Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Studia Podyplomowe "Ubezpieczenia gospodarcze"

Kontakt: email: ewa.stapyra@ue.poznan.pl telefon: 61-856-95-33 Koszt uczestnictwa: 4900.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Cele i zadania studium: przekazanie słuchaczom określonego zasobu wiedzy ubezpieczeniowej, umożliwiającej sprawne zarządzanie zakładem ubezpieczeń w nowym rynkowym otoczeniu. Zachodzące w gospodarce przeobrażenia powodują, że znane od wieków i mające bogate tradycje w Polsce ubezpieczenia gospodarcze wymagają zdobywania nowej i doskonalenia posiadanej wiedzy. Sprostanie potrzebom i oczekiwaniom dnia bieżącego wymaga szerokiej wiedzy prawniczej i ekonomicznej o funkcjonowaniu tak ubezpieczeń, jak i przedsiębiorstw ubezpieczeniowych w gospodarce rynkowej.

Studia Podyplomowe przeznaczone jest dla osób z wyższym wykształceniem (minimum licencjat), zatrudnionych lub mających zamiar podjąć pracę w zakładach ubezpieczeń oraz innych podmiotach rynku ubezpieczeniowego (np. w Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych), a także dla osób działających w szeroko rozumianym pośrednictwie ubezpieczeniowym (np. agenci i brokerzy ubezpieczeniowi).

Program

Ramowy program przedmiotowy:

 • Wybrane problemy z teorii ubezpieczeń
 • Ubezpieczenia w gospodarce rolnej
 • Marketing ubezpieczeniowy
 • Ubezpieczenia w obrocie międzynarodowym
 • Przestępczość ubezpieczeniowa
 • Pośrednictwo ubezpieczeniowe
 • Prawo ubezpieczeniowe
 • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
 • Elementy prawa cywilnego i gospodarczego
 • Polski i światowy rynek ubezpieczeniowy - stan obecny i tendencje rozwojowe
 • Ubezpieczenia zdrowotne i na życie
 • Wybrane zagadnienia z reasekuracji
 • Wybrane zagadnienia z rachunkowości ubezpieczeniowej
 • Zarządzanie lokatami ubezpieczeniowymi
 • Analiza finansowa działalności zakładu ubezpieczeń
 • Ubezpieczenia finansowe
 • Standardy ubezpieczeń obowiązujące w Unii Europejskiej
 • Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego
 • Aktuariat ubezpieczeniowy
 • Rachunkowość ubezpieczeniowa
 • Ubezpieczenia majątkowe
 • Wybrane problemy likwidacji szkód
 • Komunikacja marketingowa
 • Nadzór ubezpieczeniowy w systemie ubezpieczeń gospodarczych
 • Wybrane problemy ubezpieczeń wzajemnych
 • Ochrona praw konsumenta usług ubezpieczeniowych
 • Rating ubezpieczeniowy
 • Bancassurance
 • Podstawowe zasady gospodarki finansowej zakładów ubezpieczeń
 • Zastosowanie ubezpieczeń w systemie zabezpieczenia społecznego
 • Ubezpieczenia morskie i lotnicze
 • Underwriting w ubezpieczeniach
 • Seminarium podyplomowe
Egzaminy

Egzaminy z pięciu przedmiotów oraz egzamin końcowy, obejmujący obronę pracy podyplomowej.

Czas trwania studium: dwa semestry. Program studium realizowany będzie na 12 zjazdach w soboty i niedziele. W trakcie 13 zjazdu odbywa się obrona prac podyplomowych.

 

Koszt uczestnictwa
4900.00 zł

Możliwość płatności w ratach (także miesięcznych).

Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty dostarczyć można osobiście bądź listownie na adres:

Ewa Stąpyra

Dziekanat Wydziału Towaroznawstwa

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

al. Niepodległości 10

61-875 Poznań


Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

Szczegółowych informacji udziela obsługa Studiów Podyplomowych (tel. 61-856-92-18, e-mail: ewa.stapyra@ue.poznan.pl).

 

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studium,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie)
 • kserokopia dowodu osobistego.

Kwestionariusz, podanie oraz zobowiązanie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

Miejsce złożenia dokumentów

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Dziekanat Wydziału Towaroznawstwa (I piętro, pok. 119)
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Dodatkowe informacje

Terminy zjazdów w roku akademickim 2017/2018 są następujące:

 

I semestr: 21-22.10.2017; 18-19.11.2017; 9-10.12.2017; 13-14.01.2018; 27-28.01.2018; 17-18.02.2018

II semestr: 3-4.03.2018; 17-18.03.2018; 7-8.04.2018; 21-22.04.2018; 12-13.05.2018; 9-10.06.2018

 

Termin ostatniego zjadu, na którym jest obrona pracy podyplomnowej, jest ustalany - po konsultacjach ze słuchaczami -w II semestrze przez Kierownika Studiów Podyplomowych.

Kierownik
dr hab. Jacek Lisowski, prof. nadzw. UEP, e-mail: jacek.lisowski@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
V Sekretariat Międzykatedralny WE
al. Niepodległości 10, (pok. 120 Bank)
61-875 Poznań
tel. 61-854-95-33
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.