Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)

Kontakt: email: bsp@ue.poznan.pl telefon: 61 856 90 88 Koszt uczestnictwa: 4290.00 zł Rekrutacja trwa do: 26.09.2021
Cele i zadania

Dlaczego warto studiować Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)?

W skrócie:

- zaczynamy w październiku, zajęcia w piątki 17:00 - 20:10 na platformie Zoom i w soboty face-to-face 9:00 - 18:50 (w przypadku lock-down'u wszystkie zajęcia online), 

indeks prestiżowego Uniwersytetu wyróżniający Cię wśród absolwentów szkół prywatnych,

- międzynarodowe certyfikaty PRINCE2® Foundation i AgilePM®,  

- wykładowcy, którzy zbudowali swoją karierę na współpracy z biznesem, praktycy i trenerzy zawodowi,

- metody szkoleniowe aktywizujące uczestników: analiza case study, scenki menedżerskie, ćwiczenia na podstawie krótkich jednostek wykładowych, warsztaty z wykorzystaniem systemów MS Project i MS Visio,

- zajęcia prowadzone z perspektywy biznesowej (ekonomicznej) i technicznej (informatycznej), z perspektywy różnych metodyk,

- możliwość jednoczesnego studiowania drugiego kierunku przy minimalnym nakładzie czasu i środków finansowych (patrz Rekrutacja i opłaty),

- bardzo przyjazna atmosfera w grupie i szybka komunikacja z wykładowcami i z uczestnikami – grupa na fb,

- zobacz film promujący studia: https://www.youtube.com/watch?v=Vp4JK_UiYr0

 

 Cel studiów: 

Po zakończeniu studiów słuchacze:

- umieją powiązać sukces wdrożenia z koordynacją strategii marketingowej, systemu ICT ją wspierającego i działań z zakresu zarządzania zmianą w organizacji,

- potrafią dokonać wyboru procesów podlegających digitalizacji i ich usprawnienia przed wdrożeniem systemu klasy CRM,

- umiejętnie planują akcenty w projekcie wdrożeniowym, tak aby osiągnąć jak najszybsze konkretne wyniki uzasadniających kontynuowanie projektu,

- świadomie dokonują wyboru partnera technologicznego wdrożenia i potrafią ustrzec się przed przerzuceniem odpowiedzialności za niepowodzenia implementacji technicznej,

- potrafią zaplanować szkolenia i system motywacyjny dla pracowników na co dzień korzystających z systemu,

- potrafią wykorzystać dane rejestrowane w systemie dla celów sprzedaży i marketingu,

- mają świadomość ograniczeń, jakie nakłada na projekt ochrona danych osobowych.

 

 Obszary, na których się koncentrujemy to: 

 

Procesy CRM i ich modelowanie

- jak ustrzec się przed zakonserwowaniem "starego układu",

- jak zwiększyć efektywność procesów,

- customer delight - kreowanie wartości, która zachwyci klientów,

- social CRM - zarządzanie relacjami w mediach społecznościowych.

Projekt biznesowy i techniczny CRM

- kogo wciągnąć do projektu i jak go zorganizować,

- jak napisać biznesplan i określić szczegółowe wymogi techniczne,

- jak skłonić sprzedawców i innych pracowników, żeby aktywnie korzystali z systemu CRM.

Metodyka zarządzania projektami

- specyfika projektów z udziałem IT (perspektywa klienta i dostawcy oprogramowania),

- metodyka zarządzania projektami (PMI / PMBOK, PRINCE2, SCRUM / Agile),

- zarządzanie ryzykiem projektu,

- zarządzanie jakością projektu.

Praca z ludźmi i rozwój osobisty

- psychologia grupy,

- zarządzanie zmianą,

- szkolenia i motywacja użytkowników systemu,

- coaching w zarządzaniu projektami,

- autoprezentacja i emisja głosu (zajęcia aktorskie).

Wybór partnera wdrożenia, umowa wdrożeniowa i ochrona danych osobowych

- kryteria wyboru dostawcy oprogramowania,

- szczególne klauzule umowy wdrożeniowej i umowy hostingowej,

- organizacyjne i systemowe zabezpieczenie wymogów ochrony danych osobowych.


 

Unikalne aspekty programu:

 

- Specyfika projektów wdrożeniowych ICT - perspektywa dostawcy oprogramowania (dowiesz się, jak działają dostawcy oprogramowania i jak przygotować się do współpracy z nimi),

- Szkolenia i motywacja użytkowników systemu CRM (dowiesz się jak z malkontentów wykreować ambasadorów nowego podejścia do pracy z klientami),

- Wybór partnera wdrożenia, umowa wdrożeniowa (dowiesz się jak czytać oferty i jakie klauzule wpisać do umowy, aby zabezpieczyć się przed opóźnieniami, niedoróbkami i przekraczaniem budżetu). Adresaci studiów:

 

Wiedzę z zakresu zarządzania relacjami z klientami (CRM) powinni posiadać menedżerowie w każdym przedsiębiorstwie, które posiada lub buduje bazę klientów, którą trzeba zarządzać.

 Dowiedz się więcej o programie, wykładowcach i ofercie podwójnego dyplomou ze studiami podyplomowymi "Zarządzanie projektami IT" w niezwykłej cenie.

* Wyniki na podstawie badań własnych

Studia podyplomowe "Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) przeznaczone są dla kierowników i członków zespołów zarządzania relacjami z klientami.

Program

L.p.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

1.

Analityka biznesowa

4

2.

Case study wdrożenia systemu CRM

4

3.

Coaching w zarządzaniu projektami

16

4.

Komunikacja w zespole projektowym

4

5.

Marketing automation

4

6.

Narzędzia IT wspierające zarządzanie projektami – MS Project

8

7.

Podstawy zarządzania projektami

16

8.

Procesy CRM i ich modelowanie

12

9.

Projekt biznesowy i techniczny CRM

8

10.

Psychologia w zarządzaniu

8

11.

Rozwój osobisty lidera zespołu – warsztaty aktorskie

8

12.

Strategia, system, zarządzanie zmianą – trzy wymiary CRM

8

13.

Szkolenie i motywacja użytkowników systemów IT

8

14.

Warsztaty wdrożeniowe programów biznesowych wspieranych systemami CRM

4

15.

Wdrażanie systemów informatycznych w organizacji

8

16.

Wybór partnera wdrożeniowa, umowa wdrożeniowa i ochrona danych osobowych

4

17.

Wykorzystanie mediów społecznościowych w zarządzaniu relacjami z klientami

8

18.

Zarządzanie ryzykiem w projekcie

8

19.

Zarządzanie zmianą

8

20.

Zastosowanie systemów informatycznych w organizacji

8

Egzaminy

1. Coaching w zarządzaniu projektami

2. Podstawy zarządzania projektami

 

Liczba godzin
160

Studia trwają dwa semestry.

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych zaplanowano na październik 2021 roku.

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w piątki, soboty i niedziele, raz lub 2 razy w miesiącu w formule mieszanej - część zajęć zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni, część natomiast za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną). Jeśli wymagać będzie tego sytuacja epidemiczna, wszystkie zajęcia zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość.

Uwaga

Studia podyplomowe będą realizowane niezależnie od wynikających z epidemii ograniczeń dotyczących organizowania spotkań. W przypadku braku możliwości odbywania zajęć w formule tradycyjnej (face-to-face) lub konieczności ograniczenia takich zajęć, zajęcia dydaktyczne będą realizowane zdalnie za pomocą metod i technik kształcenia na odległość  - w formie wideokonferencji umożliwiających interakcję synchroniczną.

Koszt uczestnictwa
4290.00 zł

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

4.290 zł w przypadku płatności jednorazowej;

4.400 zł w przypadku płatności w 2 ratach;

4.500 zł w przypadku płatności w 4 ratach

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 3.432 zł.

 

 

1) w przypadku płatności jednorazowej w wysokości 4.290 złotych (lub 3.432 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- opłatę należy wnieść w terminie do dnia 5 października 2021 r.


2) w przypadku płatności w dwóch równych ratach po 2.200 zł (lub 1.760 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

3) w przypadku płatności w czterech równych ratach po 1.125 zł (lub 900 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 grudnia 2021 r.

- III rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

- IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2022 r.

    

W przypadku studiowania na studiach podyplomowych Zarządzanie projektami IT i wyboru Zarządzania relacjami z klientami (CRM) jako drugiego kierunku studiowanego jednocześnie, opłata za studia Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) w wysokości 1.290 zł wnoszona jest jednorazowo do dnia 5 października 2021 r.

Zgłoszenia

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

- wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,

- kwestionariusz osobowy,

- zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,

- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,

- oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast do BSP przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),

- kserokopia aktu małżeństwa - jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty na VII edycję studiów należy złożyć listownie, ewentualnie osobiście, w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w terminie podanym podczas rejestracji w systemie. 

Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji Biuro Studiów Podyplomowych -Kontakt  


Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych 

Centrum Edukacji Menedżerskiej 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe Zarządzanie relacjami z klientami CRM

 

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

Budynek Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych, Towarowa 55 , III  piętro  , p. 3.4

( przy Akademii Muzycznej)

 

 

  

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stałej stronie informacyjnej studiów.

Kierownik
dr Bartosz Deszczyński, e-mail: bartosz.deszczynski@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Biuro Studiów Podyplomowych
Budynek Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych,
Towarowa 55 , III piętro , p.3.4
61-896 Poznań
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.