Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Studia Podyplomowe "Strategia i planowanie biznesu"

Kontakt: email: piotr.lis@ue.poznan.pl telefon: 695-935-509 Koszt uczestnictwa: 4500.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Studia Podyplomowe "Strategia i Planowanie Biznesu" mają 25 letnią tradycję w kompleksowym kształceniu menadżerów. Stawiamy przede wszystkim na zwiększanie wiedzy i umiejętności w zarządzaniu przedsiębiorstwem w różnych jego obszarach odpowiadających za rozwój firmy i przewagę konkurencyjną, a także w dziedzinach takich jak: podatki, finanse, kadry, prawo, marketing, negocjacje, public relations w ujęciu strategicznym. Odpowiadamy m.in. na pytania: w jaki sposób ma rozwijać się firma?, w jaki sposób budować przewagę konkurencyjną w grupach produktów na różnych rynkach?, ile są warte poszczególne aktywa i czy opłaca się realizować projekty gospodarcze? Do grupy naszych Słuchaczy zwykle należą osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, kierownicy, dyrektorzy, osoby odpowiedzialne za realizację projektów w przedsiębiorstwach, pracownicy firm.

Studia Podyplomowe "Strategia i Planowanie Biznesu" powstały w 1991 r. jako polski odpowiednik Studiów Master of Business Administration (MBA). Należy zaznaczyć, że studia te stanowią do dzisiaj nasz punkt odniesienia w doborze Wykładowców i programu zajęć.

Uważamy, że naszą największą zaletą są Wykładowcy. Studia są prowadzone przez profesjonalną kadrę nauczycieli akademickich, którzy są także praktykami. Wykładowcy posiadają zarówno wiedzę teoretyczną - wykładowcy UEP, jak i wiedzę praktyczną - własne firmy, członkostwo w radach nadzorczych, wykonywanie usług doradczych na rzecz przedsiębiorstw i samorządów lokalnych. Na podstawie doświadczeń, które posiadamy przez wiele lat, w mniejszym zakresie korzystamy wyłącznie z praktyków, którzy nie posiadają podstaw teoretycznych i metodologicznych.

Przekazywana Słuchaczom wiedza oparta jest na bogatej, najnowszej literaturze przedmiotu i doświadczeniach firm polskich i zagranicznych. Wykorzystywana jest analiza przypadków. Słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne, w tym podręcznik. Program Studiów przewiduje również udział w grze symulacyjnej.

Studia przeznaczone są dla właścicieli firm, menadżerów, pracowników zaangażowanych w proces decyzyjny w przedsiębiorstwie, osób przygotowujących się do objęcia stanowisk kierowniczych, a także do wszystkich osób, które pragną zdobyć, rozszerzyć lub uaktualnić wiedzę ekonomiczną. Cechą szczególną studiów jest segmentacja przedstawianych zagadnień od poziomu podstawowego poprzez średnio-zaawansowany i zaawansowany. Dzięki takiej koncepcji zajęć w studiach mogą wziąć udział zarówno ekonomiści, którzy zamierzają uaktualnić i poszerzyć zdobytą w czasie studiów wiedzę, jak i osoby o wykształceniu nieekonomicznym.

Program

Moduł 1. Strategie organizacji

Strategie rozwoju przedsiębiorstwa

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa

Planowanie strategiczne i biznesplan

 

Moduł 2. Finanse

Analiza ekonomiczna działalności przedsiębiorstwa

Inwestycje kapitałowe przedsiębiorstwa i instytucji

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Strategie podatkowe

 

Moduł 3. Strategie marketingowe

Marketing i strategie marketingowe

Strategie i techniki negocjacji

Public relations

 

Moduł 4. Ekonomia menadżerska i prawo

Współczesne koncepcje zarządzania

Prawne aspekty strategii i panowania biznesu

Analiza otoczenia makroekonomicznego i polityki gospodarczej

 

Moduł 5.Tożsamość organizacji

Systemy zarządzania zasobami ludzkimi

Strategia a kultura organizacji

Społeczna odpowiedzialność biznesu

 

Moduł 6. Decyzje strategiczne

Partnerstwo publiczno-prywatne

Pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej

Podejmowanie decyzji kierowniczych (gra symulacyjna)

Strategie konkurencji przedsiębiorstw i specyfika ich funkcjonowania na rynkach azjatyckich

Kurs walutowy jako determinanta funkcjonowania przedsiębiorstw

Wycena nieruchomości i proces inwestycyjny w przedsiębiorstwie

Egzaminy

Strategie rozwoju przedsiębiorstwa,

Analiza strategiczna,

Marketing i strategie marketingowe,

Analiza ekonomiczna działalności przedsiębiorstwa

oraz

Planowanie strategiczne i biznesplan

Liczba godzin
170

Czas trwania studiów: dwa semestry (w soboty i niedziele)


Zajęcia będą odbywać się w soboty i w niedzielę, od 8:45 do 15:15, razem 11 zjazdów.

 

Początek: 28-29 października 2017 r.

 

Koszt uczestnictwa
4500.00 zł

Opłata za uczestnictwo w Studiach Podyplomowych: 4500 zł

Płatne do 16.11.2017 r.

Możliwość rozłożenia na dwie lub cztery raty

Dwie raty:

a) płatne do 16.11.2017 r., kwota 2500 zł

b) płatne do 10.02.2018 r., kwota 2000 zł

Cztery raty:

a) płatne do 16.11.2017 r., kwota 2500 zł

b) płatne do 10.12.2017 r. , kwota 1000 zł

c) płatne do 10.02.2018 r., kwota 500 zł

d) płatne do 10.04.2018 r., kwota 500 zł

 

Wprzypadku przejścia Słuchaczy z innych, nieuruchomionych Studiów Podyplomowych, proszę o kontakt w sprawie płatności
z dr hab. Piotrem Lisem, tel. kom. 697-198-269.

Zgłoszenia

Studium Podyplomowe uruchamiane jest wyłącznie raz w roku. Rekrutacja odbywa się latem.

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty dostarczyć można osobiście bądź listownie.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Maksymalna liczba Słuchaczy wynosi około 25-31 osób, ze względu na charakter zajęć.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć

Informacje na temat Studiów Podyplomowych:

Kierownik Studiów Podyplomowych - dr  hab. Piotr Lis: piotr.lis@ue.poznan.pl, tel. 697-198-269

Sprawy organizacyjne:

mgr Dorota Stępień

tel. 856-92-18

Dziekanat Wydziału Towaroznawstwa

pok. 119A

 

 

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie,
  • kwestionariusz osobowy,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studium, podpisane własnoręcznie w obu przypadkach i z podpisem zakładu pracy, jeżeli dotyczy
  • kserokopia dowodu osobistego lub paszportu
  • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie).

Kwestionariusz, podanie oraz zobowiązanie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

Umowa pomiędzy Państwem a UEP zostanie podpisana bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć.

Miejsce złożenia dokumentów

UNIWERSYTET EKONOMICZNY w POZNANIU
WYDZIAŁ EKONOMII
KATEDRA POLITYKI GOSPODARCZEJ I SAMORZĄDOWEJ
al. Niepodległości 10, budynek B, I piętro, pokój 120.
61-875 Poznań

z dopiskiem: Studia Podyplomowe "Strategia i Planowanie Biznesu" - edycja XXV

W przypadku osobistego oddania dokumentów proszę o wcześniejszy telefon do mgr Doroty Stępień celem uzgodnienia terminu oddania dokumentów, tel. 61 856-92-18

Dodatkowe informacje

W przypadku pytań dotyczących Studiów Podyplomowych "Strategia i Planowanie Biznesu" - edycja XXV, proszę o kontakt z

dr hab. Piotrem Lisem, tel. kom. 697-198-269, email: piotr.lis@ue.poznan.pl, sprawy merytoryczne: program zajęć, dopasowanie studiów do Państwa potrzeb, itp.

sprawy organizacyjne - mgr Dorota Stępień, tel. 856-92-18

Kierownik
dr hab. Piotr Lis, tel. 697-198-269, e-mail: piotr.lis@ue.poznan.pl
Organizator studiów
UNIWERSYTET EKONOMICZNY w POZNANIU
WYDZIAŁ EKONOMII
KATEDRA POLITYKI GOSPODARCZEJ I SAMORZĄDOWEJ
al. Niepodległości 10, budynek B, I piętro, pokój 120.
61-875 Poznań
tel. 61 856-95-33
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.