Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Studia Podyplomowe "Polskie i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości"

Kontakt: email: katrach@ue.poznan.pl telefon: 61-854-38-38 Koszt uczestnictwa: 4500.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Celem studiów jest przekazanie nowoczesnej wiedzy praktycznej niezbędnej do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych według Polskich i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości / Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz wykorzystanie rachunkowości i analizy finansowej
w zarządzaniu przedsiębiorstwem funkcjonującym w gospodarce rynkowej.

Studia adresowane są do Absolwentów wyższych uczelni  zainteresowanych pogłębieniem praktycznej wiedzy ekonomicznej, w tym przede wszystkim
z zakresu rachunkowości według Polskich i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Ukończenie Studium pozwala ubiegać się osobom posiadającym wykształcenie wyższe magisterskie o zwolnienie z egzaminu uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

Uwaga: Ministerstwo Finansów zwalnia absolwentów tych studiów, którzy posiadają trzyletnią praktykę w ksiegowości i wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne, z egzaminu państwowego przy ubieganiu się o koncesję na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, zgodnie z Ustawą o Rachunkowości (Rozdział 8a).

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem. Mogą być nimi absolwenci zarówno uczelni ekonomicznych jak i nieekonomicznych.

Program

Ramowy program przedmiotowy:

 • Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 60 godz.
 • Soporządzanie sprawozdań finansowych i audyt wewnętrzny 20 godz.
 • Podatki w rachunkowości 10 godz.
 • Rachunek kosztów 10 godz.
 • Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych weług MSSF 5 gosz.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych wg MSSF 60 godz.
 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych 15 god.
 • Seminarium podyplomowe 15 godz.
Egzaminy

Egzaminy z przedmiotów:

 • Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych i audyt zewnętrzny
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych wg MSSF
 • egzamin końcowy połączony z obroną pracy podyplomowej.
Liczba godzin
195

Studia trwają dwa semestry. Studia rozpoczną się w październiku 2014 r. a zakończą się we wrześniu 2015 r. Zajęcia w I semestrze trwają od października do stycznia, w II semestrze od lutego do czwerwca. Zjazdy odbywają się średnio co dwa tygodnie w soboty i w niedziele.

Zajęcia odbywają się w budynkach Uczelni.

Koszt uczestnictwa
4500.00 zł

Koszt Studiów wynosi 4500 zł za dwa semestry.

Opłatę można uiścić:

jednorazowo

31.10.2014 r.

w dwóch ratach po 2250 zł za semestr
I rata w terminie do dnia 31.10.2014r.
II rata w terminie do dnia 15.02.2015r.

w czterech ratach po 1125 zł
I rata w terminie do dnia 31.10.2014 r.
II rata w terminie do dnia 15.12.2014 r.
III rata w terminie do dnia 15.02.2015 r.
IV rata w terminie do dnia 15.05.2015 r.

Podane terminy są orientacyjne i mogą ulec drobnej zmianie.

W szczególnych sytuacjach losowych Słuchacz - przed upływem terminu płatności - może się zwrócić do prorektora ds. edukacji i studentów /za pośrednictwem kierownika studiów/  z pisemnym, uzasadnionym wnioskiem o zmianę wybranego wariantu oraz terminu płatności i rozłożenie opłaty na raty według propozycji przedstawionej we wniosku.

Studentom studiów magisterskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu aplikującym na studia podyplomowe, którzy nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przysługuje zniżka w opłacie za studia podyplomowe. Wysokośc zniżki określa Zarządzenie o powołaniu danego kierunku studiów podyplomowych.

Osoby, które chcą skorzystać z tej zniżki muszą napisać pismo do Prorektora ds. Edukacji i Studentów UEP - dra hab. Jacka Mizerki, prof. nadzw. UEP z prośbą o udzielenie zniżki.

Zgłoszenia

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zgłaszają swoją aplikację on-line na wybrane studia podyplomowe. Po dokonaniu aplikacji on-line, kandydaci składają dokumenty w formie papierowej.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną zawiadomione przez Kierownika Studiów listownie o przyjeciu na studia, terminie iuszczenia opłaty za studia, terminie, miejscu i godzinie rozpoczęcia zajęć oraz o harmonogramie zjazdów w I semestrze.

Wymagane dokumenty

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w sekretariacie Katedry Rachunkowości lub w Dziekanacie Studiów Podyplomowych następujące dokumenty:

 • zgłoszenie (wniosek o przyjęcie)
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis lub kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, poświadczoną przez upowaznionego pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP w Poznaniu 
 • osobiste zobowiązanie kandydata do wnoszenia w ustalonych terminach opłat za studia albo zobowiązanie podmiotu kierującego do uregulowania opłat za studia danego słuchacza,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • kserokopię dowodu osobistego lub paszportu,
 • dwie małe koperty zaadresowane do siebie.

Wniosek o przyjęcie, kwestionariusz osobowy oraz zobowiązanie należy wydrukować ze swojego  panelu słuchacza po aplikacji on-line na dane studia.

Wszystkie dokumenty należy złożyć w bialej, wiązanej teczce opisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Katedry Rachunkowości  lub w Dziekanacie Studiów Podyplomowych w ciągu 14 dni od daty rejestracji w systemie.

W razie potrzeby termin ten może być przedłużony na wniosek osoby zainteresowanej (prosimy kontaktować się mailem lub telefonicznie z Sekretariatem Katedry Rachunkowości).

 

Sekretariat Katedry Rachunkowości

osobiście

ul.Towarowa 53, 1 piętro, p.107
pon.-pt. 7.30-15.30
listownie
Sekretariat Katedry Rachunkowości
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
z dopiskiem Studia Podyplomowe Polskie i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Dziekanat Wydziału Zarządzania, Sekcja ds. studiów podyplomowych i doktoranckich 

osobiście

pon.-pt. 
11.00-14.00
listownie
Dziekanat Wydziału Zarządzania, Sekcja ds. studiów podyplomowych i doktoranckich
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
1 piętro, p.144
z dopiskiem Studia Podyplomowe Polskie i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Dodatkowe informacje

    Edycja studiów podyplomowych nie zostanie uruchomiona w przypadku, gdy na studia zapisanych będzie mało osób, co nie zapewni samofinansowania się studiów. Kandydaci zostaną o tym poinformowani, a w wypadku wolnych miejsc na innych kierunkach studiów podyplomowych organizaowanych w tym czasie przez Katedrę Rachunkowości, zostaną im zaproponowane inne studia.

Wniosek o wystawienie faktury

Aby otrzymać fakturę po dokonanej zapłacie lub do zaplaty, należy złożyć odpowiedni wniosek do Działu Finansowego Uczelni (mail: faktury@fnc.ue.poznan.pl).

Wszelkie informacje dotyczące faktur: Dział Finansowy (tel.061 856 91 20).

Druki wniosków o wystawienie faktury do pobrania po dokonaniu aplikacji na dane studia.

Rezygnacja ze studiów

rezygnacja na etapie rekrutacji

Jeżeli kandydat nie złoży teczki do wyznaczonego terminu aplikacja zotanie anulowana.

Jeżeli kandydat złoży teczkę, a potem chce zrezygnować to musi napisać pismo zaadresowane do Kierownika Studiów Podyplomowych z informacją o rezygnacji, prośbą o skreślenie z listy i o odesłanie dokumentów.

rezygnacja podczas trwania studiów

Słuchacz musi napisać pismo zaadresowane do Kierownika Studiów Podyplomowych z informacją o rezygnacji, prośbą o skreślenie z listy słuchaczy i o odesłanie dokumentów.

Jeżeli słuchacz chce się ubiegać o zwrot części dokonanej wpłaty musi napisać pismo do Kwestora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (w załączeniu potwierdzenie płatności). Pismo należy dostarczyć do Sekretariatu Katedry Rachunkowości osobiście lub pocztą.

Kierownik
dr Marek Masztalerz, e-mail: marek.masztalerz@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Rachunkowości UEP
siedziba - ul. Towarowa 53, I piętro, pok.107
adres korespondencyjny - al. Niepodległosci 10, 61-875 Poznań

Obsługę administracyjną i organizacyjną studiów podyplomowych prowadzą:
- mgr Ewa Budniak
- mgr Karolina Szubert
Strona internetowa
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.