Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Uwaga!

Ta strona opisuje archiwalną edycję Studiów Podyplomowych. Aby zapoznać się z aktualną ofertą proszę kliknąć tutaj (XIX edycja).

Studia Podyplomowe "Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy"

Kontakt: email: kpips@ue.poznan.pl telefon: 61-854-38-83 Koszt uczestnictwa: 3400.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Cele i zadania studiów: przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Słuchacze studiów zapoznają się z możliwościami starania się o środki unijne przeznaczone na poprawę warunków pracy.

Otrzymane świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych upoważnia absolwentów, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2.11.2004 r. "W sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy" (Dz. Nr 246, poz. 2468) do pełnienia funkcji inspektorów, starszych inspektorów oraz specjalistów i starszych specjalistów do spraw bhp w przedsiębiorstwach i innych jednostkach.

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych studiów magisterskich (lub równorzędnych), jak i wyższych studiów zawodowych (po uzyskaniu dyplomu licencjata lub równorzędnego).

Program
 • Prawo pracy
 • Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej - aspekty cywilizacyjne
 • Ergonomia i fizjologia pracy
 • Ekonomiczne i organizacyjne uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi w UE
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Zarządzanie ochroną środowiska
 • Bezpieczeństwo maszyn
 • Środki ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • Psychologia pracy
 • Zabezpieczenie społeczne w Polsce: ubezpieczenie wypadkowe
 • Chemiczne i pyłowe czynniki szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia
 • Rola i zadania oraz formy i metody pracy służby bhp
 • Kontrola i nadzór warunków pracy i wypadkoznawstwo
 • Pierwsza pomoc
 • Organizacja i metodyka szkoleń bhp
 • Organizacja stanowiska pracy
 • Bezpieczeństwo obiektów budowlanych i organizacja bezpieczeństwa na budowie
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Oprogramowanie komputerowe dla służb bhp
 • Zarządzanie bhp
 • Programy ochrony zdrowia w firmie

 

Egzaminy

Obowiązują egzaminy z:

 • ergoomii i fizjologii pracy
 • oceny ryzyka zawodowego
 • bezpieczeństwo maszyn
 • pierwszej pomocy
 • zarządzania BHP
 • oraz pisemny egzamin końcowy
Liczba godzin
197

Czas trwania studiów dwa semestry (od października 2017 r. do września 2018 r.), zajęcia odbywają się średnio raz w miesiącu w soboty i niedziele.

Koszt uczestnictwa
3400.00 zł

Opłaty należy dokonać w dwóch ratach:

 • 1.700,00 zł do dnia 13.10.2017 r.
 • 1.700,00 zł do dnia 31.01.2017 r.

 

Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty dostarczyć można osobiście bądź listownie.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 30 września 2017 r.

Szczegółowe informacje na temat studiów można uzyskać pod adresem e-mailowym kierownika studiów: katarzyna.lis@ue.poznan.pl

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zobowiązanie kandydata (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
 • kserokopię dowodu osobistego lub paszportu,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie).

Kwestionariusz, podanie oraz zobowiązanie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

Miejsce złożenia dokumentów

I Sekretariat Międzykatedralny Wydziału Ekonomii

ul. Towarowa 53, (pokój 304, tel. 061-854-38-83
e-mail: kpips@ue.poznan.pl)

adres do korespondencji
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

 

Dodatkowe informacje

Dokumenty proszę przesyłać pocztą na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Pracy i Polityki Społecznej

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Kierownik
dr Katarzyna Lis, e-mail: katarzyna.lis@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Pracy i Polityki Społecznej
Strona internetowa
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.