techniki raportowania.

25. Nowoczesne narzędzia analizy danych.

26. Web-mining: analiza danych internetowych.

27. Spotkania z praktykami.

28. Seminarium dyplomowe.    

Egzaminy

1.Informacyjne uwarunkowania wyborów strategicznych.

2. Strategie przedsiebiorstw.

Studia kończą się przygotowaniem pracy podyplomowej i zdaniem ustnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

Liczba godzin
184

Studia rozpoczną się w październiku 2021 r. i będą trwały dwa semestry.

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w formie dwudniowych zjazdów, organizowanych w Uczelni raz lub dwa razy w miesiącu, w piątki i soboty. Jeśli wymagać będzie tego sytuacja epidemiczna, część lub całość zajęć zostanie zrealizowana z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną).

 

 

Koszt uczestnictwa
4800.00 zł

 Opłata za studia: 4.800 zł *

Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 3.840 zł.

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:


1) w przypadku płatności jednorazowej w wysokości 4.800 zł (lub 3.840 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- opłatę należy wnieść w terminie do dnia 5 października  2021 r.

2) w przypadku płatności w dwóch równych ratach po 2.400 zł (lub 1.920 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r. 

- II rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r. 

3) w przypadku płatności w czterech równych ratach po 1.200 zł (lub 960 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października  2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 grudnia 2021 r.

- III rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

- IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2022 r.


 

Zgłoszenia

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

 

 

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

 • wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
 • kwestionariusz osobowy,
 • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
 •  oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,
 •  oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast do BSP przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),
 •  kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty na VI edycję studiów (uruchamianą od października 2021 roku) należy złożyć listownie, ewentualnie osobiście, w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w terminie podanym podczas rejestracji w systemie. 

Uwaga!

Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji Biuro Studiów Podyplomowych - Kontakt.  


Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych 

Centrum Edukacji Menedżerskiej 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe Analizy rynkowe i strategiczne

 

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

Budynek Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych, Towarowa 55, III  piętro , p. 3.4

( przy Akademii Muzycznej)

 

 

 

 

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stałej stronie informacyjnej studiów

Kierownik
dr Anita Perska, e-mail: anita.perska@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Zarządzania Strategicznego
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.