Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Analiza Ekonomiczna i Controlling

Kontakt: email: sylwia.paluszak@ue.poznan.pl telefon: 61 854 3618 Koszt uczestnictwa: 5500.00 zł Rekrutacja trwa do: 26.09.2021
Cele i zadania

Celem studiów jest usystematyzowanie i pogłębienie teoretycznych oraz praktycznych aspektów podstawowych instrumentów zarządzania, jakimi są analiza ekonomiczna i controlling. Osiągnięcie wysokiej efektywności gospodarczej w warunkach konkurencyjnej gospodarki rynkowej wymaga dobrej znajomości tych zagadnień u osób odpowiedzialnych za zarządzanie przedsiębiorstwem. Zadaniem studium będzie określenie wzajemnych relacji pomiędzy tymi instrumentami oraz wskazanie możliwości ich skutecznego wykorzystania w zarządzaniu przedsiębiorstwem, z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Studia przeznaczone są zarówno dla osób zarządzających w przedsiębiorstwach, jak i dla analityków oraz controllerów. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby mające ukończone studia wyższe.

Program
1. Analiza sytuacji majątkowej i kapitałowej (12 godz.)
2. Podstawy rachunkowości finansowej (6 godz.)
3. Budżetowanie i analiza odchyleń (12 godz.)
4. Analiza płynności i siły finansowej przedsiębiorstwa (8 godz.)
5. Analiza rentowności (8 godz.)
6. Controlling (8 godz.)
7. Elementy matematyki finansowej (12 godz.)
8. Kształtowanie struktury kapitałowej w przedsiębiorstwie (8 godz.)
9. Laboratorium oprogramowania ABC/RCA (8 godz.)
10. Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych (16 godz.)
11. Pomiar dokonań i raportowanie (12 godz.)
12. Sprawozdawczość finansowa (12 godz.)
13. Wycena przedsiębiorstwa i tworzenie wartości (8 godz.)
14. Zarządzanie przedsiębiorstwem na zasadach controllingu (12
     godz.)
15. Zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK/RCA) - projektowanie i wdrażanie (12
     godz.)
16. Analiza zasobów rzeczowych (4 godz.)
17. Cele strategiczne i zrównoważona karta wyników (8 godz.)
18. Leasing i kredyt bankowy jako źródła finansowania majątku (8 godz.)
19. Nowoczesne koncepcje zarządzania (8 godz.)
20. Opodatkowanie przedsiębiorstw (8 godz.)
21. Zarządzanie kapitałem oborotowym w przedsiębiorstwie (8 godz.)
22. Seminaria dyplomowe (12 godz.)
Egzaminy
1. Analiza sytuacji majątkowej i kapitałowej.
2. Podstawy rachunkowości finansowej.
3. Budżetowanie i analiza odchyleń.
Studia kończą się przygotowaniem pracy podyplomowej i zdaniem ustnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.
Liczba godzin
220

Czas trwania studiów:

Studia rozpoczną się w październiku 2021 r. i będą trwały dwa semestry

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w formie trzydniowych zjazdów, organizowanych w Uczelni raz lub dwa razy w miesiącu, w piątki, soboty i niedziele. Jeśli wymagać będzie tego sytuacja epidemiczna, część lub całość zajęć zostanie zrealizowana z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną).

Koszt uczestnictwa
5500.00 zł

Opłata za studia: 5.500 zł *

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 4.400 zł.

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1)  

w przypadku płatności jednorazowej w wysokości 5.500 zł (lub 4.400 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):


opłatę należy wnieść w terminie do dnia 5 października 2021 r

 

2) w przypadku płatności w dwóch równych ratach po 2.750 zł (lub 2.200 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r. 

- II rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r. 

 3) w przypadku płatności w czterech równych ratach po 1.375 zł (lub 1.100 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 grudnia 2021 r.

- III rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

- IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2022 r. 

 

 

Zgłoszenia

 

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty
Dokumenty aplikacyjne:
  • wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
  • kwestionariusz osobowy,
  • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
  •  oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,
  •  oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast do BSP przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),
  •  kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty na XXXV edycję studiów (uruchamianą od października 2021roku) należy złożyć listownie, ewentualnie osobiście, w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w terminie podanym podczas rejestracji w systemie. 

Uwaga!

Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji Biuro Studiów Podyplomowych -Kontakt  


Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych 

Centrum Edukacji Menedżerskiej 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe Analiza Ekonomiczna i Controlling

 

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

Budynek Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych, Towarowa 55, III  piętro  , p. 3.4

( przy Akademii Muzycznej)
Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stałej stronie informacyjnej studiów

Kierownik
dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, e-mail: Cezary.Kochalski@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.