Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Zarządzanie projektami IT

Kontakt: email: bsp@ue.poznan.pl telefon: 61 856 90 88 Koszt uczestnictwa: 7290.00 zł Rekrutacja trwa do: 26.09.2021
Cele i zadania

Dlaczego warto studiować Zarządzanie projektami IT?

W skrócie:

zaczynamy w październiku, zajęcia w piątki 17:00 - 20:10 na platformie Zoom i w soboty face-to-face 9:00 - 18:50 (w przypadku lock-down'u wszystkie zajęcia online) + jeden zjazd certyfikujący PRINCE2 od piątku do niedzieli, 

indeks prestiżowego Uniwersytetu wyróżniający Cię wśród absolwentów szkół prywatnych,

- międzynarodowe certyfikaty PRINCE2® Foundation i AgilePM®,  

- wykładowcy, którzy zbudowali swoją karierę na współpracy z biznesem, praktycy i trenerzy zawodowi,

- metody szkoleniowe aktywizujące uczestników: analiza case study, scenki menedżerskie, ćwiczenia na podstawie krótkich jednostek wykładowych, warsztaty z wykorzystaniem systemów MS Project i MS Visio,

- zajęcia prowadzone z perspektywy biznesowej (ekonomicznej) i technicznej (informatycznej), z perspektywy różnych metodyk,

- możliwość jednoczesnego studiowania drugiego kierunku przy minimalnym nakładzie czasu i środków finansowych (patrz Rekrutacja i opłaty),

- bardzo przyjazna atmosfera w grupie i szybka komunikacja z wykładowcami i z uczestnikami – grupa na fb 

- zobacz film promujący studia: https://www.youtube.com/watch?v=C9ulHfeax9E

 

Cel studiów:


Cele i zadania studiów: przekazanie słuchaczom nowoczesnej wiedzy, obejmującej konkretne metody i narzędzia, możliwe do zastosowania w zarządzaniu projektami, oraz doskonalenie umiejętności niezbędnych przy realizacji projektów. Zajęcia są prowadzone przez wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz przedstawicieli praktyki gospodarczej i zawodowych trenerów.

Obszary, na których się koncentrujemy to:

- organizacja i zarządzanie projektem,

- zarządzanie systemem informatycznym,

- zarządzanie jakością w projekcie IT,

- integracja oprogramowania,

- współpraca z dostawcami oprogramowania,

- wdrożenie systemu wśród użytkowników końcowych.

Adresaci studiów:

- Studia są adresowane do osób zaangażowanych w realizację projektów IT lub wykorzystujących techniki informacyjne, pochodzących z różnych działów przedsiębiorstwa.

- Program ułożono z myślą o zapewnieniu interdyscyplinarności przekazywanych treści, co pozwala na poznanie różnych punktów widzenia, szans i zagrożeń występujących w tego typu projektach oraz ciekawą dyskusję i wymianę doświadczeń.

 

Dowiedz się więcej o programie, wykładowcach i ofercie podwójnego dyplomu ze studiami podyplomowymi "Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)" w niezwykłej cenie

Studia podyplomowe "Zarządzanie projektami IT" przeznaczone są dla kierowników i członków zespołów wdrażających systemy informatyczne.

Program

L.p.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

1.

AgilePM® Foundation – szkolenie certyfikacyjne

16

2.

Coaching w zarządzaniu projektami

16

3.

Integracja systemów IT

4

4.

Komunikacja w zespole projektowym

4

5.

Narzędzia IT wspierające zarządzanie projektami – MS Project

8

6.

Podstawy zarządzania projektami

16

7.

Praktyczne zastosowanie modelowania UML (Unified Modelling Language)

8

8.

PRINCE2® Foundation – szkolenie certyfikacyjne

20

9.

Przygotowanie dokumentacji przetargowej i prowadzenie postepowania

4

10.

Psychologia w zarządzaniu

8

11.

Rozwój osobisty lidera zespołu – warsztaty aktorskie

8

12.

Systemy zintegrowane i tworzenie modelu cyberfizycznego

12

13.

Szkolenie i motywacja użytkowników systemów IT

8

14.

Zarządzanie jakością w projekcie IT

8

15.

Zarządzanie ryzykiem w projekcie

8

16.

Zarządzanie zmianą

8

17.

Zastosowanie systemów informatycznych w organizacji

8

Egzaminy

1. AgilePM® Foundation – szkolenie certyfikacyjne

2. Coaching w zarządzaniu projektami

3. PRINCE2® Foundation – szkolenie certyfikacyjne

Liczba godzin
168

Studia trwają dwa semestry.

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych zaplanowano na październik 2021 roku.

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w piątki, soboty i niedziele, raz lub 2 razy w miesiącu w formule mieszanej - część zajęć zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni, część natomiast za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną). Jeśli wymagać będzie tego sytuacja epidemiczna, wszystkie zajęcia zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość.

Uwaga

Studia podyplomowe będą realizowane niezależnie od wynikających z epidemii ograniczeń dotyczących organizowania spotkań. W przypadku braku możliwości odbywania zajęć w formule tradycyjnej (face-to-face) lub konieczności ograniczenia takich zajęć, zajęcia dydaktyczne będą realizowane zdalnie za pomocą metod i technik kształcenia na odległość  - w formie wideokonferencji umożliwiających interakcję synchroniczną.

Koszt uczestnictwa
7290.00 zł

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 5.832 zł.

Opłata za studia wynosi 7290,00 zł w przypadku płatności jednorazowej. W przypadku płatności ratalnych całkowita opłata za studia wynosi:

7.400 zł w przypadku płatności w 2 ratach;

7.600 zł w przypadku płatności w 4 ratach.

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę wnosi sie w następujących terminach:

1) w przypadku płatności jednorazowej w wysokości 7.290 złotych (lub 5.832 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- opłatę należy wnieść w terminie do dnia 5 października 2021 r.

2) w przypadku płatności w dwóch równych ratach po 3.700 zł (lub 2.960 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

3) w przypadku płatności w czterech równych ratach po 1.900 zł (lub 1.520 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 grudnia 2021 r.

- III rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

- IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2022 r.

    

W przypadku studiowania na studiach podyplomowych Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) i wyboru Zarządzania projektami IT jako drugiego kierunku studiowanego jednocześnie, opłatę za studia Zarządzania projektami IT należy wnieść w następujących terminach:

4.290 zł w przypadku płatności jednorazowej, 4.400 zł w przypadku płatności w 2 ratach lub

4.500 zł w przypadku płatności w 4 ratach.

1) Płatność jednorazowa 4.290 zł:

- płatna do dnia 5 października 2021 r.

2) Płatność w dwóch równych ratach po 2.200 zł każda:

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

3) Płatność w czterech równych ratach po 1.125 zł każda:

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 grudnia 2021 r.

- III rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

- IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2022 r.
Zgłoszenia

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

- wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,

- kwestionariusz osobowy,

- zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,

- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,

- oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast do BSP przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),

- kserokopia aktu małżeństwa - jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty na VII edycję studiów należy złożyć listownie, ewentualnie osobiście, w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w terminie podanym podczas rejestracji w systemie. 

Uwaga!

Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji Biuro Studiów Podyplomowych -Kontakt  


Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych 

Centrum Edukacji Menedżerskiej 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe Zarządzanie projektami IT

 

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

Budynek Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych, Towarowa 55 , III  piętro  , p. 3.4

( przy Akademii Muzycznej)

 

 

  

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stałej stronie informacyjnej studiów.

Kierownik
dr Bartosz Deszczyński, e-mail: bartosz.deszczynski@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Budynek Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych, Towarowa 55 , III piętro , p.3.4
61-896 Poznań
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.