Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Zarządzanie sprzedażą

Kontakt: email: bsp@ue.poznan.pl telefon: 61 856 92 37 Koszt uczestnictwa: 4900.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji menedżerskich w działach sprzedaży i handlowych. Studia mają przygotować  wysoko kwalifikowane kadry menedżerskie, które będą w stanie samodzielnie podejmować decyzje związane z zarządzaniem sprzedażą. Zadania studiów są ukierunkowane na przekazanie nowoczesnej wiedzy z tego zakresu oraz rozwijanie umiejętności wykorzystania konkretnych metod i narzędzi stosowanych przez skutecznych menedżerów sprzedaży. Proponowane przedmioty odzwierciedlają kluczowe aspekty zarządzania sprzedażą: planowanie i controlling sprzedaży, kształtowanie i zarządzanie relacjami z klientami, kierowanie grupą sprzedawców oraz przywództwo i rozwój umiejętności menedżera sprzedaży. Absolwenci studiów będą dysponować wiedzą i umiejętnościami praktycznymi m.in. z takich dziedzin jak: tworzenie i organizacja działu sprzedaży, budowanie planów sprzedaży, zarządzanie cenami i kanałami dystrybucji, planowanie działań marketingowych wspierających sprzedaż, prowadzenie negocjacji handlowych czy zarządzanie zespołem sprzedawców.

Studia są adresowane do absolwentów wyższych studiów licencjackich i magisterskich wszystkich typów uczelni,

menedżerów działów sprzedaży/handlowych lub osób przygotowujących się do pełnienia takich funkcji. 

Program

1. Kształtowanie umiejętności lidera i menedżera sprzedaży (30 godz.)

2. Organizacja i kierowanie zespołem sprzedawców  (34 godz.)

3. Planowanie i controlling sprzedaży (16 godz.)

4. Prowadzenie działań marketingowych wspierających sprzedaż (24 godz.)

5. Psychologia sprzedaży i negocjacje handlowe (22 godz.)

6. Rozwój i zarządzanie kanałami dystrybucji (14 godz.)

7. Zarządzanie cenami (12 godz.)

8. Zarządzanie relacjami z klientami (24 godz.)

9. Seminarium dyplomowe (18 godz.)

Egzaminy

1. Kształtowanie umiejętności lidera i menedżera sprzedaży.

2. Organizacja i kierowanie zespołem sprzedawców.

3. Planowanie i controlling sprzedaży.

4. Prowadzenie działań marketingowych wspierających sprzedaż.

5. Zarządzanie relacjami z klientami.

Studia kończą się przygotowaniem pracy podyplomowej i zdaniem ustnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

Liczba godzin
194

Studia trwają dwa semestry i obejmują okres od października 2019r. do września 2020r. Zajęcia odbywać się będą w formie dwudniowych zjazdów, organizowanych średnio 1-2 razy w miesiącu - w soboty i niedziele.

Koszt uczestnictwa
4900.00 zł

W przypadku płatności jednorazowej 4.900,00 zł:

- płatnej do dnia 18 października 2019r.

W przypadku płatności w dwóch ratach - 5.000,00 zł (po 2.500,00 zł każda rata):

- I rata płatna do dnia 18 października 2019r.

- II rata płatna do dnia 20 lutego 2020r.

W przypadku płatności w czterech ratach- 5.100,00 zł (po 1.275,00 zł każda rata):

- I rata płatna do dnia 18 października 2019r.

- II rata płatna do dnia 20 grudnia 2019r.

- III rata płatna do dnia 20 lutego 2020r.

- IV rata płatna do dnia 20 kwietnia 2020r.

Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty można dostarczyć osobiście bądź listownie. Kryteria kwalifikacji mają charakter ogólny i związane są z regulaminowymi wymogami dotyczącymi uczestników studiów. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

  • Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
  • Kwestionariusz osobowy,
  • Zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
  • Oświadczenie o zapoznaniu się Regulaminem Studiów Podyplomowych,
  • Odpis lub kopia (poświadczona przez upoważnionego pracownika CEM-UEP) dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych,
  • Kserokopia aktu małżeństwa - jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty na XX edycję studiów (trwającą od października 2019 roku do września 2020 roku) należy złożyć osobiście lub listownie w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Collegium Altum (wieżowiec), V piętro, p. 513

Poznań, ul. Powstańców Wlkp. 16

pn.-pt. w godz. 7.00-16.00

Listownie: 

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe Zarządzanie sprzedażą.

Kierownik
dr hab. Renata Nestorowicz, prof.UEP, e-mail: renata.nestorowicz@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Strategii Marketingowych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.