Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Zarządzanie projektami - metodyki i metody

Kontakt: email: sylwia.paluszak@ue.poznan.pl telefon: 61 854 36 18 Koszt uczestnictwa: 7500.00 zł Rekrutacja trwa do: 26.09.2021
Cele i zadania

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie i pogłębianie wiedzy oraz kształtowanie umiejętności w zakresie problematyki zarządzania projektami, programami oraz portfelami projektów w warunkach gospodarki rynkowej, przy wykorzystaniu różnych metodyk (zarówno tradycyjnych – kaskadowych, jak i zwinnych) oraz utylitarnych metod zarządzania.

Zajęcia prowadzone w ramach poszczególnych przedmiotów będą miały na celu przede wszystkim zaznajomienie Słuchaczy z aktualnym stanem wiedzy na temat zarządzania projektami, programami oraz portfelami projektów oraz z konkretnymi metodykami, metodami i narzędziami, możliwymi do zastosowania w praktyce. Kryteriami doboru omawianych zagadnień są: aktualność i praktyczna przydatność oraz znaczenie dla przedsiębiorstw w dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej.

W ramach studiów słuchacze przystępują do dwóch egzaminów certyfikujących, których pozytywny wynik umożliwia uzyskanie certyfikatów: PRINCE2® Foundation oraz AgilePM® Foundation.

Studia przeznaczone są dla osob zajmujących stanowiska związane z zarządzaniem projektami, programami oraz portfelami projektów w organizacjach oraz dla osób przygotowujących się do objęcia tych stanowisk.

Program

Ramowy program przedmiotowy:

1. Istota projektów – zarządzanie portfelem, programem i projektem ( 10 godz.)

- istota zarządzania portfelem, programem i projektem
- specyfika zarządzanie programami, portfelami i projektami
- dostosowywanie celów projektów do misji organizacji
- zasady optymalizacji, zarządzania oraz monitorowania portfela, programu oraz projektów
- metody indywidualnej analizy projektów
- metody porównywania i wyboru projektów

 

2. Klasyczne metodyki i metody w zarządzaniu projektami ( 20 godz.)

- systematyzacja klasycznych metodyk, metod i narzędzi zarządzania projektami
- klasyczne metodyki zarządzania projektami oraz techniki zarządzania projektami
- techniki organizacji zespołu projektowego / Techniki opisu struktury projektu w klasycznych metodykach zarządzania projektami
- techniki planowania (harmonogramów) w klasycznych metodykach zarządzania projektami
- techniki rozwiązywania problemów w klasycznych metodykach zarządzania projektami

 

3. Zwinne metodyki i metody w zarządzaniu projektami (20 godz.)

- elastyczne zasady i etapy zarządzania projektami w perspektywie zmieniających się potrzeb i oczekiwań klienta oraz interesariuszy
- kreowanie wartościowych i innowacyjnych rozwiązań zarówno dla organizacji jak i dla klienta na każdym etapie projektowania
- zwinne metodyki i metody zarządzania projektami
- koncentracja na oraz budowanie potencjału grup projektowych w zwinnych metodykach zarządzania projektami

 

4. Zarządzanie zmianą w projekcie (10 godz.)

- źródła, czynniki i rodzaje zmian w projektach
- podejścia do zarządzania zmianą w projektach
- modele zmian
- badanie potencjału projektów do potrzeb zmian
- przywództwo i liderzy w procesie zmian, skuteczne komunikowanie zmian w projektach
- przewidywanie i przezwyciężanie oporu wobec zmian w projektach, motywowanie w procesie zmian w projektach


5. Zarządzanie potencjałem kierownika projektu ( 10 godz.)

- komunikacja interpersonalna
- techniki negocjacji
- rozwiązywanie konfliktów
- zarządzanie sobą w czasie
- asertywność 
- motywowanie i radzenie sobie ze stresem

 

6. Kształtowanie zespołów projektowych (20 godz.)

- istota zarządzania zespołem projektowym
- podział ról i zadań w zespole projektowym
- proces zarządzania zespołem projektowym 
- dobór uczestników zespołu projektowego
- bieżące kierowanie zespołem projektowym 
- kreatywne rozwiązywanie problemów pojawiających się w pracy zespołu projektowego

 

7. Zarządzanie komunikacją w zespołach projektowych (10 godz.)

- rozwiązywanie problemów międzygrupowych w zespołach projektowych
- zarządzanie konfliktami i stresem w zespołach projektowych
- komunikacja formalna i nieformalna między zespołami projektowymi
- identyfikacja interesariuszy w zespołach projektowych
- planowanie komunikacji między zespołami projektowymi i ich interesariuszami
- kształtowanie oczekiwań interesariuszy różnych zespołów projektowych

 

8. Zarządzanie kompetencjami zespołów projektowych (12 godz.)

- budowa i organizacja zespołów projektowych
- profil kompetencyjny członka zespołu projektowego
- budowanie kompetencji kierowników projektów oraz pozostałych członków zespołów projektowych
- struktura i integracja organizacji projektowej
- usprawnianie pracy w zespołach projektowych
- relacje między zarządzaniem projektem a zarządzaniem portfelem projektów

 

9. Metody zarządzania ryzykiem projektowym (10 godz.)

- koncepcja zarządzania ryzykiem w projektach (metodyki klasyczne i zwinne)
- metody identyfikacji i analizy ryzyka w projektach (metodyki klasyczne i zwinne)
- metody reakcji na zidentyfikowane ryzyka projektowe (metodyki klasyczne i zwinne)
- narzędzia wsparcia w zarządzaniu ryzykiem w projektach (metodyki klasyczne i zwinne)
- koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem (metodyki klasyczne i zwinne)
- koncepcja zapasów i buforów w zarządzaniu ryzykiem w projektach (metodyki klasyczne i zwinne)

 

10. Zagadnienia związane z finansowaniem projektów ( 12 godz.)

- proces szacowania kosztów w projektach
- identyfikacja podstawowych źródeł informacji o sytuacji finansowo-majątkowej przedsiębiorstw i projektów
- eskalacja kosztów w ramach projektów
- metody ustalania budżetu w zakresie projektów
- wykorzystanie mierników oceny opłacalności projektów

 

11. Narzędzia informatyczne w zarządzaniu projektami ( 16 godz.)

- wprowadzenie do narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie projektami
- istota i znaczenie rozwiązań informatycznych w zarządzaniu projektami
- prezentacja różnych platform informatycznych dedykowanych zarządzaniu projektami
- budowanie harmonogramu przy wykorzystaniu różnych platform informatycznych
- raportowanie postępów w realizacji projektu przy wykorzystaniu różnych platform informatycznych

 

12. Metodyka zarządzania projektami AgilePM® Foundation – program z egzaminem certyfikującym ( 16 godz.)

- istota zwinnego zarządzania projektami
- porównanie metod i praktyk Agile – filozofia, pryncypia i zmienne projektowe
- proces DSDM, role i obowiązki w grupie projektowej, produkty DSDM
- zasady priorytetyzacji MoSCoW oraz Timeboxing
- planowanie i kontrola w cyklu życia projektu

 

13. Metodyka zarządzania projektami PRINCE2® Foundation – program z egzaminem certyfikującym (24 godz.)

- charakterystyka metodyki PRINCE2
- przygotowanie, uzasadnienie i inicjowanie projektów w metodyce PRINCE2
- plany, jakość i ryzyko projektów w metodyce PRINCE2
- zarządzanie etapem, postępami oraz zmianami projektów w metodyce PRINCE2
- zarządzanie dostarczeniem produktów, zamykaniem projektów oraz strategicznym zarządzaniem projektami w metodyce PRINCE2
Egzaminy

1. Klasyczne metodyki i metody w zarządzaniu projektami.

2. Zwinne metodyki i metody w zarządzaniu projektami.

 

Studia podyplomowe kończą się pisemnym egzaminem końcowym.

Liczba godzin
190

Studia będą trwały dwa semesry.


Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w formie trzydniowych zjazdów, organizowanych w Uczelni raz lub dwa razy w miesiącu, w piątki, soboty i niedziele. Jeśli wymagać będzie tego sytuacja epidemiczna, część lub całość zajęć zostanie zrealizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną).

Koszt uczestnictwa
7500.00 zł

Opłata za studia: 7.500 zł *

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 6.000 zł.

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

 

1) w przypadku płatności jednorazowej w wysokości 7.500 zł (lub 6.000 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- opłatę należy wnieść w terminie do dnia 5 października 2021 r.

2) w przypadku płatności w dwóch równych ratach po 3.750 zł (lub 3.000 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP): 

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r. 

- II rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r. 

3) w przypadku płatności w czterech równych ratach po 1.875 zł (lub 1.500 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 grudnia 2021 r.

- III rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

- IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zgłoszenia

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

- wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,

- kwestionariusz osobowy,

- zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,

- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem studiów podyplomowych,

- odpis lub kserokopia (poświadczona przez upoważnionego pracownika Biura Studiów Podyplomowych) dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych,

- kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

 

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty aolikacyjne należy złożyć listownie, ewentualnie osobiście, w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w terminie podanym podczas rejestracji w systemie. 

Uwaga!

Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji Biuro Studiów Podyplomowych - Kontakt.  

Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych 

Centrum Edukacji Menedżerskiej 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe Zarządzanie projektami - metodyki i metody 

 

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

Budynek Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych, Towarowa 55 , III  piętro  , p. 3.4

( przy Akademii Muzycznej)

 

 

 

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stałej informatycznej studiów 

Kierownik
dr Paweł Bartkowiak, tel. kom. 608-336-440, e-mail: pawel.bartkowiak@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Zarządzania Strategicznego
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.