Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym

Kontakt: email: bsp@ue.poznan.pl telefon: 61 856 92 39 Koszt uczestnictwa: 5000.00 zł Rekrutacja trwa do: 26.09.2021
Cele i zadania

Celem Studiów jest przekazanie słuchaczom nowoczesnej wiedzy i praktycznej wiedzy  z zakresu marketingu farmaceutycznego oraz doskonalenie umiejętności menedżerskich. 

Słuchacze przyswoją wiedzę z zakresu budowania strategii marketingowych oraz sposobów zarządzania apteką, przedsiębiorstwem czy hurtownią farmaceutyczną w warunkach dynamicznych przemian rynkowych oraz zaostrzającej się konkurencji. Studium przygotowuje do pełnienia funkcji kierowniczych i samodzielnego podejmowania decyzji związanych z budową i umacnianiem strategicznej przewagi konkurencyjnej podmiotów działających na rynku farmaceutycznym.

Studia są adresowane do absolwentów uczelni wyższych, w szczególności do pracowników: aptek, przedsiębiorstw produkujących leki, hurtowni farmaceutycznych i podmiotów współpracujących z rynkiem farmaceutycznym.

Program

1. Rynek farmaceutyczny – uwarunkowania, trendy, zachowania nabywców (30 godz.)

2. Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem na rynku farmaceutycznym – aspekty

    planistyczne, prawne i finansowe (24 godz.)

3. Strategia promocji na rynku farmaceutycznym (26 godz.)

4. Kształtowanie relacji na rynku farmaceutycznym (18 godz.)

5. Strategie produktu i cen na rynku farmaceutycznym (27 godz.)

6. Strategia dystrybucji, merchandising apteczny (13 godz.)

7. Komunikacja interpersonalna i wystąpienia publiczne (16 godz.)

8. Rozwój kompetencji zawodowych i osobistych (22 godz.)

9. Seminarium dyplomowe (10 godz.)

Egzaminy

1. Rynek farmaceutyczny – uwarunkowania, trendy, zachowania nabywców.

2. Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem na rynku farmaceutycznym – aspekty

    planistyczne, prawne i finansowe.

3. Strategia promocji na rynku farmaceutycznym.

4. Kształtowanie relacji na rynku farmaceutycznym.

Studia kończą zdaniem ustnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

Liczba godzin
200

Studia będą trwały dwa semestry.

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych zaplanowano na październik 2021 roku.

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w weekendy (soboty i niedziele), w jeden lub dwa weekendy w miesiącu. Zajęcia będą realizowane w formule blended learning - część zajęć zostanie przeprowadzona w formie dwudniowych zjazdów, organizowanych w siedzibie uczelni, część natomiast za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji umożliwiających interakcję synchroniczną).

Uwaga!

Studia podyplomowe będą realizowane niezależnie od wynikających z epidemii ograniczeń dotyczących organizowania spotkań. W przypadku całkowitego braku możliwości odbywania zajęć w formule tradycyjnej (face-to-face), wszystkie zajęcia dydaktyczne będą realizowane zdalnie za pomocą metod i technik kształcenia na odległość - w formie wideokonferencji umożliwiających interakcję synchroniczną.

Koszt uczestnictwa
5000.00 zł

Opłaty za studia:

5.000 zł * w przypadku płatności jednorazowej ;

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 4.000 zł.

5.100 zł * w przypadku płatności w 2 ratach;

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 4.080 zł.

5.200 zł * w przypadku płatności w 4 ratach;

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 4.160 zł.

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) w przypadku płatności jednorazowej w wysokości 5.000 zł (lub 4.000 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- opłatę należy wnieść w terminie do dnia 5 pażdziernika 2021r.

2) w przypadku płatności w dwóch równych ratach po 2.550 zł (lub 2.040 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 pażdziernika 2021r.

- II rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r. 

3) w przypadku płatności w czterech równych ratach po 1.300 zł (lub 1.040 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 grudnia 2021 r.

- III rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

- IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zgłoszenia

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

  • Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
  • Kwestionariusz osobowy,
  • Zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
  • Oświadczenie o zapoznaniu się Regulaminem Studiów Podyplomowych,
  • Odpis lub kopia (poświadczona przez upoważnionego pracownika CEM-UEP) dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych,
  • Kserokopia aktu małżeństwa - jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty na XXIII edycję studiów należy złożyć osobiście lub listownie w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.

Uwaga!

Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji ”Biuro Studiów Podyplomowych - Kontakt”.  


Listownie: 

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe "Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym"

 

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Budynek Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych, Towarowa 55 , III  piętro , p. 3.4

( przy Akademii Muzycznej)

 

 

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stałej stronie informacyjnej studiów

Kierownik
dr Anna Rogala, e-mail: anna.rogala@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Strategii Marketingowych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.