Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Uwaga!

Ta strona opisuje archiwalną edycję Studiów Podyplomowych. Aby zapoznać się z aktualną ofertą proszę kliknąć tutaj (44 edycja).

Rachunkowość i Finanse

Kontakt: email: katarzyna.bachorska@ue.poznan.pl telefon: 61-854-38-62 Koszt uczestnictwa: 4500.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Cele i zadania studiów: przekazanie praktycznej wiedzy, niezbędnej do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doskonalenie umiejętności wykorzystania rachunkowości i finansów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Słuchacze poznają sposoby opisu stanu majątkowego i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz zasady finansowania jego działalności bieżącej i rozwojowej. Ważnym celem zajęć jest także poznanie zasad analizy i oceny działalności przedsiębiorstwa i jej wykorzystania przy podejmowaniu decyzji gospodarczych. 

W ramach zajęć w pracowni komputerowej słuchacze zapoznają się z podstawami efektywnego zastosowania systemów informatycznych w rachunkowości i analizie finansowej, uczą się interpretacji zawartości ksiąg rachunkowych prowadzonych z wykorzystaniem systemów finansowo-księgowych (Symfonia, ERP Optima, Exact). 

Słuchacze studiów mają również możliwość ukończenia kursów e-learningowych  i następnie przystąpienia do egzaminów ze znajomości programów księgowych firmy COMARCH:

 • ERP Optima Księga Handlowa,
 • ERP Optima Księga Podatkowa

Zaliczenie egzaminu potwierdzane jest otrzymaniem od firmy COMARCH stosownego certyfikatu.

W ramach wykładów gościnnych, prelekcje mają przedstawiciele praktyki gospodarczej, związanej z usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych.

Studia przeznaczone są dla osób posiadających wyższe wykształcenie (nie tylko ekonomiczne) i zainteresowanych pogłębieniem praktycznej wiedzy ekonomicznej.

Program

Ramowy program przedmiotowy:

 • Księgi rachunkowe i sprawozdawczość finansowa 54 godz.
 • Analiza działalności przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych 16 godz.
 • Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza 20 godz.
 • System podatkowy w Polsce (Podatki i cła) 12 godz.
 • Elementy prawa o działalności gospodarczej 16 godz.
 • Zarządzanie majątkiem obrotowym 10 godz.
 • Finansowa ocena projektów inwestycyjnych (laboratoria komputerowe) 10 godz.
 • Symulacje biznesowe (laboratoria komputerowe) 10 godz.
 • Systemy informatyczne w rachunkowości, m.in. organizacja biura rachunkowego (laboratoria komputerowe) 30 godz.
 • Seminarium podyplomowe 12 godz.
Egzaminy

Egzaminy z przedmiotów:

 • Księgi rachunkowe i sprawozdawczość finansowa
 • Analiza działalności  przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych
 • Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
 • Podatki i cła
 • Elementy prawa o działalności gospodarczej
 • Zarządzanie majątkiem obrotowym
 • oraz zaliczenia na podstawie uczestnictwa w pozostałych wykładach i zajęciach laboratoryjnych. Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym obejmującym obronę pracy podyplomowej
Liczba godzin
190

Studia trwają dwa semestry. Studia rozpoczną się w październiku 2017 roku  a zakończą się we wrześniu 2018 roku. Zajęcia w I semestrze trwają od października do lutego, w II semestrze od marca do czerwca. Zjazdy odbywają się średnio co dwa tygodnie w soboty i w niedziele.

Zajęcia odbywają się w budynkach Uczelni.

Koszt uczestnictwa
4500.00 zł

Koszt Studiów wynosi 4.500 zł za dwa semestry.

Opłatę można uiścić:

jednorazowo

15.10.2017 r.

dwie raty (po 2250,00)

15.10.2017

15.03.2018

w dziewięciu  ratach po 500 zł

I       15.10.2017 r.

II     15.11.2017 r.

III    15.12.2017 r.

IV     15.01.2018 r.

V      15.02.2018 r.

VI     15.03.2018 r.

VII    15.04.2018 r.

VIII   15.05.2018 r.

IX     15.06.2018 r.

 

Podane terminy są orientacyjne i mogą ulec drobnej zmianie.

W szczególnych sytuacjach losowych Słuchacz - przed upływem terminu płatności - może się zwrócić do prorektora ds. Finansów i Rozwoju/za pośrednictwem kierownika studiów/  z pisemnym, uzasadnionym wnioskiem o zmianę wybranego wariantu oraz terminu płatności i rozłożenie opłaty na raty według propozycji przedstawionej we wniosku.

Studentom studiów magisterskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu aplikującym na studia podyplomowe, którzy nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przysługuje zniżka w opłacie za studia podyplomowe. Wysokośc zniżki określa Zarządzenie o powołaniu danego kierunku studiów podyplomowych.

Osoby, które chcą skorzystać z tej zniżki muszą napisać pismo do Prorektora ds. Finansów i Rozwoju UEP - dra hab. Sławomira Klinowskiego, prof. nadzw. UEP z prośbą o udzielenie zniżki.

Zgłoszenia

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zgłaszają swoją aplikację on-line na wybrane studia podyplomowe. Po dokonaniu aplikacji on-line, kandydaci składają dokumenty w formie papierowej

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną zawiadomione przez Kierownika Studiów listownie o przyjeciu na studia, terminie uiszczenia opłaty za studia, terminie, miejscu i godzinie rozpoczęcia zajęć oraz o harmonogramie zjazdów w I semestrze.

Wymagane dokumenty

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w sekretariacie  Studiów Podyplomowych (pok. 120 bud. C ul. Towarowa)  następujące dokumenty:

 • zgłoszenie (wniosek o przyjęcie)
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis lub kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, poświadczoną przez upowaznionego pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP w Poznaniu 
 • osobiste zobowiązanie kandydata do wnoszenia w ustalonych terminach opłat za studia albo zobowiązanie podmiotu kierującego do uregulowania opłat za studia danego słuchacza,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • kserokopię dowodu osobistego lub paszportu,
 • dwie małe koperty zaadresowane do siebie.

Wniosek o przyjęcie, kwestionariusz osobowy oraz zobowiązanie należy wydrukować ze swojego  panelu słuchacza po aplikacji on-line na dane studia.

Wszystkie dokumenty należy złożyć w bialej, wiązanej teczce opisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy złożyć w:

V Sekretariat Miedzykatedralny Katedr
Finansów Przedsiębiorstw i  Rachunkowości 
(pok. 120, bud. C ul. Towarowa)
w ciągu 14 dni od daty rejestracji w systemie.

W razie potrzeby termin ten może być przedłużony na wniosek osoby zainteresowanej (prosimy kontaktować się telefonicznie z Sekretariatem (61-854-38-62).


osobiście

ul.Towarowa 53, I piętro, p.120
pon.-pt. 8.00-14.00

listownie
V Sekretariat Międzykatedralny
Katedr Finansów Przedsiębiorstw i Rachunkowości 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
z dopiskiem Studia Podyplomowe Rachunkowość i Finanse


Dodatkowe informacje

Edycja studiów podyplomowych nie zostanie uruchomiona w przypadku, gdy na studia zapisanych będzie mało osób, co nie zapewni samofinansowania się studiów. Kandydaci zostaną o tym poinformowani, a w wypadku wolnych miejsc na innych kierunkach studiów podyplomowych organizowanych w tym czasie przez Katedrę Rachunkowości, zostaną im zaproponowane inne studia. 

Wniosek o wystawienie faktury

Aby otrzymać fakturę po dokonanej zapłacie lub do zaplaty, należy złożyć odpowiedni wniosek do Działu Finansowego Uczelni (mail: faktury@fnc.ue.poznan.pl).

Wszelkie informacje dotyczące faktur: Dział Finansowy (tel.061 856 91 20).

Druki wniosków o wystawienie faktury do pobrania po dokonaniu aplikacji na dane studia.

Rezygnacja ze studiów

rezygnacja na etapie rekrutacji

Jeżeli kandydat nie złoży teczki do wyznaczonego terminu aplikacja zotanie anulowana.

Jeżeli kandydat złoży teczkę, a potem chce zrezygnować to musi napisać pismo zaadresowane do Kierownika Studiów Podyplomowych z informacją o rezygnacji, prośbą o skreślenie z listy i o odesłanie dokumentów.

rezygnacja podczas trwania studiów

Słuchacz musi napisać pismo zaadresowane do Kierownika Studiów Podyplomowych z informacją o rezygnacji, prośbą o skreślenie z listy słuchaczy i o odesłanie dokumentów.

Jeżeli słuchacz chce się ubiegać o zwrot części dokonanej wpłaty musi napisać pismo do Kwestora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (w załączeniu potwierdzenie płatności). Pismo należy dostarczyć do Sekretariatu Katedry Rachunkowości osobiście lub pocztą.

 

Kierownik
dr hab. Remigiusz Napiecek, prof. nadzw. UEP, e-mail: remigiusz.napiecek@ue.poznan.pl
Organizator studiów
V Sekretariat Międzykatedralny Katedr
Finansów Przedsiębiorstw i Rachunkowości
siedziba - ul. Towarowa 53, I piętro, pok.120
adres korespondencyjny - al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.