Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Marketing w praktyce

Kontakt: email: bsp@ue.poznan.pl telefon: 61 854 30 63 Koszt uczestnictwa: 4400.00 zł Rekrutacja trwa do: 26.09.2021
Cele i zadania

Celem studiów jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr do pełnienia funkcji menedżerskich w obszarze marketingu.

Zadania studiów ukierunkowane są na przekazanie aktualnej i praktycznej wiedzy na temat marketingu jako koncepcji zarządzania oraz doskonalenie umiejętności menedżerskich w zakresie tworzenia strategii marketingowych. Znajomość skutecznych narzędzi marketingu jest niezbędna do zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach współczesnej gospodarki cechującej się rosnącą konkurencją i globalizacją.

Po ukończeniu studiów, tj. odbyciu przewidzianych programem zajęć, złożeniu egzaminów i napisaniu pracy końcowej, absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Marketingu w praktyce.

Adresatami studiów podyplomowych "Marketing w praktyce" są osoby zajmujące kierownicze stanowiska w przedsiębiortswach w pionie marketingu. Grupę docelową stanowią także pracownicy innych działów przedsiębiorstw (np. sprzedaży), które blisko współpracują z działem marketingu i pragną poznać istotę jego funkcjonowania.

Ważną grupą, do którj adresowane jest oferta SPM w praktyce są właściciele i osoby zarządzające podmiotami w sektorze MSP.

O przyjęcie na SPM mogą ubiegać się absolwenci wyższych studiów inżynierskich, licencjackich i magisterskich wszystkich typów studiów.

Program

L.p.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

1.

Marketing w strategii przedsiębiorstwa

12

2.

Badania marketingowe

8

3.

Zachowania nabywców i segmentacja rynku

8

4.

Zarządzanie produktem

12

5.

Zarządzanie marką

12

6.

Komunikacja marketingowa

10

7.

Organizacja kampanii reklamowej

10

8.

Marketing terytorialny

8

9.

Marketing internetowy

8

10.

Media społecznościowe w marketingu

8

11.

Strategia cen

8

12.

Controling marketingu

8

13.

Zarządzanie przez jakość w marketingu

8

14.

Personal branding – od pasji do biznesu

8

15.

Warsztaty: Zarządzanie marką

4

16.

Warsztaty: Zarządzanie ofertą handlową

4

17.

Warsztaty: Projektowanie funkcjonalne serwisów internetowych

4

18.

Warsztaty w laboratorium ShopLab: Neuromarketing

4

19.

Warsztaty w laboratorium ConsumerLab: Neuromarketing

4

20.

Seminarium podyplomowe

12

Egzaminy

1. Marketing w strategii przedsiębiorstwa

2. Zarządzanie produktem

3. Zarządzanie marką

Liczba godzin
160

Studia będą trwały dwa semestry.

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych zaplanowano na październik 2021 roku.

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w soboty i niedziele, raz lub 2 razy w miesiącu w formule mieszanej - część zajęć zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni, część natomiast za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną). Jeśli wymagać będzie tego sytuacja epidemiczna, wszystkie zajęcia zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość.

Koszt uczestnictwa
4400.00 zł

Opłata za studia: 4.400 zł *

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 3.520 zł.

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) w przypadku płatności jednorazowej w wysokości 4.400 zł (lub 3.520 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- opłatę należy wnieść w terminie do dnia 5 października 2021 r.

2) w przypadku płatności w dwóch równych ratach po 2.200 zł (lub 1.760 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r. 

- II rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

3) w przypadku płatności w czterech równych ratach po 1.100 zł (lub 880 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 grudnia 2021 r.

- III rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

- IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zgłoszenia

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

- wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,

- kwestionariusz osobowy,

- zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,

- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,

- oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast do BSP przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),

- kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty na II edycję studiów należy złożyć listownie, ewentualnie osobiście, w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.


Uwaga!

Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji ”Biuro Studiów Podyplomowych - Kontakt”.  


Listownie: 

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe "Marketing w praktyce"

 

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Budynek Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych, ul. Towarowa 55, III  piętro, p. 3.4

(przy Akademii Muzycznej)
Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stałej stronie informacyjnej studiów

Kierownik
dr hab. Jan Mikołajczyk, prof. nadzw. UEP, e-mail: j.mikolajczyk@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Handlu i Marketingu
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.