Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Uwaga!

Ta strona opisuje archiwalną edycję Studiów Podyplomowych. Aby zapoznać się z aktualną ofertą proszę kliknąć tutaj (XVII edycja).

Studia Podyplomowe "Prawa Gospodarczego"

Kontakt: email: lilianna.paluszkiewicz@ue.poznan.pl telefon: 61-854-35-16 Koszt uczestnictwa: 4700.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Zapoznanie słuchaczy z problematyką prawa gospodarczego. Uczestnicy studiów uzyskają możliwość aktualizacji wiedzy prawnej z zakresu prawa gospodarczego. W warunkach konkurencyjnej gospodarki rynkowej uzyskanie efektywności gospodarczej wymaga dobrej znajomości norm prawa gospodarczego oraz aktualnych kierunków ich interpretacji u osób odpowiedzialnych za zarzadzanie przedsiębiorstwem. Zadaniem studiów bedzie ponadto wykształcenie w jego uczestnikach potrzeby ciągłego doskonalenia zawodowego. Uzyskana na studiach wiedza z prawa gospodarczego ma przyczynć się do efektywniejszego kierowania przedsiebiorstwem.

Studia przeznaczone jest dla osób, którym w pracy niezbędna jest znajomość zagadnień prawno-gospodarczych. O przyjęcie na studium moga ubiegać się zarówno absolwenci wyższych studiów ekonomicznych, prawniczych, jak również innych uczelni.

Program

Program przedmiotowy:

 • elementy prawoznawstwa,
 • prawo cywilne w działalności gospodarczej,
 • prawo administracyjne w działalności gospodarczej,
 • prawo międzynarodowe,
 • prawo Unii Europejskiej,
 • spółki handlowe,
 • umowy gospodarcze- zasady ogólne,
 • umowy obrotu gospodarczego,
 • umowy bankowe,
 • ubezpieczenia gospodarcze,
 • prawo podatkowe,
 • prawo pracy,
 • postępowania sądowe,
 • prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego,
 • prawo ochrony konkurencji i konsumentów,
 • ochrona własności przemysłowej i prawne zagadnienia reklamy
 • prawo o papierach wartościowych
 • zamówienia publiczne
Egzaminy

Słuchaczy obowiązuje uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów z przedmiotów:

 • elementy prawozanawstwa
 • prawo cywilne w działalności gospodarczej
 • umowy gospodarcze-zasady ogólne

 

Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym obejmującym wszystkie zagadnienia znajdujące sie w progarmie studiów.

Liczba godzin
182

Czas trwania studiów : dwa semestry od października 2017 r. do września 2018 r.

 

Zajęcia dydaktyczne: piątki, soboty i niedziele (1 lub 2 razy w miesiącu),
przedział godzinowy:

semestr zimowy:  godz. 8.20-16.50
semestr letni: godz.8.20-15.10 w piątki w godzinach od 16.10-21.00.

 

W przypadku braku wystarczajacej liczby osób Studia nie zostaną uruchomione.

Koszt uczestnictwa
4700.00 zł

Mozliwość płatności w dwóch lub cztrech ratach.

 


Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty dostarczyć można osobiście bądź listownie.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

Edycja studiów podyplomowych nie zostanie uruchomiona w przypadku braku odpoiedniej ilości zgłoszeń.

Dodatkowe informacje (pytania) można uzyskać w sekretariacie Studium Prawa  pokój 1620 Collegium Altum tel. 061 854-35-16,

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zobowiazanie finansowe
 • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie),
 • kserokopię dowodu osobistego lub paszportu,
 • 2 koperty zaadresowane do siebie z znaczkiem.

Kwestionariusz, podanie oraz zobowiązanie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Studium Prawa 

ul. Powstańców Wlkp. 16
Budynek Collegium Altum pokój 1620 lub listownie na adres Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Studia Podyplomowe Prawa Gospodarczego

Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

 

 

Dodatkowe informacje

 

Aby otrzymać fakturę po dokonanej zapłacie, należy w ciągu 7 dni od dokonanej wpłaty  dostarczyc wniosek do Działu Finasowo-Księgowego-Zespół Księgowości Finansowej UEP (tel.: 61/8569120 lub mail:elzbieta.krysztofiak@ue.poznan.pl)

Aby otrzymać fakturę do zapłaty, należy dostarczyć wniosek do: Działu Finasowo-Księgowego-Zespół Księgowości Finansowej UEP (tel.: 61/8569120 lub mail:elzbieta.krysztofiak@ue.poznan.pl).

Druki do pobrania po dokonaniu aplikacji na dane studia.

Kierownik
dr Krzysztof Szuma, e-mail: szumakrz@gmail.com
Organizator studiów
Studium Prawa:
Budynek Collegium Altum piętro XVI pok. 1620, ul. Powstańców Wlkp. 16
tel. 61-854-35-16


Strona internetowa
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.