Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Studia Podyplomowe "Podatki i skarbowość"

Kontakt: email: agnieszka.gladyszak@ue.poznan.pl telefon: 603-082-402 Koszt uczestnictwa: 3900.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Cele i zadania studiów: rozszerzenie, pogłębienie i zaktualizowanie wiedzy w dziedzinie podatków, prawa podatkowego i systemów podatkowych.

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem (licencjackim, inżynierskim, magisterskim) zatrudnionych bądź przewidujących pracę w działach finansowo-księgowych jednostek gospodarczych i instytucji finansowych, w firmach zajmujących się doradztwem podatkowym oraz w urzędach i izbach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej. Oferta skierowana jest także do osób zamierzających przystąpić do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego.

Program

Ramowy program przedmiotowy:

 • Źródła i wykładnia prawa. Prawo cywilne a prawo podatkowe
 • Rachunkowość finansowa
 • Podatki i system podatkowy
 • Administracja i kontrola skarbowa
 • Ordynacja podatkowa. Postępowanie egzekucyjne w administracji w sprawach podatkowych
 • Międzynarodowe i unijne prawo podatkowe
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Zryczałtowane formy opodatkowania dochodów
 • Podatek dochodowy od osób prawnych
 • Podatek od towarów i usług
 • Podatek akcyzowy
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych. Podatek od gier.
 • Doradztwo podatkowe
 • Podatki i opłaty lokalne
 • Zasady prowadzenia ksiąg i ewidencji podatkowej. Rachunkowość podatkowa
 • Prawo dewizowe
 • Wspólnotowe prawo celne
 • Pisma procesowe w postępowaniu podatkowym. Postępowanie sądowo-administracyjne w sprawach podatkowych oraz orzecznictwo podatkowe ETS i NSA
 • Seminarium podyplomowe z zakresu podatków i opłat publicznych
Egzaminy

Egzaminy z przedmiotów: obowiązuje egzamin testowy z podatków. Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym obejmującym obronę pracy podyplomowej.

Liczba godzin
203

Czas trwania studiów: dwa semestry (od października 2014 r. do lipca 2015 r.). Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele od godz. 8.20 do 15.10 (plus seminarium podyplomowe)

 

Koszt uczestnictwa
3900.00 zł

Wpłata czesnego na indywidualny rachunek bankowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w Banku Handlowym Oddział Poznań, z zaznaczeniem – Studia Podyplomowe Podatki i Skarbowość nr 1552 oraz imię i nazwisko wpłacającego

Istnieje możliwość rozłożenia kosztów uczestnictwa na dwie raty.    

I rata płatna przed rozpoczęciem studiów tj do 25.10.2014 r.

II rata płatna do 15 lutego 2015 r.

Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty dostarczyć można osobiście bądź listownie.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 24 października 2014 r.

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub ksero dyplomu poświadczone notarialnie
 • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studium,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie).

Kwestionariusz, podanie oraz zobowiązanie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

UWAGA

Dokumenty należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia aplikacji

Miejsce złożenia dokumentów

OSOBIŚCIE:

Dziekanat Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu bud. A Gmach Główny, pok. 147 (tel. 61 856-92-07) poniedziałek godz. 14.00-17.00, wtorek -piątek godz. 11.00-14.00

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

LISTOWNIE:

Adres do korespondencji:
Katedra Finansów Publicznych
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
z dopiskiem Studia Podyplomowe Podatki XII

Obsługę administracyjną i organizacyjną studiów podyplomowych prowadzi:

mgr Agnieszka Gładyszak-Knychała, mail: agnieszka.gladyszak@ue.poznan.pl

Dodatkowe informacje

Terminy zjazdów Studiów Podyplomowych Podatków i skarbowości:

25-26.10.2014 sala 211B

15-16.11.2014 sala 210B

29-30.11.2014 sala 210B

13-14.12.2014 sala 210B

24-25.01.2015 sala 025B

07-08.02.2015 sala 210B

14-15.02.2015 sala 408A

21-22.02.2015 sala 113B

07-08.03.2015 sala 113B

21-22.03.2015 sala 025B

11-12.04.2015 sala 025B

25-26.04.2015 sala 025B

Kierownik
dr hab. Małgorzata Magdalena Hybka, prof. nadzw. UEP, e-mail: malgorzata.hybka@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Finansów Publicznych
ul. Towarowa 53
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.