Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Uwaga!

Ta strona opisuje archiwalną edycję Studiów Podyplomowych. Aby zapoznać się z aktualną ofertą proszę kliknąć tutaj (XIX edycja).

Studia Podyplomowe Zarządzania sprzedażą

Kontakt: email: sp.ksm@ue.poznan.pl telefon: 691-536-144 Koszt uczestnictwa: 4700.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Cele i zadania studiów: przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr do pełnienia funkcji menedżerskich w działach sprzedaży i handlowych. Zadania Studium ukierunkowane są na przekazanie nowoczesnej wiedzy z zarządzania sprzedażą oraz zaznajomienie słuchaczy z konkretnymi metodami i narzędziami z tego zakresu, możliwymi do zastosowania w praktyce gospodarczej.

Słuchacze będą mogli doskonalić swoje kwalifikacje w ramach kluczowych obszarów zarządzania sprzedażą, takich jak: kierowanie grupą sprzedawców, przywództwo i rozwój umiejętności menedżera sprzedaży, kształtowanie i zarządzanie relacjami z klientami oraz planowanie i controlling sprzedaży.

Absolwenci studium będą dysponować wiedzą i umiejętnościami praktycznymi z następujących dziedzin: psychologia sprzedaży, budowanie planów sprzedaży, zarządzanie cenami i kanałami dystrybucji, planowanie działań marketingowych wspierających sprzedaż, prowadzenie negocjacji handlowych czy motywowanie zespołu sprzedawców.

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych studiów licencjackich i magisterskich wszystkich typów uczelni (m.in. uniwersyteckich, ekonomicznych, politechnicznych, rolniczych). Uczestnikami studium mogą być menedżerowie działów sprzedaży/handlowych lub osoby przygotowujące się do pełnienia takich funkcji. Studium jest kierowane także do pracowników innych działów (marketingu, rozwoju produktu, obsługi klienta), które blisko współpracują z działem sprzedaży i chcą zrozumieć istotę jego funkcjonowania.

Program

Ramowy program studium:

 • Planowanie i controlling sprzedaży (założenia strategii sprzedaży, formułowanie prognozy i planu sprzedaży, budżetowanie, wskaźniki realizacji)
 • Zarządzanie cenami
 • Rozwój i zarządzanie kanałami dystrybucji (planowanie i tworzenie sieci dystrybucji, logistyka, e-commerce)
 • Organizacja i kierowanie zespołem sprzedawców pracy działu sprzedaży (tworzenie działu sprzedaży, pozyskiwanie i selekcja sprzedawców, motywowanie i nagradzanie, rozwój kompetencji sprzedawców poprzez szkolenia i coaching, komunikacja wewnętrzna, kontrola i ocena wyników działalności sprzedawców)
 • Zarządzanie relacjami z klientami (zachowania zakupowe nabywców, metody budowania relacji z klientami, programy lojalnościowe, zarządzanie wartością dla klienta, systemy CRM)
 • Prowadzenie działań marketingowych wspierających sprzedaż (komunikacja marketingowa, wsparcie przy wprowadzaniu nowego produktu, targi i eventy, akcje promocyjne, marketing bezpośredni, działania niestandardowe)
 • Kształtowanie umiejętności lidera i menedżera sprzedaży (przywództwo, podejmowanie decyzji, kreatywność w biznesie, profesjonalne prezentacje, zarządzanie projektem, zarządzanie zmianą)
 • Negocjacje handlowe i psychologia sprzedaży (strategie i taktyki negocjacyjne, ocena osobowości partnera negocjacyjnego, proces negocjacyjny, negocjacje zespołowe, proces sprzedaży, komunikacja międzyludzka)
 • Seminarium dyplomowe

 

Zajęcia na Studiach są realizowane w formie wykładów, ćwiczeń warsztatowych i seminariów. Zajęcia będą prowadzić pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz praktycy.

 

Egzaminy

Egzaminy z przedmiotów:

 • Kształtowanie umiejętności lidera i menedżera sprzedaży
 • Organizacja i kierownie zespołem sprzedawców
 • Planowanie i controlling sprzedaży
 • Prowadzenie działań marketingowych wspierających sprzedaż
 • Zarządzanie relacjami z klientami

oraz zaliczenia z przedmiotów, które nie kończą się egzaminami.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym obejmującym
obronę pracy podyplomowej

Liczba godzin
190

Czas trwania studiów: dwa semestry, dwudniowe zjazdy raz w miesiącu w soboty w godzinach od 10.00 do 18.00 i w niedziele w godzinach od 8.30 do 15.30.

1 zjazd odbędzie się 21-22 października 2017 r.

 

Koszt uczestnictwa
4700.00 zł

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na II (po 50% od kwoty 4 800,-) lub na IV raty (po 25% od kwoty 4 900,-)

Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty należy dostarczyć listownie.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie o terminie
rozpoczęcia zajęć.

 

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie),
 • zobowiązanie o odpłatności
 • ksero dowodu osobistego
 • oświadczenie o zapoznaniu sie z Regulaminem Studiów Podyplomowych

Kwestionariusz, podanie, oświadsczenie oraz zobowiazanie o odpłatnści po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce wiązanej.

Miejsce złożenia dokumentów

tylko listownie:

adres do korespondencji:
Uniwersytet Ekonimiczny
Katedra Strategii Marketingowych
studia podyplomowe

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Kierownik
dr Renata Nestorowicz, e-mail: renata.nestorowicz@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Strategii Marketingowych
Collegium Altum, pok. 721 (VII piętro)
ul. Powstańców Wlkp. 16
61-895 Poznań
tel. 691-536-144
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.