Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Accounting and Financial Management - Basic Level

Kontakt: email: maria.jankiewicz@ue.poznan.pl telefon: 61 856 92 37 Koszt uczestnictwa: 4900.00 zł Rekrutacja trwa do: 26.09.2021
Cele i zadania

Głównym celem studiów jest przekazanie wiedzy i zapewnienie możliwości nabycia przez Słuchaczy praktycznych umiejętności z zakresu podstaw rachunkowości i prawa - zgodnie z zakresem będącym podstawą egzaminów ACCA na poziomie Applied Knowledge oraz Coporate Law z poziomu Applied Skills (dawne F1-F4). 

Zakres wiedzy objętej studiami jest fundamentem niezbędnym do skutecznego zrozumienia zagadnień objętych pozostałymi egzaminami ACCA na poziomie Applied Skills (dawne F5-F9), które są realizowanie w ramach studiów podyplomowych Accounting and Financial Management – Advanced Level lub też mogą być zdawane bezpośrednio w organizacji ACCA.

W programie szczególny nacisk położony został na praktyczny wymiar rachunkowości podmiotu gospodarczego.

Treści programowe prezentowane są w języku polskim (część wykładowa) oraz języku angielskim (część materiałów), tak aby w przystępny sposób zapoznawać Słuchaczy z pojęciami w języku angielski  z obszaru prawno-finansowego. Znajomość języka angielskiego w tym zakresie jest niezbędna do ukończenia kwalifikacji ACCA.

 

 

 

 

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem oraz znajomością języka angielskiego na poziomie B1. Mogą być nimi absolwenci zarówno uczelni ekonomicznych jak i nieekonomicznych.

Zapraszamy szczególnie osoby, które chcą przejść przez ścieżkę kwalifikacji ACCA, jednak nie  miały okazji wcześniej zdobyć wiedzy w obszarze rachunkowości, lub też wiedza ta była zdobywana wiele lat temu i wymaga odświeżenia.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Program

Program studiów obejmuje następujące bloki programowe:

-Corporate and Business Law -50 godz

- Financial Accounting - 75 godz

- Managament Accounting - 50 godz

Accountant in Business - 39 godz

 

Treści programowe prezentowane są w języku polskim oraz języku angielskim.

Absolwenci studiów mają możliwość uzyskania zwolnień z 4 egzaminów: F1 do F4 kwalifikacji ACCA.

 

 

Egzaminy

Rachunkowość finansowa

Prawo korporacyjne i biznesu

Księgowy w biznesie

Rachunkowość zarządcza

 

Egzaminy będą realizowane w języku polskim.

 

 

Liczba godzin
232

IV edycja studiów podyplomowych Accounting and Financial Managenent - Basic Level rozpocznie się w październiku 2021 r. i będzie trwać dwa semestry.

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w soboty i niedziele, raz lub 2 razy w miesiącu w formule mieszanej - część zajęć zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni, część natomiast za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną). Jeśli wymagać będzie tego sytuacja epidemiczna, wszystkie zajęcia zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość.

 

Koszt uczestnictwa
4900.00 zł

Opłata za studia: 4.900 zł *

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 3.920 zł.

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) Płatność jednorazowa 4.900 zł (lub 3.920 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- płatna do dnia 5 października 2021 r.

2) Płatność w dwóch równych ratach po 2.450 zł (lub 1.960 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

3) Płatność w czterech równych ratach po 1.225 zł (lub 980 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 grudnia 2021 r.

- III rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

- IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2022 r.

 

Zgłoszenia

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty
Dokumenty aplikacyjne:
  • wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
  • kwestionariusz osobowy,
  • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
  •  oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,
  •  oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast do BSP przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),
  •  kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty na IV edycję studiów (realizowaną w roku akademickim 2021/2022 roku) należy złożyć listownie, ewentualnie osobiście, w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.

 

Uwaga!

Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji ”Biuro Studiów Podyplomowych - Kontakt”.  

 

Listownie: 

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe "Accounting and Financial Management – Basic Level ed. IV"

 

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Budynek Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych, Towarowa 55, III  piętro, p. 3.4

( przy Akademii Muzycznej)

 

 

Dodatkowe informacje
Kierownik
dr Marta Mazurowska, e-mail: marta.mazurowska@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Rachunkowości
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.