Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Finanse menedżerskie

Kontakt: email: anna.bachorz@ue.poznan.pl telefon: 61 856 92 39 Koszt uczestnictwa: 4750.00 zł Rekrutacja trwa do: 26.09.2021
Cele i zadania

Przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Studia pozwolą uzyskać wiedzę umożliwiającą podejmowanie decyzji zarządczych w przedsiębiorstwach w zakresie działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej. Słuchacze zdobywają gruntowne i wrzechstronne umiejętności posługiwania się narzędziami analitycznymi umożliwiającymi zarządzanie nastawione na maksymalizację wartości przedsiębiorstwa. Znaczna część zajęć odbywać się będzie przy wykorzystaniu komputerów.

Program

 1. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdzawczości Finansowej jako podstawowe źródło informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 12h

 2. Planowanie finansowe w przediębiorstwie 8h

 3. Rachunkowosć menedżerska 12h

 4. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 8h

 5. Wykorzystanie Excela w modelowaniu i analizie finansowej 12h

 6. Prawo gospodarczej 8h

 7. Ekonomia gospodarcza 8h

 8. Zarządzanie kapitałem obrotowym 12h

 9. Zarządzanie strategiczne 8h

10. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 8h

11. Ocena efektywności inwestycji 8h

12. Zarządanie ryzykiem w przedsiębiorstwie 12h

13. Inwestowanie na rynku papierów wartościowych 4h

14. Opodatkowanie i strategie podatkowe przedsiębiorstw 12h

15. Wycena przedsiębiorstwa i zarządzanie ukierunkowane na kreowanie wartości 12h

16. Fuzje i przejęcia 6h

17. Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstwa 6h

18. Nadzór korporacyjny 4h

19. Zarządzanie projektami 8h

20. Seminarium 8h

Egzaminy

1. Rachunkowość menedżerska

2. Zarządzanie kapitałem obrotowym

3. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa

4. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

5. Wycena przedsiębiorstwa i zarządzanie ukierunkowane  na kreowanie wartości

 

Studia kończą się przygotowaniem pracy podyplomowej i zdaniem ustnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

Liczba godzin
176

Studia będą trwały dwa semestry.

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w soboty i niedziele, raz lub 2 razy w miesiącu. Zajęcia w całości zostaną przeprowadzone online - za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną).

Koszt uczestnictwa
4750.00 zł

Opłata za studia: 4.750 zł *

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 3.800 zł.

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) Płatność jednorazowa 4.750 zł (lub 3.800 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- płatna do dnia 5 października 2021 r.

2) Płatność w dwóch równych ratach po 2.375 zł każda (lub  1.900 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

3) Płatność w czterech równych ratach po 1.187,50 zł każda (lub 950 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 grudnia 2021 r.

- III rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

- IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zgłoszenia

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

  • wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
  • kwestionariusz osobowy,
  • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
  • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem studiów podyplomowych,
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w Biurze Studiów Podyplomowych dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast do BSP przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),
  • kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty na VI edycję studiów należy złożyć osobiście lub listownie w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.

Uwaga!

Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji ”Biuro Studiów Podyplomowych - Kontakt”.  


Listownie: 

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe "Finanse menedżerskie"

 

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Budynek Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych, Towarowa 55 , III  piętro  , p. 3.4

( przy Akademii Muzycznej)
Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stałej stronie informacyjnej studiów.

Kierownik
dr hab. Jarosław Kubiak, prof. nadzw. UEP, e-mail: jaroslaw.kubiak@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Biuro Studiów Podyplomowych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Budynek Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych, Towarowa 55 , III piętro , p.3.4
( przy Akademii Muzycznej)
61-896 Poznań
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.