Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Rachunkowość i finanse

Kontakt: email: bsp@ue.poznan.pl telefon: 61 856 92 39 Koszt uczestnictwa: 4500.00 zł Rekrutacja trwa do: 16.10.2019
Cele i zadania

Celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy, niezbędnej do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doskonalenie umiejętności wykorzystania rachunkowości i finansów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Słuchacze poznają sposoby opisu stanu majątkowego i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz zasady finansowania jego działalności bieżącej i rozwojowej. Ważnym celem zajęć jest także poznanie zasad analizy i oceny działalności przedsiębiorstwa i jej wykorzystania przy podejmowaniu decyzji gospodarczych. W toku zajęć laboratoryjnych słuchacze zapoznają się z podstawami efektywnego zastosowania systemów informatycznych w rachunkowości i analizie finansowej, uczą się interpretacji zawartości ksiąg. Po zakończeniu studiów słuchacz posiada znajomość mechanizmów zapisów na kontach księgowych, umiejętność wyceny wybranych pozycji bilansowych i interpretacji sprawozdań finansowych, znajomość podstaw parametryzacji wybranych systemów finansowo-księgowych, umiejętność praktycznego zastosowania narzędzi analizy finansowej.

Studia przeznaczone są dla osób posiadających wyższe wykształcenie (nie tylko ekonomiczne) i zainteresowanych pogłębieniem praktycznej wiedzy ekonomicznej z zakresu rachunkowości i finansów.

Program

1. Księgi rachunkowe i sprawozdawczość finansowa.

2. Analiza działalności przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych.

3. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza.

4. Podstawy prawa podatkowego.

5. Elementy prawa o działalności gospodarczej.

6. Zarządzanie majątkiem obrotowym.

7. Finansowa ocena projektów inwestycyjnych.

8. Symulacje biznesowe.

9. Systemy informatyczne w rachunkowości.

10. Seminarium.

Egzaminy

1. Księgi rachunkowe i sprawozdawczość finansowa.

2. Analiza działalności przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych.

3. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza.

Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym. 

Liczba godzin
190

Studia trwaja dwa semestry i obejmują okres od października 2019 r. do września 2020r.

Zajęcia odbywać się będą w formie dwudniowych zjazdów, organizowanych średnio dwa razy w miesiącu -  w soboty i niedziele.

Koszt uczestnictwa
4500.00 zł

 

W przypadku płatności jednorazowej 4.500 zł płatnej do dnia 15 października 2019r.,

W przypadku płatności w dwóch równych ratach po 2.250 zł:

- I rata płatna do dnia 15 października 2019r.,

- II rata płatna do dnia 15 marca 2020r.,

W przypadku płatności w dziewięciu ratach po 500 zł płatnych do 15-go każdego miesiąca.

Zgłoszenia

Rekrutacja obejmie zainteresowane osoby, które są w stanie wylegitymować się wykształceniem co najmniej na poziomie licencjata. Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty można dostarczyć osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

- wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,

- kwestionariusz osobowy,

- zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,

- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,

- odpis lub kopia (poświadczona przez upoważnionego pracownika CEM-UEP) dyplomu ukończenia studiów  wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych,

- kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty na XLV edycję studiów (trwającą od października 2019 roku do września 2020 roku) należy złożyć osobiście lub listownie w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Collegium Altum (wieżowiec), V piętro, p. 513

Poznań, ul. Powstańców Wlkp. 16

pn.-pt. w godz. 8.00-15.00

Listownie:
 

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe Rachunkowość i finanse.

Kierownik
dr hab. Remigiusz Napiecek, prof. nadzw. UEP, e-mail: remigiusz.napiecek@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Rachunkowości
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
kontakt: Katarzyna Bachorska tel. 061-854-38-62
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.