Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Uwaga!

Ta strona opisuje archiwalną edycję Studiów Podyplomowych. Aby zapoznać się z aktualną ofertą proszę kliknąć tutaj (XXIII edycja).

Studia Podyplomowe "Public Relations"

Kontakt: email: pgipr@ue.poznan.pl telefon: 61-856-95-33 Koszt uczestnictwa: 4800.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Cele i zadania studiów PR:

 • realizacja kompleksowo zaplanowanych bloków tematycznych  (m.in. media relations, internal relations, personal public relations)
 • przygotowanie specjalisty zdolnego samodzielnie diagnozować sytuację oraz budować i realizować perspektywiczne plany public relations w przedsiębiorstwach i instytucjach
 • koncentracja na praktycznym wymiarze public relations

Program obejmuje także , aspekty komunikacji społecznej, zajęcia z marketingu politycznego, sponsoringu i lobbingu. (szczegółowy program przedstawiono poniżej) Naszymi wykładowcami są pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, specjaliści-praktycy z największych polskich firm i agencji public relations, dziennikarze czołowych polskich mediów i przedstawiciele Europarlamentu.  

Studia PR przeznaczone są dla praktyków - menedżerów, rzeczników prasowych oraz przyszłych pracowników agencji i komórek public relations 

Studia PR adresowane są do absolwentów wszystkich uczelni, w tym przede wszystkim po studiach filologicznych

Program

Ramowy program przedmiotowy:

 

 • Przedmiot, narzędzia, metody public relations
 • Lobbing
 • Zarządzanie kryzysowe i etyka w PR
 • Negocjacyjne formy komunikacji
 • Tworzenie strategii i programów PR
 • PR przedsiębiorstwa i instytucji
 • Personal PR
 • Media relations
 • PR wybranych firm i agencji (doświadczenia praktyczne)
 • Marketing / marketing polityczny
 • PR w stosunkach międzynarodowych
 • Seminarium dyplomowe
Egzaminy

Studia podyplomowe PR kończą się egzaminem końcowym obejmującym obronę pracy podyplomowej

Liczba godzin
160

Czas trwania studiów: dwa semestry (od października 2016 r. do września 2017 r.).

Koszt uczestnictwa
4800.00 zł

Płatność  - w całości do 15.11.2016

lub

w 2 równych ratach (po 2400,-):

I rata płatna do 15.11.2016 r

II rata płatna do 15.02.2017 r.

w 4 równych ratach (po 1200,-) :

1 rata płatna do  15.11.2016

2 rata do 15.01.2017

3 rata do 15.02.2017

4 rata do 15. 04.2017

     Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto przydzielane słuchaczowi po zalogowaniu się na stronie rekrutacji na studia podyplomowe i złożeniu wydrukowanych dokumentów w sekretariacie (pok. 120 lub/i 121B)

    Słuchacze, którzy w chwili rozpoczęcia Studiów są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów na UEP, wnoszą opłatę za Studia w wysokości 3840 zł.

    

 

 

Zgłoszenia

Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje najpierw aplikacja online. Następnie dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać listownie na adres Sekretariatu (pok. 121 bud. B) w ciągu 14 dni od daty złożenia aplikacji.

Rekrutacja na studia podyplomowe PR odbywa się bez egzaminów wstępnych.

 

 

 Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane  drogą e-mailową o terminie rozpoczęcia zajęć po zakończeniu rekrutacji 

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie (w nim: adres e-mail, tel. kontaktowy)
 • kwestionariusz osobowy
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studia
 • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie)
 • kserokopia dowodu osobistego

Kwestionariusz, podanie oraz zobowiązanie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

Miejsce złożenia dokumentów

adres do korespondencji


Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations
Uniwersytet Ekonomiczny
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

 

osobiście:

 

Sekretariat miedzykatedralny katedr PGiS oraz PEiPR

pok. 120 lub/i 121 B

al.Niepodległości 12

61-875 Poznań


 

Dodatkowe informacje

 

Organizator Studiów PR: Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations - budynek "B", p. 120 i 121, tel. 061-856 95 33; 95-11

 

 

Kierownik
prof. dr hab. Przemysław Deszczyński, prof. zw. UEP, e-mail: p.deszczynski@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relation
al.Niepodległosci 10
61-875 Poznań

bud. B
pok. 120 lub/i 121
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.