Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Uwaga!

Ta strona opisuje archiwalną edycję Studiów Podyplomowych. Aby zapoznać się z aktualną ofertą proszę kliknąć tutaj (XXV edycja).

Studia Podyplomowe "Strategia i planowanie biznesu"

Kontakt: email: piotr.lis@ue.poznan.pl telefon: 697-198-269 Koszt uczestnictwa: 4400.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

23 lata nieprzerwanej tradycji w kształceniu liderów zmian

Cele studiów:

Studia Podyplomowe "Strategia i Planowanie Biznesu"  jako jedno z nielicznych jest skierowane przede wszystkim do osób z wykształceniem nieekonomicznym, którzy prowadząc własną firmę lub zajmując odpowiedzialne stanowiska potrzebują do swojej pracy wiedzy ekonomicznej z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa i oceny opłacalności inwestycji.W naszych Studiach Podyplomowych biorą również udział ekonomiści, którzy chcą uaktualnić swoją wiedzę.

Obszar tematyczny proponowanych Studiów Podyplomowych jest bardzo kompleksowy i obejmuje najważniejsze aspekty funkcjowania przedsiębiorstwa: strategia rozwoju przedsiębiorstwa, analizy strategiczne, finansowe i podatkowe, planowanie i ocenę opłacalności inwestycji, wyceny składników mienia, podstawy prawne prowadzenia inwestycji, strategie marketingowe, techniki negocjacji i public relations.

Studia Podyplomowe "Strategia i Planowanie Biznesu" powstało w 1991 r. jako polski odpowiednik Studiów Master of Business Administration (MBA). Należy zaznaczyć, że studia te stanowią do dzisiaj nasz punkt odniesienia w doborze Wykładowców i programu zajęć.

Zadania studiów obejmują przede wszystkim diagnozowanie sytuacji ekonomiczno- finansowej firmy, pozycjonowania rynkowego przedsiębiorstwa, kształtowania przewagi konkurencyjnej, identyfikację i wybór strategii rozwoju, wdrażanie i kontrolę realizacji strategii, ocenę inwestycji, strategie marketingowe i public relations. Cechą wyróżniającą studium jest szeroki zakres omawianych zagadnień.

Uważamy, że naszą największą zaletą są Wykładowcy.  Studia są prowadzone przez profesjonalną kadrę nauczycieli akademickich i praktyków biznesu. Jako jedni z nielicznych przekazujemy Państwu listę naszych Wykładowców
http://strategia.studium.ue.poznan.pl/wykladowcy.html
Wykładowcy posiadają zarówno wiedzę teoretyczną - wykładowcy UEP, jak i wiedzę praktyczną - własne firmy, członkostwo w radach nadzorczych, wykonywanie usług doradczych na rzecz przedsiębiorstw i samorządów lokalnych. 

Przekazywana Słuchaczom wiedza oparta jest na bogatej, najnowszej literaturze przedmiotu i doświadczeniach firm polskich i zagranicznych. Wykorzystywana jest analiza przypadków. Słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne, w tym podręcznik. Program Studium przewiduje również udział w grze symulacyjnej.

Studia przeznaczone są dla właścicieli firm, menadżerów, pracowników zaangażowanych w proces decyzyjny w przedsiębiorstwie, osób przygotowujących się do objęcia stanowisk kierowniczych, a także do wszystkich osób, które pragną zdobyć, rozszerzyć lub uaktualnić wiedzę ekonomiczną.

Cechą szczególną studiów jest segmentacja przedstawianych zagadnień od poziomu podstawowego poprzez średnio-zaawansowany i zaawansowany. Dzięki takiej koncepcji zajęć w studiach mogą wziąć udział zarówno ekonomiści, którzy zamierzają uaktualnić i poszerzyć zdobytą w czasie studiów wiedzę, jak i osoby o wykształceniu nieekonomicznym.

Program

Moduł 1. Strategie organizacji
Strategie rozwoju przedsiębiorstwa
- dr hab. Janusz Tomidajewicz, prof. nadzw. UEP
Analiza strategiczna
 - dr P. Lis, dr P. Błaszczyk, mgr A. Strzesak
Planowanie strategiczne i biznesplan
- dr Piotr Lis

Moduł 2. Finanse
Analiza ekonomiczna działalności przedsiębiorstwa
- dr hab. Mirosław Hamrol, prof. nadzw. UEP
Inwestycje kapitałowe przedsiębiorstwa i instytucji
- dr hab. Dorota Appenzeller, prof. nadzw. UEP
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
- dr Arkadiusz Bernal
Strategie podatkowe
- dr Arkadiusz Bernal

Moduł 3. Strategie marketingowe
Marketing i strategie marketingowe
- prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP i dr hab. G. Leszczyński
Strategie i techniki negocjacji 
- prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP i dr M. Zieliński
Public relations
- dr hab. Jacek Trębecki, prof. nadzw. UEP

Moduł 4. Ekonomia menadżerska i prawo
Współczesne koncepcje zarządzania
- dr Andrzej Stańda
Prawne aspekty strategii i panowania biznesu
- dr Mariusz Piotrowski
Analiza otoczenia makroekonomicznego i polityki gospodarczej
 - dr Joanna Mazurkiewicz

Moduł 5.Tożsamość organizacji
Systemy zarządzania zasobami ludzkimi
- prof. dr hab. Jan Szambelańczyk, prof. zw. UEP
Strategia a kultura organizacji
- dr Katarzyna Nawrot
Społeczna odpowiedzialność biznesu
- dr hab. Agnieszka Ziomek

Moduł 6. Decyzje strategiczne
Partnerstwo publiczno-prywatne
- prof. dr hab. Kazimierz Pająk, prof. zw. UEP
Pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej
- dr Marek Urbaniak
Podejmowanie decyzji kierowniczych (gra symulacyjna)
- dr Marek Urbaniak
Strategie konkurencji przedsiębiorstw i specyfika ich funkcjonowania na rynkach azjatyckich
- dr Katarzyna Nawrot
Kurs walutowy jako determinanta funkcjonowania przedsiębiorstw
- dr Sławomir Zwierzchlewski
Wycena nieruchomości i proces inwestycyjny w przedsiębiorstwie
- dr Piotr Lis

Seminarium podyplomowe
- prof. dr hab. Kazimierz Pająk, prof. zw. UEP

 / Organizator Studiów Podyplomowych zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie w obliczu zdarzeń, których nie mógł przewidzieć na datę sporządzenia programu zajęć. /

Egzaminy

1) Strategia rozwoju przedsiębiorstwa
- dr hab.  J. Tomidajewicz, prof. nadzw. UEP

2) Analiza strategiczna przedsiębiorstwa
- dr P. Lis i dr P. Błaszczyk, mgr A. Strzesak

3) Marketing i strategie marketingowe
- prof. dr hab. H. Mruk, prof. zw. UEP

4) Analiza ekonomiczna działalności przedsiębiorstwa
- dr hab. Mirosław Hamrol, prof. nadzw. UEP

5) Planowanie strategiczne i biznesplan
- dr Piotr Lis

Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym obejmującym obronę pracy podyplomowej.

Liczba godzin
170

Czas trwania studiów: dwa semestry (w soboty i niedziele)

Harmonogram dla XXIV edycji: 
Zajęcia będą odbywać się w soboty i w niedzielę, od 8:45 do 15:05, razem 11 zjazdów: 

Semestr zimowy:14-15.11.2015 r., 28-29.11.2015 r., 12-13.12.2015 r., 16-17.01.2016 r., 30-31.01.2016 r., 13.02.-14.02.2016 r.
Semestr letni:  5.03.-6.03.2016 r., 19-20.03.2016 r., 9.04.-10.04.2016 r., 23.04.-24.04.2016 r. 14-15.05.2015 r.
Sala: aleja Niepodległości 12, Poznań 
Obrona prac podyplomowych: 25.06.2016 r. 

Koszt uczestnictwa
4400.00 zł

Płatność w całości kwoty 4400 zł do dnia 16.11.2015 r.

Ewentualna możliwość rozłożenia płatności na dwie lub cztery raty na wniosek zainteresowanego skierowany do kierownika stuidów dr Piotra Lisa (dołączyć do dokumentacji).

Dwie raty:

a) płatne do 16.11.2015 r., kwota 2400 zł
b) płatne do 10.02.2016 r., kwota 2000 zł

Cztery raty:

a) płatne do 16.11.2015 r., kwota 2000 zł
b) płatne do 10.12.2015 r. , kwota 1000 zł
c) płatne do 10.02.2016 r., kwota 800 zł
d) płatne do 10.04.2016 r., kwota 600 zł

W przypadku przejścia Słuchaczy z innych, nieuruchomionych Studiów Podyplomowych, proszę o kontakt w sprawie płatności
z dr Piotrem Lisem, tel. kom. 697-198-269.

Zgłoszenia

Studium Podyplomowe uruchamiane jest wyłącznie raz w roku. Rekrutacja odbywa się latem.

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty dostarczyć można osobiście bądź listownie.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Maksymalna liczba Słuchaczy wynosi około 25-31 osób, ze względu na charakter zajęć.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć

Informacje na temat Studiów Podyplomowych:

Kierownik Studiów Podyplomowych - dr Piotr Lis: piotr.lis@ue.poznan.pl, tel. 697-198-269

Sekretariat Katedry: mgr Dorota Stępień
tel. 61 856-95-33, bud. B, p.120
E-mail: kpgs@ue.poznan.pl

Sekretariat Studiów: mgr Maria Laboga - sprawy organizacyjne naszych Studiów Podyplomowych, emal: maria.laboga@ue.poznan.pl, tel. kom. 694-844-453

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie,
  • kwestionariusz osobowy,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studium, podpisane własnoręcznie w obu przypadkach i z podpisem zakładu pracy, jeżeli dotyczy
  • kserokopia dowodu osobistego lub paszportu
  • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie).

Kwestionariusz, podanie oraz zobowiązanie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

Umowa pomiędzy Państwem a UEP zostanie podpisana bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć.

Miejsce złożenia dokumentów

UNIWERSYTET EKONOMICZNY w POZNANIU
WYDZIAŁ EKONOMII
KATEDRA POLITYKI GOSPODARCZEJ I SAMORZĄDOWEJ
al. Niepodległości 10, budynek B, I piętro, pokój 120.
61-875 Poznań

z dopiskiem: Studia Podyplomowe "Strategia i Planowanie Biznesu" - edycja XXIV

W przypadku osobistego oddania dokumentów proszę o wcześniejszy telefon do mgr Doroty Stępień celem uzgodnienia terminu oddania dokumentów, tel. 61 856-95-33. W czasie urlopowym (sierpień) proszę o kontakt z mgr Marią Labogą, tel. kom. 694-844-453

Dodatkowe informacje

W przypadku pytań dotyczących Studiów Podyplomowych "Strategia i Planowanie Biznesu" - edycja XXIV, proszę o kontakt z

mgr Marią Labogą - sprawy organizacyjne naszych Studiów Podyplomowych, emal: maria.laboga@ue.poznan.pl, tel. kom. 694-844-453

dr Piotrem Lisem, tel. kom. 697-198-269, email: piotr.lis@ue.poznan.pl, sprawy merytoryczne: program zajęć, dopasowanie studiów do Państwa potrzeb, itp.

Kierownik
dr Piotr Lis, tel. 697-198-269, e-mail: piotr.lis@ue.poznan.pl
Organizator studiów
UNIWERSYTET EKONOMICZNY w POZNANIU
WYDZIAŁ EKONOMII
KATEDRA POLITYKI GOSPODARCZEJ I SAMORZĄDOWEJ
al. Niepodległości 10, budynek B, I piętro, pokój 120.
61-875 Poznań
tel. 61 856-95-33
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.