Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Uwaga!

Ta strona opisuje archiwalną edycję Studiów Podyplomowych. Aby zapoznać się z aktualną ofertą proszę kliknąć tutaj (IX edycja).

Studia Podyplomowe "Psychologia w biznesie"

Kontakt: email: keirk@ue.poznan.pl telefon: 61-854-37-14 Koszt uczestnictwa: 4300.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Celem uruchomienia Studiów Podyplomowych „Psychologia w Biznesie” jest wzbogacenie profesjonalnego przygotowania absolwentów wyższych studiów zawodowych i studiów magisterskich o wiedzę psychologiczną i możliwości jej zastosowania w różnych obszarach aktywności zawodowej. Program studiów podyplomowych pozwala na uzyskanie kompetencji pozwalających na zajmowanie się między innymi polityką personalną i obsługą kadrową firm, obsługą klientów, pracą w handlu, usługach i marketingu, kreowanie reklamy i organizację działań promocyjnych. Nasi absolwenci będą mogli także współpracować z agencjami zajmującymi się „łowieniem głów”, reprezentować przedsiębiorstwa i organizacje samorządowe, współpracować z klientami. Wiedza i umiejętności nabyte podczas studiów będą także przydatne w zarządzaniu zespołami pracowniczymi dla osób zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach.

W studium mogą uczestniczyć pracownicy handlu, usług, organizacji samorządowych oraz przedsiębiorstw, którzy zajmują się zarządzaniem zespołami ludzkimi, kreowaniem reklamy i działań promocyjnych, obsługą klienta.

O przyjęcie na studium mogą się ubiegać osoby, które mają dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich lub licencjackich. Od słuchaczy oczekuje się przede wszystkim aktywnego udziału w zajęciach studium. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Program
 • Psychologia w zarządzaniu
 • Trening interpersonalny
 • Trening menedżerski
 • Psychologia w reklamie
 • Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów
 • Psychologiczne aspekty rekrutacji i selekcji
 • Dobór i funkcjonowanie kadr kierowniczych średniego szczebla
 • Techniki motywowania zespołu
 • Rozwój osobisty i zawodowy pracowników
 • Psychologiczne aspekty szkoleń
 • Public relations
 • Komunikacja w biznesie
 • Komunikacja medialna
 • Relacje z klientem
 • Komunikacja interpersonalna z elementami obsługi klienta
Egzaminy

Warunkiem ukończenia Studiów Podyplomowych „Psychologia w Biznesie” jest udział w zajęciach oraz

 • uzyskanie zaliczenia z przedmiotów ujętych w programie studiów, pod warunkiem uczestnictwa w minimum 50% czasu zajęć

 

 • zdanie czterech egzaminów z następujących przedmiotowych:
  • Psychologia w zarządzaniu
  • Relacje z klientem
  • Komunikacja  w biznesie
  • Techniki motywowania
 • zdanie pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym; egzamin ten obejmuje wszystkie zagadnienia znajdujące się w programie studiów.
Liczba godzin
170

Czas trwania studiów: dwa semestry (od października 2017 r. do września 2018 r.)
Zajęcia dydaktyczne: soboty i niedziele.
Planowany Harmonogram zjazdów:

Semestr zimowy, godz. 8.20-16.50: 21.10.2017/22.10.2017; 25.11.2017/26.11.2017; 09.12.2017/10.12.2017; 13.01.2018/14.01.2018; 27.01.2018/28.01.2018

Semestr letni, godz. 8.20-15.10: 10.03.2018/11.03.2018; 24.03.2018/25.03.2018; 14.04.2018/15.04.2018; 19.05.2018/20.05.2018; 02.06.2018/03.06.2018; 16.06.2018/17.06.2018.

 

Koszt uczestnictwa
4300.00 zł

Opłata za VIII edycję Studiów wynosi 4300 zł od osoby i jest płatna do dnia 13 października 2017 r.

Istnieje mozliwość uiszczenia wyżej okreslonej opłaty w dwóch równych ratach po 2150 zł każda, przy czym pierwsza rata jest płatna do dnia 13.10.2017 r., a termin płatności drugiej raty upływa z dniem 16.02.2018 r. 

Słuchacze, którzy w chwili rozpoczęcia Studiów są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia na UEP i nie korzystają z przesuniecia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów na UEP, wnoszą opłatę za Studia w wysokości 3440 zł, płatna do dnia 13.10.2017 r. w tym wypadku istnieje mozliwość uiszczenia opłaty w dwóch ratach po 1720 zł każda, przy czym pierwsza rata jest płatna do dnia 13.10.2017 r. a termin płatności drugiej raty upływa z dniem 16.02.2018 r.

Wniosek o wystawienie faktury

Wszelkie informacje dotyczące wystawiania faktur: Dział Finansowy (tel. 61/ 8569120)

 

Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty dostarczyć można osobiście bądź listownie.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wpłaty prosimy dokonywać na przydzielone indywidualne konta bankowe z zaznaczeniem Studia Podyplomowe Psychologia w Biznesie (edycja VIII)

Wymagane dokumenty

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają  następujące dokumenty:

 • zgłoszenie (wniosek o przyjęcie)
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis lub poświadczoną przez upoważnionego pracownika Biura Studiow Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • osobiste zobowiązanie kandydata do wnoszenia w ustalonych terminach opłat za studia albo zobowiązanie podmiotu kierującego do uregulowania opłat za studia danego słuchacza,
 • kserokopię dowodu osobistego lub paszportu
 • dwie koperyt zaadresowane do siebie.

Wniosek o przyjęcie, kwestionariusz osobowy oraz zobowiązanie należy wydukować po aplikacji on-line i podpisać niebieskim długopisem.

Wszystkie dokumenty należy złożyć w bialej, wiązanej teczce opisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

Miejsce złożenia dokumentów

Siedziba Katedry Edukacji i Rozwoju Kadr:
ul. Powstańców Wlkp. 16
budynek Collegium Altum, XV piętro, pok. 1520
 

Adres korespondencyjny:
Uniwersytet Ekonomiczny
Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
z dopiskiem: Studia Podyplomowe Psychologia w Biznesie (edycja VIII)

Dokumenty można dostarczyć do Siedziby Katedry lub przesłać pocztą na adres korespondencyjny.

Dodatkowe informacje

Edycja studiów podyplomowych nie zostanie uruchomiona w przypadku, gdy na studia zapisanych będzie mało osób, co nie zapewni samofinansowania się studiów.

Wniosek o wystawienie faktury

Wszelkie informacje dotyczące wystawiania faktur: Dział Finansowy (tel. 61/ 8569120)

Druki wniosków do pobrania po dokonaniu aplikacji na dane studia.

Rezygnacja ze studiów

rezygnacja na etapie rekrutacji

Jeżeli kandydat nie złoży teczki do wyznaczonego terminu aplikacja zotanie anulowana.

Jeżeli kandydat złoży teczkę, a potem chce zrezygnować to musi napisać pismo zaadresowane do Kierownika Studiów Podyplomowych z informacją o rezygnacji, prośbą o skreślenie z listy słuchaczy i o odesłanie dokumentów.

rezygnacja podczas trwania studiów

Słuchacz musi napisać pismo zaadresowane do Kierownika Studiów Podyplomowych z informacją o rezygnacji, prośbą o skreślenie z listy słuchaczy i o odesłanie dokumentów.

Jeżeli słuchacz chce się ubiegać o zwrot części dokonanej wpłaty musi napisać pismo do Prorektora ds. Edukacji i Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (w załączeniu potwierdzenie płatności). Pismo należy dostarczyć do Sekretariatu Katedry Edsukacji i Rozwoju Kadr osobiście lub pocztą.

Kierownik
prof. dr hab. Aldona Andrzejczak, prof. zw. UEP, e-mail: aldona.andrzejczak@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr
tel. 61-854-37-14
ul. Powstańców Wlkp. 16
budynek Collegium Altum, XV piętro, pok. 1520
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.