Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Accounting and Financial Management - Advanced Level

Kontakt: email: bsp@ue.poznan.pl telefon: 61 856 92 37 Koszt uczestnictwa: 5500.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Głównym celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu zaawansowanej rachunkowości finansowej i zarządczej, finansów, podatków oraz analizy finansowej.

W programie szczególny nacisk położony został na praktyczny wymiar rachunkowości podmiotu gospodarczego.

Treści programowe prezentowane są w języku polskim oraz języku angielskim.

Absolwenci studiów mają możliwość uzyskania zwolnień z 5 egzaminów z poziomu Applied Skills oraz zdobycia ACCA Advanced Diploma in Accounting and Business.

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny), znające język angielski co najmniej na poziomie B2 i spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków: 

a) ukończyły studia podyplomowe „Accounting and Financial Management – Basic Level”;

b) ukończyły studia pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość, dające prawo do zwolnienia z egzaminów od F1 do F4 wg klasyfikacji ACCA (wg stosowanego obecnie nazewnictwa: Accountant in Business (AB), Management Accounting (MA), Financial Accounting (FA), Corporate and Business Law (LW));

c) zdały egzaminy od F1 do F4 wg klasyfikacji ACCA w standardowym trybie egzaminacyjnym;

 

Program

Program studiów obejmuje następujące bloki programowe:

 

Advanced Management Accounting             30 godz

Advanced Financial Accounting                   45 godz

Taxation                                                      45 godz

Performance Measurement and Management 10 godz

Preparation and Analysis of Financial Statements     35 godz

Financial Management                              30 godz

Audit and assurance                                 30 godz

Egzaminy końcowe                                   24 godz


Treści programowe prezentowane są w języku polskim oraz języku angielskim.

 

 

 

Egzaminy

Advanced Management Accounting 

Advanced Financial Accounting 

Taxation    

Performance Measurement and Management   

Preparation and Analysis of Financial Statements     

Financial Management      

Audit and assurance

Liczba godzin
249

IV edycja studiów podyplomowych Accounting and Financial Managenent - Advanced level rozpocznie się w październiku 2021 r. i będzie trwać dwa semestry.

Uwaga!

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w soboty i niedziele, raz lub 2 razy w miesiącu w formule mieszanej - część zajęć zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni, część natomiast za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną). Jeśli wymagać będzie tego sytuacja epidemiczna, wszystkie zajęcia zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość. 

Koszt uczestnictwa
5500.00 zł

Opłata za studia: 5.500 zł*

*Dla absolwentów organizowanych przez UEP studiów podyplomowych „Accounting and Financial Management – Basic Level” opłata za studia wynosi 5.000 zł

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) Płatność jednorazowa 5.500 zł (lub 5.000 zł  dla absolwentów organizowanych przez UEP studiów podyplomowych „Accounting and Financial Management – Basic Level”):

- płatna do dnia 5 października 2021 r.

2) Płatność w dwóch równych ratach po 2.750 zł każda (lub po 2.500 zł każda dla absolwentów organizowanych przez UEP studiów podyplomowych „Accounting and Financial Management – Basic Level”):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

3) Płatność w czterech równych ratach po 1.375 zł (lub po 1.250 zł każda dla absolwentów organizowanych przez UEP studiów podyplomowych „Accounting and Financial Management – Basic Level”):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 grudnia 2021 r.

- III rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

- IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty można dostarczyć osobiście bądź listownie. Kryteria kwalifikacji mają charakter ogólny i związane są z regulaminowymi wymogami dotyczącymi uczestników studiów. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

 

Wymagane dokumenty
Dokumenty aplikacyjne:
  • wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
  • kwestionariusz osobowy,
  • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
  •  oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,
  •  oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast do BSP przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),
  •  kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty na  IV edycję studiów (uruchamianą od października 2021 roku) należy złożyć listownie, ewentualnie osobiście, w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.

 

Uwaga!

Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji ”Biuro Studiów Podyplomowych - Kontakt”.  

 

Listownie: 

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe "Accounting and Financial Management – Advanced Level IV"

 

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych

ul. Towarowa 55, III  piętro , p. 3.4  ( przy Akademii Muzycznej)

 

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stałej stronie informacyjnej studiów

Kierownik
dr Małgorzata Czerny, e-mail: malgorzata.czerny@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Rachunkowości
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.