Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Zamówienia publiczne

Kontakt: email: magdalena.baczkowska@ue.poznan.pl telefon: 61 856 92 39 Koszt uczestnictwa: 4200.00 zł Rekrutacja trwa do: 26.09.2021
Cele i zadania

Problematyka zamówień publicznych należy niewątpliwie do bardzo złożonych zagadnień, co związane jest z koniecznością współdziałania podmiotów należących do sektora finansów publicznych z podmiotami sektora prywatnego. Stosowanie Prawa zamówień publicznych wymaga nie tylko dogłębnej znajomości przepisów prawnych, ale także praktycznych rozwiązań stosowanych w tym obszarze. Niezwykle pomocna jest także znajomość najczęściej występujących problemów w stosowaniu poszczególnych przepisów prawnych oraz praktycznych sposobów ich rozwiązania. Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych nabiera szczególnego znaczenia dla podmiotów ubiegających się o środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.    

Zajęcia na studiach prowadzone są w oparciu o nową ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku.

Szczegółowo przedstawiona zostanie będzie między innymi kwestia komunikacji w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; przeprowadzanie postępowania za pomocą platform internetowych. Omówione zostaną praktyczne aspekty komercyjnych platform internetowych (zakupowych) dedykowanych do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz publicznego portalu - narzędzia: "miniPortal" i platformy e-Zamówienia.

Celem studiów jest kształcenie specjalistów w dziedzinie zamówień publicznych i przekazanie praktycznych umiejętności organizowania procesu zamówień publicznych. Podczas studiów słuchacze poznają zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej zasady i tryby udzielania zamówień publicznych. Proces kształcenia będzie prowadzony zarówno na gruncie prawa polskiego, jak i europejskiego.

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone będą przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, posiadającą wieloletnie, bogate doświadczenie w obszarze zamówień publicznych zdobyte w trakcie obsługi podmiotów zarówno ze strony zamawiających, jak i wykonawców. Wykładowcami studiów są również specjaliści w zakresie finansów publicznych, radcy prawni specjalizujący się w dyscyplinie finansów publicznych i audytorzy wewnętrzni. Kadra studiów posiada zarówno wyspecjalizowaną wiedzę praktyczną, jak i umiejętności dydaktyczne pozwalające na jej efektywne przekazanie słuchaczom.

Adresatami studiów są osoby z wyższym wykształceniem (licencjackim, inżynierskim, magisterskim), zainteresowane tematyką zamówień publicznych. Studia przeznaczone są dla osób zawodowo zajmujących się procedurami zamówień publicznych, które poprzez podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu zamówień publicznych chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Oferta skierowana jest również do osób planujących podjęcie pracy, w której niezbędne jest posiadanie wiedzy i umiejętności praktycznych oferowanych w programie studiów. Adresatami studiów są także osoby zatrudnione w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), przedsiębiorstwach użyteczności publicznej (szpitalach, zakładach opieki zdrowotnej, zespołach szkół, przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej).

Program

1. Zagadnienia wprowadzające.

2. Zasady zamówień publicznych.

3. System zamówień publicznych w prawie UE.

4. Komisja przetargowa.

5. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówieni publicznego.

6. Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne.

7. Zamówienia podprogowe nieprzekraczające 30.000 euro.

8. Zamówienia sektorowe.

9. Środki ochrony prawnej.

10. Umowa o zamówienie publiczne.

11. Dokumentacja postępowania o zamówienie publiczne.

12. System kontroli i audytu zamówień publicznych.

13. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w obszarze

      zamówień publicznych.

14. Postępowanie sądowo-administracyjne.

15. Nowe podejście do zamówień publicznych.

16. Negocjacje w zamówieniach publicznych.

Egzaminy

1. Zagadnienia wprowadzające.

2. Zasady zamówień publicznych.

3. System zamówień publicznych w prawie UE.

4. Komisja przetargowa.

5. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówieni publicznego.

6. Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne.

7. Zamówienia podprogowe nieprzekraczające 30.000 euro.

8. Zamówienia sektorowe.

9. Środki ochrony prawnej.

10. Umowa o zamówienie publiczne.

11. Dokumentacja postępowania o zamówienie publiczne.

12. System kontroli i audytu zamówień publicznych.

13. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w obszarze

     zamówień publicznych.

14. Postępowanie sądowo-administracyjne.

15. Nowe podejście do zamówień publicznych.

Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

Liczba godzin
184

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w soboty i niedziele, raz lub 2 razy w miesiącu w formule mieszanej - część zajęć zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni, część natomiast za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną). Jeśli wymagać będzie tego sytuacja epidemiczna, wszystkie zajęcia zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość. 

Koszt uczestnictwa
4200.00 zł

Opłata za studia: 4.200 zł *

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 3.360 zł.

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) w przypadku płatności jednorazowej w wysokości 4.200 zł (lub 3.360 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- opłatę należy wnieść w terminie do dnia 5.10.2021 r.

2) w przypadku płatności w dwóch równych ratach po 2.100 zł (lub 1.680 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5.10.2021 r. 

- II rata płatna do dnia 15.02.2022 r. 

3) w przypadku płatności w czterech równych ratach po 1.050 zł (lub 840 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5.10.2021 r.

- II rata płatna do dnia 15.12.2021 r.

- III rata płatna do dnia 15.02.2022 r.

- IV rata płatna do dnia 15.04.2022 r.

Zgłoszenia

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

  • Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
  • Kwestionariusz osobowy,
  • Zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
  • Oświadczenie o zapoznaniu się Regulaminem Studiów Podyplomowych,
  • Oryginał lub  odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast do BSP przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),
  • Kserokopia aktu małżeństwa - jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć listownie, ewentualnie osobiście, w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w terminie podanym podczas rejestracji w systemie. 

Uwaga!

Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji ”Biuro Studiów Podyplomowych - Kontakt”.  


Listownie: 

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe "Zamówienia publiczne"

 

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Budynek Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych, Towarowa 55 , III  piętro  , p. 3.4

( przy Akademii Muzycznej)

 

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stałej stronie informacyjnej studiów

Kierownik
dr Joanna Przybylska, e-mail: joanna.przybylska@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Finansów Publicznych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.