Studia Podyplomowe "Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy"

Kontakt: email: kpips@ue.poznan.pl telefon: 61-854-38-83 Koszt uczestnictwa: 3400.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Cele i zadania studiów: przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Słuchacze studiów zapoznają się z możliwościami starania się o środki unijne przeznaczone na poprawę warunków pracy.

Otrzymane świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych upoważnia absolwentów, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2.11.2004 r. "W sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy" (Dz. Nr 246, poz. 2468) do pełnienia funkcji inspektorów, starszych inspektorów oraz specjalistów i starszych specjalistów do spraw bhp w przedsiębiorstwach i innych jednostkach.

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych studiów magisterskich (lub równorzędnych), jak i wyższych studiów zawodowych (po uzyskaniu dyplomu licencjata lub równorzędnego).

Program
 • Prawo pracy
 • Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej - aspekty cywilizacyjne
 • Ergonomia i fizjologia pracy
 • Ekonomiczne i organizacyjne uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi w UE
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Zarządzanie ochroną środowiska
 • Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące bezpieczeństwa pracy
 • Fundusze unijne na cele poprawy warunków pracy
 • Psychologia pracy
 • Zabezpieczenie społeczne w Polsce i koordynacja zabezpieczenia społecznego w UE
 • Chemiczne i pyłowe czynniki szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia
 • Rola i zadania oraz formy i metody pracy służby bhp
 • Kontrola i nadzór warunków pracy i wypadkoznawstwo
 • Pierwsza pomoc
 • Organizacja i metodyka szkoleń bhp
 • Organizacja stanowiska pracy
 • Bezpieczeństwo obiektów budowlanych
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Oprogramowanie komputerowe dla służb bhp
 • Zarządzanie bhp
 • Seminarium 

 

Egzaminy

Egzaminy: obowiązuje egzamin testowy z zagadnień poruszanych na zajęciach oraz egzamin końcowy obejmujący obronę pracy podyplomowej.

Liczba godzin
202

Czas trwania studiów dwa semestry (od marca 2015 r. do lutego 2016 r.), zajęcia odbywają się średnio raz w miesiącu w soboty i niedziele.

Koszt uczestnictwa
3400.00 zł

Opłaty należy dokonać w dwóch ratach:

 • 1.700,00 zł do dnia 15 marca 2015 r.
 • 1.700,00 zł do dnia 30 września 2015 r.

 

Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty dostarczyć można osobiście bądź listownie.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 15 marca 2015 r.

Szczegółowe informacje na temat studiów można uzyskać pod adresem e-mailowym kierownika studiów: katarzyna.lis@ue.poznan.pl lub na stronie internetowej www.zbhp.ue.poznan.pl

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zobowiązanie kandydata (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
 • kserokopię dowodu osobistego lub paszportu,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie).

Kwestionariusz, podanie oraz zobowiązanie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

Miejsce złożenia dokumentów

I Sekretariat Międzykatedralny Wydziału Ekonomii

ul. Towarowa 53, (pokój 304, tel. 061-854-38-83
e-mail: kpips@ue.poznan.pl)

adres do korespondencji
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

 

Dodatkowe informacje

Dokumenty proszę przesyłać pocztą na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Pracy i Polityki Społecznej

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Kierownik
dr Katarzyna Lis, e-mail: katarzyna.lis@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Pracy i Polityki Społecznej
Strona internetowa
Uwaga!

Koszt reaktywacji studiów to 500 zł. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §21.1 pkt.2 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.